Comparteix:

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

 

Si escolliu el Programa Internacional en Mecànica Computacional tindreu la possibilitat d'aconseguir una Doble Titulació amb les Universitats de Swansea, Nantes, Stuttgart o Padova.

Actualment, el sector industrial requereix simulacions numèriques precises i fiables, de disseny de productes i processos: el Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria respon a les necessitats de simular, preveure i optimitzar qualsevol problema en l'àmbit de l'enginyeria mitjanant la mecànica computacional. Atesa la transversalitat i universalitat d'aquesta disciplina, i amb la finalitat de facilitar la internacionalització dels seus titulats i titulades, aquests estudis s'imparteixen en anglès.

El Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria, acreditat amb excel·lència per l'AQU Catalunya, proporciona una formació multidisciplinària en mecànica computacional, atesa la creixent demanda de simulacions numèriques precises i fiables. El màster té com a objectiu formar especialistes en la teoria i les aplicacions dels mètodes de càlcul per al disseny de productes i processos, en el sentit més ampli possible. Seran professionals amb capacitat per aplicar immediatament a la indústria els coneixements adquirits i amb la formació científica necessària per abordar amb èxit una etapa doctoral.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 crèdits ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim El rendiment mínim el primer any és de 15 ECTS.
Tipus de docència Presencial
Matrícula
 • A temps complet
  Mínim de 15 ECTS (màxim de 60 ETCS) el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
 • A temps parcial
  Mínim de 15 ECTS i màxim de 40 ECTS
Idiomes Anglès
Núm. de places 25
Titulació oficial Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dobles titulacions
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament
Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic Alberto García González

Aquest màster disposa d'un programa en Computational Mechanics que implica dobles titulacions amb les universitats de Stuttgart, Nantes, Swansea o Padova. Aquest programa està dissenyat per a estudiants que desitgin sobresortir en el camp de la mecànica computacional. Brindarà als estudiants la millor formació per a la seva futura carrera professional, així com també els preparara per a la investigació amb els millors coneixements previs per fer front a un doctorat en els centres més importants de tot el món.

Accés i Admissió a Computational Mechanics

En el següent enllaç podeu trobar tota la informació per a la inscripció en aquest programa: Computational Mechanics Programme

Requisits específics d'accés

Les titulacions que donen accés al Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria són les següents:

 • Grau en Enginyeria en els àmbits Mecànic, Elèctric, Materials, Civil, Aeronàutic, Sistemes, Mines, Naval, Telecomunicacions, Física, Forestal o Agrícola
 • Grau en Ciències Matemàtiques, Físiques, Químiques, Biològiques o Geològiques
 • Enginyer Superior en els àmbits Mecànic, Elèctric, Materials, Civil, Aeronàutic, Sistemes, Mines, Naval, Telecomunicacions, Forestal o Agrícola
 • Enginyer Tècnic en els àmbits Mecànic, Elèctric, Materials, Civil, Aeronàutic, Sistemes, Mines, Naval, Telecomunicacions, Forestal o Agrícola
 • Enginyer Tècnic o Diplomat en Ciències Matemàtiques, Físiques, Químiques, Biològiques o Geològiques
 • Llicenciat en Ciències Matemàtiques, Físiques, Químiques, Biològiques o Geològiques
 • Altres titulacions:

  Quan la sol·licitud d'accés es realitza des d'una titulació diferent a les relacionades anteriorment, l'òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitzat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria es valoren els factors o paràmetres següents:

 • F1: Expedient acadèmic (ponderació 70%)
  La ponderació de l'expedient es fa d'acord amb el que estableix l'apartat de Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
 • F2: Valoració del currículum (ponderació 10%)
 • F3: Carta de motivació (ponderació 10%)
 • F4: Dos cartes de recomanació (ponderació 10%). Les cartes han de ser de professors/investigadors o d'enginyers qualificats d'empreses.

Les persones interessades en cursar aquest màster han d'acreditar el nivell B2.2 en llengua anglesa amb un dels certificats reconeguts pel Consell Interunivesitari de Catalunya. Pots consultar els certificats vàlids en aquesta pàgina web.

Trobareu informació sobre els resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió, que es realitza en aplicació dels criteris específics d'admissió al màster aquí.

Pre-inscripció i matrícula

Consulta aquí tota la informació sobre la preinscripció: calendari, com realitzar la sol·licitud d'admissió, com reservar la plaça si la resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

El Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria proporciona una formació multidisciplinària i en profunditat dels mètodes de càlcul més populars —anomenats numèrics—, com ara el dels elements finits i altres tècniques numèriques similars. Amb una docència teòrica i aplicada es vol formar especialistes amb capacitat d'incorporar immediatament a la indústria els coneixements adquirits i amb la formació bàsica suficient per encarar amb èxit una etapa doctoral.

Sortides professionals

 • Els postgraduats d'aquest màster són experts en mètodes numèrics a l'enginyeria i poden aplicar immediatament a la indústria els coneixements adquirits en aquest camp.
 • Encarar amb èxit una etapa doctoral.

Competències bàsiques

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contexts més amples (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions (i els coneixements i darreres raons que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que l'estudiantat posseeixi les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • CG1 Coneixement dels mètodes numèrics i mecanismes de solució. Completar i consolidar la formació bàsica de l'estudiantat en la resolució de problemes mitjançant mètodes numèrics i computacionals reforçant-ne el seu coneixement de les bases, així com de les aplicacions específiques.
 • CG2 Coneixement de les teories i aplicacions dels mètodes numèrics. Capacitat per a adquirir coneixement i compressió avançats sobre les teories i aplicacions dels mètodes numèrics en la solució de problemes d'enginyeria.
 • CG3 Experiència en la solució de problemes mitjançant els mètodes numèrics. Capacitat per a adquirir experiència i criteri en l'aplicació de mètodes numèrics a través de l'ús de programes de càlcul, pre i post processadors gràfics, llenguatges de programació i llibreries de càlcul científic.
 • CG4 Consolidació dels criteris d'aplicació dels mètodes numèrics. Completar i consolidar els coneixements, els criteris i l'esperit crític per a plantejar les solucions convencionals, així com per a realitzar anàlisis de resultats en problemes característics de modelització numèrica.
 • CG5 Coneixement de les xarxes socials en l'entorn dels mètodes numèrics. Conèixer i adquirir una consciència crítica sobre l'avantguarda de la comunitat espanyola, europea i internacional de mètodes numèrics en enginyeria.
 • CG6 Modelització numèrica de problemes reals. Profunditzar en l'habilitat per a resoldre problemes reals d'enginyeria mitjançant modelització numèrica a través de la identificació del model matemàtic subjacent, del mètode de càlcul més adient i de la interpretació crítica dels resultats.
 • CG7 Independència crítica. Adquirir capacitat per a utilitzar de forma autònoma el seu coneixement i comprensió de l'enginyeria computacional per a dissenyar solucions a problemes nous o poc familiars, incorporant-ne coneixements i saber-ne fer de teòrics i pràctics, si fos necessari, d'altres disciplines de l'enginyeria i les ciències bàsiques, i dissenyant nous mètodes de resolució originals i adients als objectius finals plantejats.
 • CG8 Coneixement de l'abastament dels mètodes numèrics. Comprendre l'aplicabilitat i limitacions de la modelització numèrica i de les tecnologies de càlcul existents.
 • CG9 Independència investigadora. Adquirir experiència i autonomia en la recerca, filtre, recopilació i síntesi d'informació cientificotècnica d'avantguarda.

Competències transversals

 • CT1 CAPACITAT EMPRENEDORA I D'INNOVACIÓ. Conèixer i entendre els mecanismes en que es basa la recerca científica, així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos de R+D+i i adquirir així la capacitat d'exercir de líder d'un equip de treball format per diferents perfils i disciplines professionals.
 • CT2 SOSTENIBILITAT I COMPROMIS SOCIAL. Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CT3 TERCERA LLENGUA. Tenir coneixement de l'anglès com a tercera llengua, en un nivell adient de forma oral i escrita en consonància amb les necessitats de treballar i comunicar-se de forma efectiva en entorns internacionals e interculturals.
 • CT4 COMUNICACIÓ EFICAZ ORAL I ESCRITA. Millorar la capacitat de comunicació: presentacions orals, elaboració d'informes professionals i científics de forma clara i concisa per a comunicar les seves conclusions, els coneixements i raons darreres que la sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT5 TREBALL EN EQUIP. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, tant com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb l'objectiu de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos considerant els recursos i temps disponibles. Obtenir un bon coneixement de la comunitat de mètodes numèrics en enginyeria a nivell nacional i internacional.
 • CT6 ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE LA INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, estructuració, anàlisi i visualització de dades i informació bibliogràfica i informàtica de caràcter científic i tècnic i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT7 APRENENTATGE AUTONOM. Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement i motivar-se per a prosseguir la formació continua al llarg de la seva vida professional.

Competències específiques

 • CE1 Coneixements de modelització numèrica pràctica. Capacitat per a adquirir coneixements en modelització numèrica avançada aplicada a diferents àrees de l'enginyeria com ara: l'Enginyeria civil i mediambiental o l'Enginyeria mecànica i aeroespacial o la Nano-enginyeria i bioenginyeria o l'Enginyeria naval i marina, etc.
 • CE2 Coneixements de l'estat de l'art en algoritmes numèrics. Capacitat per a posar-se al dia en les darreres tecnologies numèriques per a la resolució de problemes d'enginyeria i ciències aplicades.
 • CE3 Coneixements de modelització de materials Capacitat per a adquirir els coneixements relatius als models físics moderns de ciència de materials (models constitutius avançats) en mecànica de sòlids i de fluids.
 • CE4 Coneixements de criteris de validació i verificació. Capacitat de gestió de les tècniques de control de qualitat de la simulació numèrica (validació i verificació).
 • CE5 Experiència en simulacions numèriques. Adquisició de prestesa amb les eines de simulació numèrica modernes i la seva aplicació a problemes multidisciplinars d'enginyeria i ciències aplicades.
 • CE6 Interpretació de models numèrics. Comprendre l'aplicabilitat i les limitacions de les diferents tècniques de càlcul per ordinador.
 • CE7 Experiència en la programació de mètodes de càlcul. Capacitat per a adquirir formació en el desenvolupament i ús de programes de càlcul existents, així com de pre i post processadors, Coneixement de llenguatges de programació i de llibreries de càlcul estàndard.

Curs acadèmic 2023-2024
Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
250950 - Mètodes numèrics per a EDPs 5
250951 - Elements finits 5
250952 - Mecànica dels medis continus 5
250954 - Mecànica de fluids 5
250960 - Habilitats de comunicació 1 5
250961 - Eines per a la mecànica computacional 5
Segon quadrimestre
250956 - Mecànica de sòlids computacional 5
250958 - Anàlisis avançat d'estructures 5
250957 - Elements finits en fluids 5
250963 - Problemes acoblats 5
250970 - Descomposició de dominis i computació a gran escala 5
250955 - Programació en ciència i enginyeria 5
Segon curs
Primer quadrimestre
Optatives de caràcter obligatori
250964 - Esperit empresarial per a enginyers 5
250965 - Mètodes numèrics avançats 5
250967 - Habilitats de comunicació 2 5
Optatives
250971 - Models d'ordre reduït 5
Segon quadrimestre
Optatives
250439 - Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5
250433 - Aprenentatge automàtic i models per a la presa de decisions 5
Primer i/o segon quadrimestres
Obligatòries
250968 - Treball de fi de màster 30
Optatives
Pràctiques externes 15
ATENCIÓ: Al segon curs l'estudiantat pot escollir: o bé fer els 15 ECTS de pràctiques externes, o bé els 15 ECTS d'assignatures optatives.

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l'estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells de qualitat: