Comparteix:

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

El Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports proporciona una formació multidisciplinària i tecnològica avançada, que permet introduir-se en la recerca, el disseny i l'anàlisi d'infraestructures i projectes d'enginyeria civil, a l'hora que habilita per exercir la professió d'enginyer/a de camins, canals i ports.

El pla d'estudis reforça la formació fisicomatemàtica i cientificotècnica adquirida al grau, mitjançant la utilització de les tècniques més avançades i experimentals de modelització en l'àmbit de l'enginyeria. Així mateix, el màster preveu la realització de part dels estudis en el marc de diversos programes de mobilitat a través dels convenis subscrits amb escoles d'enginyeria de gran prestigi d'arreu del món.

Proporciona als futurs professionals una sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir el desenvolupament d'infraestructures, planificar i gestionar serveis i recursos mediambientals, per incidir en l'ordenació del territori.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 crèdits ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim i permanència El rendiment mínim el primer any és de 30 ECTS i el termini màxim per a obtenir el títol és de 3 anys.
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català, castellà i anglès
Núm. de places 120
Titulació oficial Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya
(inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Especialitats
 • Enginyeria Computacional
 • Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat
 • Enginyeria del Terreny
 • Enginyeria de Estructures i Construcció
 • Enginyeria del Transport i Urbanisme
 • Enginyeria de l'Aigüa
Convenis internacionals
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic Francesc Soriguera Martí

Requisits específics d'accés

Els requisits específics d'accés al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, són els següents:

 • Disposar d'una titulació universitària
  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, o bé que contingui les competències que es recullen a l'Ordre Ministerial CIN/307/2009 del 9 de febrer, d'acord amb el que es descriu a l'apartat 4.2.2 de l'Ordre CIN/309/2009 del 9 de febrer.
  • Estudiantat de doble diploma que inclogui el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports en règim de continuació d'estudis.
  • Altres titulacions, d'acord amb el que es descriu a l'apartat 4.2.3 de l'Ordre CIN/309/2009 del 9 de febrer
 • Acreditar el nivell B2.2 en llengua anglesa

  El nivell B2.2 en llengua anglesa s'ha d'acreditar amb un dels certificats reconeguts pel Consell Interunivesitari de Catalunya. Pots consultar els certificats vàlids en aquesta pàgina web.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es valoren els factors o paràmetres següents:

 • Factor o paràmetre de nota mitjana ponderada (F1)
 • Factor o paràmetre d'eficiència (F2)
 • Factor o paràmetre de probabilitat d'èxit en els estudis (F3)
 • Factor o paràmetre de nota d'accés a la universitat (F4)
 • Factor o paràmetre de titulació i nivell d'anglès (G)

Trobareu informació detallada sobre aquests factors o parametres aquí, així com els resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió, que es realitza en aplicació dels criteris específics d'admissió al màster.

Pre-inscripció i matrícula

Consulta aquí tota la informació sobre la preinscripció: calendari, com realitzar la sol·licitud d'admissió, com reservar la plaça si la resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

L'objectiu principal del màster és formar professionals multidisciplinars, amb una àmplia formació tecnològica generalista en àrees de l'enginyeria com ara la investigació, el disseny i l'anàlisi. Aporta una alta qualificació i competències en tecnologia avançada, a més d'una gran especialització professional i investigadora en enginyeria civil.

El pla d'estudis reforça la formació físico-matemàtica i científico-tècnica adquirida al grau, mitjançant la utilització de les tècniques mes avançades i experimentals de modelització en enginyeria. Proporciona als futurs professionals una sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir la construcció d'infraestructures civils, planificar i gestionar serveis i recursos mediambientals i per incidir en l'ordenació del territori.

El màster és el pas previ per accedir a programes de doctorat en enginyeria civil. Aquest màster habilita per exercir la professió d'enginyer de camins, canals i ports d'acord amb l'Ordre Ministerial CIN/309/2009 de 9 de febrer.

Sortides professionals

 • Planificació, projecte, construcció i explotació d'obres marítimes i portuàries. Regeneració de costes, carreteres, autovies, autopistes, aeroports i vies de ferrocarril. Canalització, sistemes de captació, abastament, tractament d'aigües, sanejament, construcció de ponts, túnels, aqüeductes, fonamentacions i estructures d'edificació.
 • Estudis i projectes de rehabilitació, reparació o demolició d'obres i estructures, fabricació de materials de construcció, elaboració i gestió del plans d'ordenació territorial i urbana.
 • Estudis d'impacte ambiental, estudis i actuacions medioambientals en ecosistemes, marins, fluvials i humitats.
 • Planificació, gestió, explotació i optimització de recursos hídrics. Política i legislació d'aigües, modelització, prevenció i control d'avingudes, qualitat de l'aigua, sistemes de reg, aprofitaments hidroelèctrics i instal·lacions associades.
 • Tasques directives a qualsevol tipus d'organització i d'administracions relacionada amb l'obra pública, la construcció i les noves tecnologies i de qualsevol empresa industrial i de serveis.
 • Docència i recerca a universitats i centres especialitzats.
 • Direcció de persones que ocupen càrrecs intermedis i que intervenen en la realització d'obres públiques.

Competències bàsiques

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contexts més amples (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions (i els coneixements i darreres raons que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que l'estudiantat posseeixi les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • CG1 Capacitació científicotècnica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en el camp de l'enginyeria civil.
 • CG2 Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra pública, i capacitat per a establir diferents alternatives vàlides, escollir l'òptima i plasmar-la adientment, preveient els problemes de la seva construcció, i fent servir els mètodes i tecnologies més adients, tant tradicionals como innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrès i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG3 Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports.
 • CG4 Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i de la construcció en general.
 • CG5 Coneixement de la professió d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports i de les activitats que es poden realitzar en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • CG6 Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • CG7 Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar i dirigir obres d'infraestructures de transports terrestres (carreteres, ferrocarrils, ponts, túnels i vies urbanes) o marítims (obres i instal·lacions portuàries).
 • CG8 Coneixement de la problemàtica de disseny i construcció dels diferents elements d'un aeroport i dels mètodes de conservació i explotació.
 • CG9 Capacitat per a planificar i gestionar recursos hidràulics i energètics, incloent-hi la gestió integral del cicle de l'aigua.
 • CG10 Capacitat per a la realització d'estudis de planificació territorial, del medi litoral, de l'ordenació i defensa de costes i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures.
 • CG11 Capacitat per al projecte, execució i inspecció d'estructures (ponts, edificacions, etc.), d'obres de cimentació i d'obres subterrànies d'ús civil (túnels, aparcaments), i el diagnòstic sobre la seva integritat.
 • CG12 Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar infraestructures, així com el seu manteniment, conservació i explotació.
 • CG13 Capacitat per a planificar, realitzar estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies (Presses, conduccions, bombeigs).
 • CG14 Capacitat de realització d'estudis, plans d'ordenació territorial i urbanisme i projectes d'urbanització.
 • CG15 Capacitat per a avaluar i condicionar mediambientalment les obres d'infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.
 • CG16 Capacitat per a projectar i executar tractaments de potabilització d'aigües, inclòs el dessalatge, i depuració d'aquestes aigües. Recollida i tractament de residus (urbans, industrials o fins i tot perillosos).
 • CG17 Capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • CG18 Coneixements adients dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria, mecànica de fluids, mecànica de medis continus, càlcul d'estructures, enginyeria del terreny, enginyeria marítima, obres i aprofitaments hidràulics i obres lineals.

Competències transversals

 • G1 INNOVACIÓ, OCUPABILITAT, DESENVOLUPAMENT I RECERCA. Capacitat per a desenvolupar la creativitat i la tendència a la innovació, de manera que incideixi en el desenvolupament i progrés de la societat. Capacitat per a treballar en un tema de recerca.
  Ocupabilitat a nivell de direcció en tot tipus d'empreses i administracions, amb iniciativa i habilitats en presa de decisions.
 • G2 SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT. Capacitat per al desenvolupament de l'enginyeria en el marc de la globalització, la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Capacitat per a analitzar el cicle de la vida sencera d'un projecte en enginyeria.
 • G3 TERCERA LLENGUA A NIVELL DE DESENVOLUPAMENT CIENTIFICOTECNOLÒGIC. Conèixer una tercera llengua, que serà l'anglès pel seu caràcter global, amb un nivell adient de forma oral i per escrit i en consonància amb les necessitats que tindran les persones titulades a nivell de Màster. En particular, ser capaces de preparar un article tècnic o científic per a la seva publicació a nivell internacional.
  En finalitzar el Màster s'ha d'haver assolit el nivell C d'anglès.
 • G4 ÚS DE RECURSOS D'INFORMACIÓ A NIVELL INTERNACIONAL. Capacitat per a l'adquisició d'informació en bases de dades internacionals tant generals com especialitzades. Capacitat per a accedir a les propostes més innovadores i recents, capacitat per a realitzar estudis comparatius, així com per a detectar punts forts i punts dèbil.
 • G5 CAPACITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONEIXEMENT. Capacitat per a desenvolupar noves metodologies d'anàlisi i processos a tots els nivells des de la concepció, el projecte i el desenvolupament. Capacitat per a proposar i desenvolupar especificacions, reglaments i normes per a l'enginyeria, seguint criteris de seguretat, eficiència i utilització de recursos sostenibles.
 • G6 CAPACITAT PER A LA PROMOCIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES EN ENGINYERIA. Capacitat per a l'estudi de les necessitats de la societat i la seva transformació en projectes d'infraestructures i serveis. Capacitat per a la redacció, desenvolupament i implantació de projectes a partir del coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i de recursos materials i humans involucrats en un projecte.

Competències específiques

 • AFC1 Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seva implementació en un programa d'ordinador. En particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul al projecte, planificació i gestió, així com capacitat per a la interpretació dels resultats obtinguts, en el context de l'enginyeria civil.
 • AFC2 Comprensió i domini de les lleis de la termomecànica dels medis continus i capacitat per a la seva aplicació en àmbits propis de l'enginyeria com són la mecànica de fluids, mecànica de materials, la teoria d'estructures, etc.
 • CienTec1 Aplicació dels coneixements de la mecànica de sòls i de les roques per al desenvolupament de l'estudi, projecte, construcció i explotació de cimentacions, desmunts, terraplens, túnels i altres construccions realitzades sobre o a través del terreny, sigui quina sigui la seva naturalesa i l'estat d'aquest, i sigui quina sigui la finalitat de l'obra de què es tracti.
 • CienTec2 Coneixement i capacitat per a l'anàlisi estructural mitjançant l'aplicació dels mètodes i programes de disseny i càlcul avançat d'estructures, a partir del coneixement i comprensió de les sol·licitacions i la seva aplicació a les tipologies estructurals de l'enginyeria civil. Capacitat per a realitzar avaluacions d'integritat estructural.
 • CienTec3 Coneixement de tot tipus d'estructures i els seus materials, i capacitat per a dissenyar, projectar, executar i mantenir les estructures i edificacions d'obra civil.
 • CienTec4 Capacitat per a projectar, dimensionar, construir i mantenir obres hidràuliques.
 • CienTec5 Capacitat per a realitzar el càlcul, l'avaluació, la planificació i la regulació dels recursos hídrics, tant de superfície com subterranis.
 • CienTec6 Capacitat per a projectar i dimensionar sistemes de depuració i tractament d'aigües, així com de residus.
 • CienTec7 Coneixements i capacitats que permetin comprendre els fenòmens dinàmics del medi oceà-atmosfera-costa i ser capaç de donar respostes als problemes que plantegen el litoral, els ports i les costes, incloent-hi l'impacte de les actuacions sobre el litoral. Capacitat de realització d'estudis i projectes d'obres marítimes.
 • CienTec8 Coneixements de l'enginyeria i planificació del transport, funcions i modes de transport, el transport urbà, la gestió dels serveis públics de transport, la demanda, les despeses, la logística i el finançament de les infraestructures i serveis de transport.
 • CienTec9 Capacitat per a analitzar i diagnosticar els condicionaments socials, culturals, ambientals i econòmics d'un territori, així com per a realitzar projectes d'ordenació territorial i planificació urbanística des de la perspectiva d'un desenvolupament sostenible.
 • CienTec10 Capacitat de planificació, gestió i explotació d'infraestructures relacionades amb l'enginyeria civil.
 • TFM Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, format per un projecte integral d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de naturalesa professional on es sintetitzin les competències adquirides als ensenyaments.

Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Primer o segon quadrimestres
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Segon curs
Obligatòries d'especialitat 20
Optatives d'especialitat 15
250499 - Treball de Fi de Màster 25

Assignatures d'especialitat

Cal que l'estudiantat cursi 4 assignatures obligatòries de l'especialitat escollida i 3 assignatures a escollir entre l'oferta pròpia d'especialitat o assignatures d'altres especialitats.

ASSIGNATURES

ECTS

Especialitat en enginyeria d'estructures i construcció
Primer i segon quadrimestres
Obligatòries d'especialitat
250470 - Estructures d'edificació 5
250471 - Ponts 5
250472 - Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5
250473 - Disseny avançat d'estructures de formigó 5
Primer quadrimestre
Optatives d'especialitat
250474 - Gestió d'estructures 5
250475 - Estructures mixtes i compostes 5
Segon quadrimestre
Optatives d'especialitat
250476 - Avaluació i reducció del risc sísmic 5
Especialitat en enginyeria del terreny
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250420 - Projecte i construcció geotècniques 5
250423 - Túnels i mecànica de roques 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250421 - Geomecànica de trencaments 5
250422 - Interaccions entre aigües subterrànies i obres civils 5
Especialitat en enginyeria de l'aigua
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250430 - Hidrologia urbana 5
250433 - Enginyeria portuària i offshore 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250431 - Dinàmica fluvial 5
250432 - Enginyeria i gestió costanera 5
Especialitat en enginyeria computacional
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250440 - L'enginyeria computacional en el projecte i explotació 5
250441 - Models i eines per al project management i la gestió financera 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250439 - Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5
250443 - Aprenentatge automàtic i models per a la presa de decisions 5
Especialitat en enginyeria del transport i urbanisme
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250450 - Mobilitat urbana 5
250453 - Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250451 - Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5
250452 - Gestió de línies d'alta velocitat 5
Especialitat en enginyeria ambiental i sostenibilitat
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250460 - Tractament d'aigües 5
250463 - Enginyeria de la sostenibilitat i el desenvolupament 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250461 - Modelització ambiental 5
250462 - Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat 5

Itinerari acadèmic per l'estudiantat procedent dels estudis de Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) de la UPC

L'estudiantat que accedeix al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports des del Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) de l'Escola de Camins ha de cursar l'itinerari acadèmic específic que s'indica en el següent document.


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria Civil pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l'estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.