Comparteix:

Màster en Enginyeria Ambiental (pla 2024)

Màster en Enginyeria Ambiental

El Màster Universitari en Enginyeria Ambiental és un màster interdisciplinari que aprofundeix en els conceptes i criteris fonamentals per a comprendre les relacions entre l'acció humana i el medi ambient. Proporciona coneixements avançats en tecnologies d'identificació, prevenció, gestió i sanejament de la contaminació dels diferents vectors ambientals, així com de les eines fonamentals per a garantir la qualitat, la gestió mediambiental i el desenvolupament sostenible.

 

Aquest màster dona la possibilitat de cursar 3 possibles intensificacions de caràcter optatiu:

 • Tecnologies del Medi Ambient
 • Hidrologia i Recursos Hídrics
 • Sostenibilitat i Energia

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 1,5 anys
Núm. de crèdits 90 ECTS (incloent-hi 30 ECTS del Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim El rendiment mínim el primer any és de 30 ECTS.
Tipus de docència Presencial
Matrícula
 • A temps complet
  Mínim de 30 ECTS el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
 • A temps parcial
  Mínim de 30 ECTS (màxim de 60 ETCS) el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
Idiomes Espanyol
Núm. de places 40
Titulació oficial Màster Universitari en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic Daniel Fernández García

Díptic del Màster en Enginyeria Ambiental

Requisits específics d'accés

Els requisits específics d'accés són els següents:

 • Titulació universitària

  Les titulacions que donen accés al Màster en Enginyeria Ambiental són les següents:

  • Grau en Enginyeria o Arquitectura en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic
  • Grau en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
  • Enginyer Superior o Arquitecte en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic
  • Enginyer Tècnic o Diplomat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
  • Llicenciat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
 • Altres titulacions

  Quan la sol·licitud d'accés es realitza des d'una titulació diferent a les relacionades anteriorment, l'òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitzat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster en Enginyeria Ambiental es valoren els factors següents:

 • F1: Ponderació de l'expedient acadèmic (ponderación 40%)
  La ponderació de l'expedient es fa d'acord amb el que estableix l'apartat Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
 • F2: Valoració del currículum (ponderación 50%)
 • F3: Formació complementària prèvia acreditada (ponderación 10%)
  Es tindrà en compte la relació entre la formació prèvia i les competències acadèmiques i professionals establertes pel màster.

Trobareu resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió aquí.

Pre-inscripció i matrícula

Consulta aquí tota la informació sobre la preinscripció: calendari, com realitzar la sol·licitud d'admissió, com reservar la plaça si la resolució és favorable, etc.

A partir del curs 2024-2025 el Màster en Enginyeria Ambiental (pla 2014) entrarà en extinció i no acceptarà noves incorporacions. Les persones matriculades en aquests plans d'estudis poden escollir:

Objectius formatius

El Màster Universitari en Enginyeria Ambiental és un màster interdisciplinari que aprofundeix en els conceptes i criteris fonamentals per comprendre les relacions entre l'acció humana i el medi ambient. Proporciona coneixements avançats en tecnologies d'identificació, prevenció, gestió i sanejament de la contaminació dels diferents vectors ambientals, així com de les eines fonamentals per garantir la qualitat, la gestió mediambiental i el desenvolupament sostenible.

Sortides professionals

El Màster Universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC és un màster estratègic i de molt alt nivell l'objectiu del qual és formar enginyers ambientals preparats per a la presa de decisions i direcció d'equips, amb coneixements científics i tècnics per a la identificació, mesura, prevenció i correcció de problemes ambientals, i amb capacitat de definició, selecció i desenvolupament de les solucions i tecnologies apropiades, d'eines tecnològiques, de gestió i de programes d'actuació per als mateixos. En conseqüència, combina de manera equilibrada matèries científiques avançades i coneixements d'enginyeria aplicats que donen com a resultat professionals capaços de resoldre problemes complexos d'enginyeria ambiental en els seus diferents vessants, o afrontar amb èxit programes de doctorat en aquests àmbits. Les empreses que contracten estudiants d'aquest màster són enginyeries i consultories ambientals, empreses constructores, administracions públiques (locals, provincials, autonòmiques, estatals) i universitats (docència doctorat) i instituts d'investigació.

Resultats de la formació i l'aprenentage

Coneixements o continguts
 • Identificar, definir i proposar la solució tecnològica i de gestió apropiada per a un problema ambiental.
 • Analitzar sistemes, problemes ambientals i la seva solució mitjançant models, així com avaluar-los.
Habilitats o destreses
 • Aplicar conceptes científics a problemes ambientals i correlacionar-los amb conceptes tecnològics.
 • Dimensionar solucions convencionals i no convencionals per resoldre problemes ambientals i plantejar-ne el balanç de massa i energia.
 • Adquirir habilitats bàsiques de treball pròpies de l'enginyeria ambiental (capacitat d'organització, dots d'observació, capacitat d'interpretar la informació) al laboratori i al camp, i identificar els mètodes i la instrumentació per a la determinació de paràmetres de qualitat ambiental.
Competències
 • Plantejar de manera pràctica, amb una perspectiva econòmica i segons la legislació ambiental aplicable, els instruments de gestió ambiental i d'avaluació d'impactes ambientals.
 • Planificar intervencions en el medi ambient atenent paràmetres d'avaluació de projectes, desenvolupar i organitzar la documentació bàsica i analitzar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental.
 • Dimensionar solucions convencionals i no convencionals avançades a problemes ambientals i plantejar-ne el balanç de massa i d'energia.
 • Realitzar, presentar i defensar, davant d'un tribunal universitari, un exercici original, realitzat individualment, consistent en un estudi o projecte integral en el camp de l'Enginyeria Ambiental, en què se sintetitzin les competències adquirides als ensenyaments, adoptant els avenços i novetats en aquest camp i aportant idees noves.

Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.
- Per a l'obtenció del títol cal superar 6 assignatures optatives (30 ECTS).
- En el cas de voler assolir una intensificació (opcional), s'han de superar obligatòriament les 4 assignatures optatives de la intensificació desitjada.

ASSIGNATURES

Primer curs
Primer quadrimestre ECTS Tipus
Modelització de processos bioquímics 5 Obl
Eficiència energètica i descarbonització 5 Obl
Enginyeria ecològica 5 Obl
Canvi climàtic i escalfament global 5 Obl
Anàlisi del cicle de la vida i sostenibilitat 5 Obl
Contaminants en el medi natural 5 Obl
Segon quadrimestre ECTS Tipus
Itinerari Tecnologies del Medi Ambient
Gestió de plantes de tractament d'aigua i residus 5 Opt
Laboratori d'enginyeria ambiental 5 Opt
Recuperació de bioproductes i bioenergia 5 Opt
Solucions basada en la natura 5 Opt
Itinerari Hidrologia i Recursos Hídrics
Oceanografia ambiental 5 Opt
Hidrologia urbana i risc d'inundació 5 Opt
Recursos hídrics i gestió integral 5 Opt
Modelització del transport de contaminants 5 Opt
Itinerari Energia i Recursos Naturals
Geomecànica per a energia i medi ambient 5 Opt
Digitalització i intel·ligència artificial 5 Opt
Ecomaterials, reciclatge i reutilització 5 Opt
Gestió de projectes ambientals 5 Opt
Segon curs
Primer quadrimestre ECTS Tipus
Treball de fi de màster 30 Obl

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster en Enginyeria Ambiental pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l'estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent: