Comparteix:

Màster Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima

CoMEM image

Els efectes dels riscs naturals costaners, és a dir, esdeveniments de potencial destructiu considerable, han augmentat degut a factors com ara el canvi climàtic i la expansió d'assentaments i economies costaneres arreu del mon, que incrementen dràsticament els seus riscs potencials. El principal objectiu d'aquest màster és formar professionals d'alt nivell en el camp de l'Enginyeria i Gestió Marítima i Costanera que puguin fer front als reptes que presenten les zones costaneres degut al impacte d'un mon sempre canviant, i desenvolupar així estratègies de gestió de costes professionals, ètiques i de caràcter marcadament social.

Aquest màster ofereix tres especialitats:

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 ECTS (incloent-hi el TFM)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Anglès
Núm. de places 20
Titulació oficial Màster Erasmus Mundus en Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+) per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Universitats participants

Universitat Politècnica de Catalunya UPC (Espanya)
Norwegian University of Science and Technology NTNU (Noruega)
Ecole Supérieure d'Engineurs des Travaux de la Construction ESITC (França)
Université Caen Normandie UNICAEN (França)
Università di Genova UNIGE (Itàlia)

Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinació UPC César Mösso
Web de coordinació del programa https://www.ntnu.edu/studies/mscomem/

Objectius

 • Oferir educació innovadora i de gran qualitat en el camp de l'enginyeria marina i de costes i la seva gestió
 • Afegir el valor distintiu que aporta l'expertesa de cadascuna de les institucions membres
 • Ensenyar a l'estudiantat nocions fonamentals i especialitzades i competències intel·lectuals en aquest camp
 • Formar a l'estudiantat amb les eines i les tècniques de recerca disponibles més avançades en aquest camp
 • Construir sobre una base de coneixement prèvia i oferir coneixements avançats de les especialitats disponibles a través de la comunitat de membres CoMEM+
 • Conscienciar i educar a l'estudiantat en les dimensions ètica i d'integritat de la seva futura professió
 • Desenvolupar una comprensió informada de la responsabilitat social, ètica i professional que comporten les estratègies de gestió de costes
 • Preparar a l'estudiantat pel món laboral en el marc d'una carrera professional plena de reptes en el camp de l'enginyeria marina i de costes i la seva gestió a Europa i a tot el món

Competències

Competències generals

En acabar el màster l'estudiantat adquirirà competències generals en:

 • Mètodes de disseny per a estructures costaneres, protecció de costes, ports, vies fluvials i altres instal·lacions costaneres
 • Solucions de dragatge i eliminació de sediments contaminats
 • Disseny i explotació d'estructures hidràuliques de vies navegables interiors i ribes de rius
 • Hidrodinàmica costanera (per exemple, onades i corrents) i les seves accions a la costa i intervencions antropogèniques, des d'escales a curt termini (tempestes) fins a escales a mig i llarg termini (decennis) tenint en compte la dimensió del canvi climàtic
 • Processos físics responsables de l'evolució de la línia de costa
 • Anàlisi i síntesi de dades i informació de diferents fonts amb tècniques i tecnologies contemporànies
 • Gestió d'activitats de planificació des d'una escala local a una escala regional i nacional
 • Explotació socioeconòmica de la zona costanera (activitats recreatives i/o productives)
 • Treball en equip, treball transversal i interdisciplinari, comunicació (oral i escrita)
 • Responsabilitat social de les empreses i l'emprenedoria
Competències específiques

En acabar el màster l'estudiantat adquirirà:

 • Una especialització mitjançant la combinació de fonaments de projectes d'enginyeria (NTNU i UPC) amb coneixements ambientals i administratius
 • Un coneixement avançat i capacitació a la UPC en temes relacionats amb la dinàmica litoral i les seves implicacions, protecció i gestió costanera, basat en els conceptes mecànics per al medi ambient marí i disseny d'estructures costaneres introduït a la NTNU
 • Les bases per continuar amb conceptes més avançats en morfo-dinàmica costanera i en la gran multiplicitat d'escales espai-temporals que es requereixen per a la gestió de les zones costaneres
 • Una millor visió i capacitat per definir i resoldre problemes costaners, mitjançant la mobilitat prevista en el programa, tot estudiant en àmbits culturals diversos (cultures escandinava i llatina).

Coneixement

En acabar el màster l'estudiantat adquirirà coneixement de:

 • La física de l'oceà (corrents i onatge) i els processos bàsics que es donen a la zona costanera (hidrodinàmica i morfodinàmica), i els seus efectes en la infraestructura costanera, portuària i fluvial
 • Modelatge numèric costaner i oceanogràfic i tècniques de modelatge de laboratori
 • Disseny d'estructures costaneres i protecció de costes (enginyeria dura vs blana, enginyeria amb la natura)
 • Aspectes geotècnics relacionats amb la cimentació d'estructures portuàries i fluvials
 • Planificació i explotació portuària
 • Qüestions ambientals prèvies i posteriors a la construcció de, per exemple, un port
 • Vulnerabilitat costanera en un marc sostenible
 • Campanyes de camp i tractament de dades per avaluar situacions problemàtiques i planificar/dissenyar solucions
 • Desenvolupament d'estratègies de gestió de platges per a la gran varietat de sistemes costaners d'arreu del món
 • Gestió costanera integral que avalua l'eficiència de les estratègies en un marc espacial global des de la conca, la desembocadura del riu fins a l'evolució de la línia de costa i l'avaluació del risc d'inundació costanera i erosió costanera
 • Comprendre les bases del canvi climàtic i el seu efecte en la costa
 • Efectes i conseqüències socioeconòmiques de la protecció costanera i estratègies d'adaptació, resiliència i adaptació al canvi climàtic
 • Mecanismes de col·laboració amb les administracions i empreses privades
 • Responsabilitat corporativa, ètica i autoconsciència en el lloc de treball

Habilitats

En acabar el màster l'estudiantat serà capaç de:

 • Analitzar i interpretar les dades de camp recopilades per comprendre els impulsors físics a escales climàtiques o de curt, mig i llarg termini
 • Relacionar anàlisis en el domini de temps i freqüència de les dades meteoceanogràfiques per proporcionar valors operatius i de disseny
 • Quantificar el forçament natural a la costa (onades, corrents, marejades)
 • Aplicar models numèrics de darrera generació per a hidrodinàmica i morfodinàmica costanera per a diferents propòsits de disseny (CFD, resolució de fase d'ona, mitjanat de fase d'ona, morfodinàmica a curt termini, morfodinàmica a llarg termini)
 • Dissenyar intervencions costaneres i comprendre i predir els impactes de dites intervencions
 • Oferir alternatives a l'enginyeria costanera dura
 • Dissenyar la infraestructura de navegació tenint en compte la resiliència i l'adaptació al canvi climàtic
 • Calcular el risc la vulnerabilitat i els perills, inclosa l'escala decennal (climàtica)
 • Realitzar la gestió de riscs (conceptes i tècniques)
 • Saber com fer que les parts interessades i la comunitat treballin conjuntament per fer que un projecte sigui acceptable i desitjat
 • Gestionar els conflictes a l'entorn laboral i avaluar els impactes socioeconòmics i socials de les diferents estratègies d'adaptació i protecció costanera

Per a més informació sobre el funcionament del programa complet i les assignatures consulteu el web oficial del màster.

L'estudiantat comença el primer quadrimestre del primer curs a la NTNU, el segon quadrimestre, depenent de l'especialitat escollida) pot anar a la UPC (Especialitat en Futurs Ports i Vies Navegables i Especialitat en Enginyeria Ambiental Costanera) o a la Università di Genova (Especialitat en Gestió de la Costa).

Durant el segon curs, l'estudiantat fa el primer quadrimestre a l'ESITC-Caen i a l'Universitè Caen Normandie (que inclou un període de pràctiques) i escull, al 2n quadrimestre la universitat on vol fer el Treball de Fi de Màster.

Especialitat en Futurs Ports i Vies Navegables

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Segon quadrimestre
Obligatòries
250600 - Dinàmica i processos costaners 5
250601 - Sostenibilitat costanera: defensa i reajustament 5
250602 - Planejament i gestió costanera 5
250604 - Disseny determinístic i probabilístic d'estructures costaneres i portuàries 5
250605 - Impactes, conflictes i riscos: condicions presents i futures 5
250MUM027 - Explotació i gestió de ports 5
Opcionals
250608 - Sèries de temps meteo-oceanogràfiques: anàlisi en el domini del temps i de les freqüències 2
Segon curs
Segon quadrimestre
Treball de Fi de Màster 30

Especialitat en Enginyeria Ambiental Costanera

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Segon quadrimestre
Obligatòries
250600 - Dinàmica i processos costaners 5
250601 - Sostenibilitat costanera: defensa i reajustament 5
250602 - Planejament i gestió costanera 5
250605 - Impactes, conflictes i riscos: condicions presents i futures 5
Opcionals
250603 - Projecte multidisciplinari: enginyeria sostenible a la zona costanera 5
250604 - Disseny determinístic i probabilístic d'estructures costaneres i portuàries 5
250608 - Sèries de temps meteo-oceanogràfiques: anàlisi en el domini del temps i de les freqüències 2
250MUM027 - Explotació i gestió de ports 5
Segon curs
Segon quadrimestre
Treball de Fi de Màster 30

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball de Fi de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Contacte a la UPC

Contacte a la NTNU