Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster en Mobilitat Urbana

Urban Mobility image

El Màster en Mobilitat Urbana té com a objectiu la millora de la mobilitat urbana a les nostres ciutats i arreu del món, la qual requereix no solament la millora de la infraestructura tècnica (cap a una infraestructura de transport intel·ligent, amb l'ús de la internet de les coses, etc.), sinó també una planificació, execució i operació holístiques. La transformació urbana requereix que la majoria dels grups d'interès interactuïn i entenguin les perspectives dels altres per fer efectiva aquesta millora. Així doncs, aquest programa permet formar professionals provinents de diferents perfils de l'enginyeria proporcionant les competències específiques del sector i un coneixement o aprofundiment en la transició de la mobilitat cap a un model sostenible, els futurs serveis i mercats i l'impacte de les TIC i energètiques.

Aquest programa proporciona les eines fonamentals d'emprenedoria i d'innovació per afrontar la ràpida transformació de la societat global. Actualment, gairebé no existeix cap programa de màster d'àmbit nacional que proporcioni una educació tan integral.

Inici de l'any acadèmic 2020-2021 Setembre 2020
Durada dels estudis 2 anys
Nombre de crèdits ECTS 120 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de màster)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Anglès
Nombre de places 30
Titulació oficial Màster Universitari en Mobilitat Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic

Elisa Sayrol

Miquel Estrada

Requisits específics

Per a accedir al Màster Universitari en Mobilitat Urbana, s'han d'acomplir els següents requisits:

Accés directe

Tenen accés directe a aquest màster, sense que faci falta cursar complements de formació, les titulacions següents:

 • Graus de l'àmbit de l'enginyeria (Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Física i altres enginyeries).
 • Enginyeries i segons cicles (Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Física i altres enginyeries).
 • Grau en Arquitectura.
Complements formatius

Per a:

 • els graus de l'àmbit de les ciències (Física, Matemàtiques i Estadística) o altres graus
 • les enginyeries tècniques de la branca industrial i d'Obres Públiques (Construccions Civils, Hidrologia i Transports i Serveis Urbans) o altres enginyeries tècniques

es podran establir fins a un màxim de 30 ECTS en complements de formació.

Nivell B2 d'anglès

Donat que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, es requereix un nivell d'anglès B2, que pot demostrar-se d'alguna de les maneres següents:

 • Tenir l'anglès com a llengua materna.
 • Haver estudiat en un país de parla anglesa (com a mínim durant un semestre).
 • Haver cursat un programa universitari acadèmic impartit en anglès (com a mínim durant un semestre).
 • Tenir un títol expedit per una institució de l'espai europeu d'educació superior que inclou el nivell d'anglès B2.
 • Tenir un certificat vàlid a la UPC (consulteu la taula de certificats oficials).
Estudiants pendents d'obtenir el títol que dóna accés al màster

Podran sol·licitar l'accés al màster l'estudiantat que actualment estigui cursant els estudis de grau, hagi matriculat la totalitat de crèdits per a finalitzar aquests estudis i, per tant, estigui en disposició d'acomplir en el període de matrícula del màster els apartats anteriors.

Trobareu més informació sobre els requisits generals par a cursar estudis de màster a la UPC aquí.

Criteris d'accés

La Comissió Acadèmica del màster estudiarà els expedients acadèmics de tots els estudiants que sol·licitin l’admissió a aquests estudis, amb la finalitat de determinar els estudiants que es poden admetre directament i els que, perquè no tenen els coneixements i les capacitats necessaris, han de completar els crèdits d'anivellament (complements formatius). Els criteris d'admissió estaran basats en l'expedient acadèmic (60 %), experiència professional (10 %), nivell de coneixement d'anglès, sempre que sigui superior al mínim exigit per accedir al màster (15 %) i correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les competències d’aquest màster (15 %).

Preinscripció

A la UPC

Per a cursar aquest programa de màster íntegrament a la UPC haureu de preinscriure-us fent servir els canals habituals.

A una altre universitat

Per a matricular-se en un màster universitari d'una altre universitat cooperant, haureu de seguir el procediment de matriculació de la universitat en qüestió.

Com a doble titulació

Per a matricular-se en aquest programa com a part d'una doble titulació de l'EIT Urban Mobility Master School, haureu d'enviar una sol·licitud abans del 3 de febrer (1r torn) o, en cas que quedin places lliures, abans del 17 d'abril (2n torn).

Més informació

Sortides professionals

Les àrees de treball dels titulats i titulades es poden desenvolupar en els sectors de la logística i la gestoria de transports; àrees de mobilitat i sostenibilitat d'organismes públics, els operadors de mobilitat, l'urbanisme i la consultoria; el sector automobilístic i de serveis de mobilitat privada, etc.

La possible carrera futura per als titulats i titulades inclou l'urbanisme i el disseny de l'espai públic, la planificació de polítiques de mobilitat sostenible, l'assessoria d'empreses privades i públiques del sector, el disseny i gestió de serveis de mobilitat, l'estratègia tecnològica, l'estratègia energètica de la mobilitat, la coordinació de la participació ciutadana i la gestió de projectes internacionals en mobilitat.

Així mateix, el màster forma professionals amb altes competències en emprenedoria i innovació, que podran desenvolupar per compte propi iniciatives empresarials i crear start-ups.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques
 • Analitzar i dissenyar serveis de mobilitat i logística, o les seves parts, mitjançant l'aplicació dels mètodes, tècniques i eines que siguin procedents per a cada funció i objectiu específics.
 • Dissenyar procediments de recollida de dades de mobilitat que tinguin en compte la seva especificitat, i aplicar les tècniques adequades per tractar-les, analitzar-les i extreure'n conclusions, per fer-ne un ús adequat en els models que les requereixin.
 • Dissenyar i realitzar estudis d'anàlisi de la demanda, i modelar la demanda i la seva estructuració segons els diferents models de mobilitat.
 • Aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes que planteja el disseny, l'operació i la gestió de la mobilitat.
 • Diagnosticar les implicacions en el funcionament de les cadenes d'aprovisionament dels fenòmens de globalització i dels canvis en els mercats.
 • Calcular variables fonamentals de sistemes de transport i de mobilitat que determinen la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat de les infraestructures de transport, i l'optimització del funcionament d'aquests sistemes.
 • Planificar, gestionar i explotar els sistemes de transport i mobilitat, i analitzar-ne els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara el transport públic de passatgers, el trànsit i el vehicle privat, el transport aeri, el transport marítim, el transport intermodal i la mobilitat urbana.
 • Identificar les conseqüències futures de plans i decisions a curt i llarg terminis des d'una perspectiva científica, ètica i intergeneracional integrada, i fusionar aquests elements en un enfocament centrat en solucions, per avançar cap a una societat sostenible (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Traduir les innovacions en solucions empresarials viables (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Potenciar la capacitat de pensar més enllà dels límits i explorar i generar sistemàticament noves idees (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Aplicar els coneixements, les idees i la tecnologia per crear nous productes, serveis, processos, polítiques, models de negoci o llocs de treball, o millorar-los significativament (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Utilitzar i aplicar mètodes, processos i tècniques d'investigació d'avantguarda per a la creació i el creixement de noves empreses, i per aplicar-los també en equips i contextos interdisciplinaris (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Transformar experiències pràctiques en problemes i desafiaments d'investigació (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Prendre decisions i potenciar la capacitat de lideratge, basant-se en una comprensió holística de les contribucions de l'educació superior, la investigació i els negocis per a la creació de valor, en equips i contextos d'una grandària limitada (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original elaborat individualment, consistent en un projecte en l'àmbit de la mobilitat urbana, de naturalesa professional o d'investigació, en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.
Curs acadèmic 2020-2021

Durant el primer curs, s'han de matricular un mínim de 20 ECTS del bloc d'Innovació i Emprenedoria i un mínim de 10 ECTS del bloc d'Optatives Rellevants pertanyents a l'especialitat triada.

Durant el primer quadrimestre del segon curs, s'han de matricular un mínim de 10 ECTS del bloc d'Innovació i Emprenedoria (al menys una ha de ser de 5 ECTS) i un mínim de 20 ECTS del bloc d'Optatives Rellevants pertanyents a l'especialitat triada.

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Innovació i emprenedoria per a la transformació global 5
Presa de decisions i economia en mobilitat urbana 5
Modelització de la mobilitat 5
Operacions i gestió en sistemes de transport 5
Anàlisi de dades en sistemes de transport 5
Introducció a la cadena de subministrament 5
Segon quadrimestre
Projecte basat en un repte d'innovació 10
Ciutats habitables i mobilitat urbana 5
Models de comportament i demanda en mobilitat urbana 5
Assignatures optatives rellevants 10
Escola d'estiu (EIT Summer School)*
Assignatura optativa d'innovació i emprenedoria 3
Segon curs
Primer quadrimestre
Projecte de desenvolupament d'un producte o servei 4
Assignatures optatives d'innovació i emprenedoria 6 a 11 (1 de mínim 5 ETCS)
Assignatures optatives rellevants 15 a 20
Segon quadrimestre
Treball de Fi de Màster 30
*EIT Summer School: Aquest curs només està disponible per als estudiants matriculats en el Programa Internacional EIT Urban Mobility Master.

Especialitat en futurs mercats i serveis de mobilitat

Assignatures optatives rellevants de 1r curs
 • Mercats i legislació en transport i logística (5 ECTS)
 • Qualitat en serveis (5 ECTS)
Assignatures optatives rellevants de 2n curs
 • Encaminament de vehicles (5 ECTS)
 • Models de negoci en serveis de mobilitat (5 ECTS)
 • Administració i direcció d'empreses (5 ECTS)
 • Organització industrial (5 ECTS)

Especialitat en transició cap a la mobilitat sostenible

Assignatures optatives rellevants de 1r curs
 • Models d'optimització per a xarxes de transport (5 ECTS)
 • Transport ferroviari (5 ECTS)
 • Transport públic (5 ECTS)
 • Planificació i gestió del sistema de transport (5 ECTS)
 • Mobilitat i desenvolupament (5 ECTS)
Assignatures optatives rellevants de 2n curs
 • Transport de mercaderies (5 ECTS)
 • Mobilitat sostenible (5 ECTS)
 • Mobilitat intel·ligent (SMART) (5 ECTS)
 • Gestió d'aeroports (5 ECTS)
 • Gestió portuària i transport marítim (5 ECTS)
 • Trànsit (5 ECTS)

Assignatures optatives d'innovació i emprenedoria

 • Gestió i creació d'empreses innovadores en arquitectura (3 ECTS)
 • Viabilitat de projecte de negoci (6 ECTS)
 • Gestió d'actius tecnològics (5 ECTS)
 • Innovació tecnològica (3 ECTS)
 • Estudi del cas en mobilitat urbana (5 ECTS)

Versió per a imprimir

L'estudiantat que escull la UPC per a realitzar el Màster Universitari en Mobilitat Urbana pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball de Fi de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un grau de nova incorporació.