Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

El Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports proporciona una formació multidisciplinària i tecnològica avançada, que permet introduir-se en la recerca, el disseny i l’anàlisi d’infraestructures i projectes d’enginyeria civil, a l’hora que habilita per exercir la professió d’enginyer/a de camins, canals i ports.

El pla d’estudis reforça la formació fisicomatemàtica i cientificotècnica adquirida al grau, mitjançant la utilització de les tècniques més avançades i experimentals de modelització en l’àmbit de l’enginyeria. Així mateix, el màster preveu la realització de part dels estudis en el marc de diversos programes de mobilitat a través dels convenis subscrits amb escoles d’enginyeria de gran prestigi d’arreu del món.

Proporciona als futurs professionals una sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir el desenvolupament d’infraestructures, planificar i gestionar serveis i recursos mediambientals, per incidir en l’ordenació del territori.

Aquest màster permet fer una Doble Titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP) i el Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (MUCSTM).

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 crèdits ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim i permanència El rendiment mínim el primer any és de 45 ECTS i el termini màxim per a obtenir el títol és de 3 anys.
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català, castellà i anglès
Núm. de places 120
Titulació oficial Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Especialitats
 • Enginyeria Computacional
 • Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat
 • Enginyeria del Terreny
 • Enginyeria de Estructures i Construcció
 • Enginyeria del Transport i Urbanisme
 • Enginyeria de l'Aigüa
Dobles titulacions
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic Francesc Soriguera Martí

Requisits específics d'accés

Els requisits específics d'accés al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, són els següents:

 • Disposar d'una titulació universitària
  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, o bé que contingui les competències que es recullen a l’Ordre Ministerial CIN/307/2009 del 9 de febrer, d’acord amb el que es descriu a l’apartat 4.2.2 de l’Ordre CIN/309/2009 del 9 de febrer.
  • Estudiantat de doble diploma que inclogui el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports en règim de continuació d'estudis.
  • Altres titulacions, d’acord amb el que es descriu a l’apartat 4.2.3 de l'Ordre CIN/309/2009 del 9 de febrer
 • Acreditar el nivell B2.2 en llengua anglesa

  El nivell B2.2 en llengua anglesa s'ha d'acreditar amb un dels certificats reconeguts pel Consell Interunivesitari de Catalunya. Pots consultar els certificats vàlids en aquesta pàgina web.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

Podran sol·licitar l’accés al màster els estudiants i estudiantes que actualment estan cursant els estudis de grau i han matriculat la totalitat de crèdits per finalitzar aquests estudis i, per tant, estan en disposició de complir en el període de matrícula del màster els apartats anteriors.

Trobareu tota la información sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'admissió

Per a l’admissió al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es valoren els factors o paràmetres següents:

 • Factor o paràmetre de nota mitjana ponderada (F1)
 • Factor o paràmetre d’eficiència (F2)
 • Factor o paràmetre de probabilitat d’èxit en els estudis (F3)
 • Factor o paràmetre de nota d’accés a la universitat (F4)
 • Factor o paràmetre de titulació i nivell d’anglès (G)

Trobareu informació detallada sobre aquests factors o parametres aquí, així com els resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió, que es realitza en aplicació dels criteris específics d'admissió al màster.

Pre-inscripció i matrícula

Consulta aquí tota la informació sobre la preinscripció: calendari, com realitzar la sol·licitud d'admissió, com reservar la plaça si la resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

L’objectiu principal del màster és formar professionals multidisciplinars, amb una àmplia formació tecnològica generalista en àrees de l’enginyeria com ara la investigació, el disseny i l’anàlisi. Aporta una alta qualificació i competències en tecnologia avançada, a més d’una gran especialització professional i investigadora en enginyeria civil.

El pla d’estudis reforça la formació físico-matemàtica i científico-tècnica adquirida al grau, mitjançant la utilització de les tècniques mes avançades i experimentals de modelització en enginyeria. Proporciona als futurs professionals una sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir la construcció d’infraestructures civils, planificar i gestionar serveis i recursos mediambientals i per incidir en l’ordenació del territori.

El màster és el pas previ per accedir a programes de doctorat en enginyeria civil. Aquest màster habilita per exercir la professió d’enginyer de camins, canals i ports d’acord amb l’Ordre Ministerial CIN/309/2009 de 9 de febrer.

Sortides professionals

 • Planificació, projecte, construcció i explotació d’obres marítimes i portuàries. Regeneració de costes, carreteres, autovies, autopistes, aeroports i vies de ferrocarril. Canalització, sistemes de captació, abastament, tractament d’aigües, sanejament, construcció de ponts, túnels, aqüeductes, fonamentacions i estructures d’edificació.
 • Estudis i projectes de rehabilitació, reparació o demolició d’obres i estructures, fabricació de materials de construcció, elaboració i gestió del plans d’ordenació territorial i urbana.
 • Estudis d’impacte ambiental, estudis i actuacions medioambientals en ecosistemes, marins, fluvials i humitats.
 • Planificació, gestió, explotació i optimització de recursos hídrics. Política i legislació d’aigües, modelització, prevenció i control d’avingudes, qualitat de l’aigua, sistemes de reg, aprofitaments hidroelèctrics i instal·lacions associades.
 • Tasques directives a qualsevol tipus d’organització i d’administracions relacionada amb l’obra pública, la construcció i les noves tecnologies i de qualsevol empresa industrial i de serveis.
 • Docència i recerca a universitats i centres especialitzats.
 • Direcció de persones que ocupen càrrecs intermedis i que intervenen en la realització d’obres públiques.
Curs acadèmic 2021-2022
Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Primer o segon quadrimestres
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Segon curs
Obligatòries d'especialitat 20
Optatives d'especialitat 15
250499 - Treball de Fi de Màster 25

Assignatures d'especialitat

Cal que l'estudiantat cursi 4 assignatures obligatòries de l'especialitat escollida i 3 assignatures a escollir entre l'oferta pròpia d'especialitat o assignatures d'altres especialitats.

ASSIGNATURES

ECTS

Especialitat en enginyeria d'estructures i construcció
Primer i segon quadrimestres
Obligatòries d'especialitat
250470 - Estructures d'edificació 5
250472 - Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5
250473 - Disseny avançat d'estructures de formigó 5
Primer quadrimestre
Optatives d'especialitat
250474 - Gestió d'estructures 5
250475 - Estructures mixtes i compostes 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250471 - Ponts 5
Optatives d'especialitat
250476 - Avaluació i reducció del risc sísmic 5
Especialitat en enginyeria del terreny
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250420 - Projecte i construcció geotècniques 5
250423 - Túnels i mecànica de roques 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250421 - Geomecànica de trencaments 5
250422 - Interaccions entre aigües subterrànies i obres civils 5
Especialitat en enginyeria de l'aigua
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250430 - Hidrologia urbana 5
250433 - Enginyeria portuària i offshore 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250431 - Dinàmica fluvial 5
250432 - Enginyeria i gestió costanera 5
Especialitat en enginyeria computacional
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250440 - L'enginyeria computacional en el projecte i explotació 5
250441 - Models i eines per al project management i la gestió financera 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250439 - Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5
250443 - Aprenentatge automàtic i models per a la presa de decisions 5
Especialitat en enginyeria del transport i urbanisme
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250450 - Mobilitat urbana 5
250453 - Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250451 - Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5
250452 - Gestió de línies d'alta velocitat 5
Especialitat en enginyeria ambiental i sostenibilitat
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250460 - Tractament d'aigües 5
250463 - Enginyeria de la sostenibilitat i el desenvolupament 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250461 - Modelització ambiental 5
250462 - Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat 5

Itinerari acadèmic per l'estudiantat procedent dels estudis de Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) de la UPC

L'estudiantat que accedeix al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports des del Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) de l'Escola de Camins ha de cursar l'itinerari acadèmic específic que s'indica en el següent document.


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria Civil pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l'estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells de qualitat: