Comparteix:

Màster en Enginyeria Ambiental

Màster en Enginyeria Ambiental

L'objectiu del Màster en Enginyeria Ambiental es proporcionar un coneixement profund dels conceptes i criteris fonamentals per comprendre les relacions entre l'acció humana i el medi ambient és l'objectiu principal del màster en Enginyeria ambiental. El màster ofereix una formació actualitzada en tecnologies de prevenció i sanejament de la contaminació, així com les eines fonamentals per garantir la qualitat i la gestió del medi ambient. Forma professionals capaços de desenvolupar la seva activitat amb compromís ètic, garantint la gestió correcta dels aspectes mediambientals.

Màster en procés d'EXTINCIÓ per canvi de pla d'estudis a partir del curs 2024-2025. Consultar calendari d'extinció i adaptació en Màster Enginyeria Ambiental (pla 2024)

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits 120 ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim El rendiment mínim el primer any és de 30 ECTS.
Tipus de docència Presencial:
Matrícula
 • A temps complet
  Mínim de 30 ECTS el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
 • A temps parcial
  Mínim de 30 ECTS (màxim de 60 ETCS) el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
Idiomes Castellà
Núm. de places 30
Titulació oficial Màster en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament
Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic Daniel Fernández García

Requisits específics d'accés

Els requisits específics d'accés són els següents:

 • Titulació universitària

  Les titulacions que donen accés al Màster en Enginyeria Ambiental són les següents:

  • Grau en Enginyeria o Arquitectura en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic
  • Grau en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
  • Enginyer Superior o Arquitecte en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic
  • Enginyer Tècnic o Diplomat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
  • Llicenciat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
 • Altres titulacions

  Quan la sol·licitud d'accés es realitza des d'una titulació diferent a les relacionades anteriorment, l'òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitzat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster en Enginyeria Ambiental es valoren els factors següents:

 • F1: Ponderació de l'expedient acadèmic (ponderación 40%)
  La ponderació de l'expedient es fa d'acord amb el que estableix l'apartat Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
 • F2: Valoració del currículum (ponderación 50%)
 • F3: Formació complementària prèvia acreditada (ponderación 10%)
  Es tindrà en compte la relació entre la formació prèvia i les competències acadèmiques i professionals establertes pel màster.

Trobareu resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió aquí.

Pre-inscripció i matrícula

Consulta aquí tota la informació sobre la preinscripció: calendari, com realitzar la sol·licitud d'admissió, com reservar la plaça si la resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

El Màster Universitari en Enginyeria Ambiental és un màster interdisciplinari que aprofundeix en els conceptes i criteris fonamentals per comprendre les relacions entre l'acció humana i el medi ambient. Proporciona coneixements avançats en tecnologies d'identificació, prevenció, gestió i sanejament de la contaminació dels diferents vectors ambientals, així com de les eines fonamentals per garantir la qualitat, la gestió mediambiental i el desenvolupament sostenible.

Sortides professionals

El Màster Universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC és un màster estratègic i de molt alt nivell l'objectiu del qual és formar enginyers ambientals preparats per a la presa de decisions i direcció d'equips, amb coneixements científics i tècnics per a la identificació, mesura, prevenció i correcció de problemes ambientals, i amb capacitat de definició, selecció i desenvolupament de les solucions i tecnologies apropiades, d'eines tecnològiques, de gestió i de programes d'actuació per als mateixos. En conseqüència, combina de manera equilibrada matèries científiques avançades i coneixements d'enginyeria aplicats que donen com a resultat professionals capaços de resoldre problemes complexos d'enginyeria ambiental en els seus diferents vessants, o afrontar amb èxit programes de doctorat en aquests àmbits. Les empreses que contracten més estudiants d'aquest màster són enginyeries i consultories ambientals, empreses constructores, administracions públiques (locals, provincials, autonòmiques, estatals) i universitats (docència doctorat) i instituts d'investigació.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques
 • Conceptualitzar l'enginyeria en el marc del desenvolupament sostenible.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb la legislació aplicable al sector, i implicar-s'hi en forma de propostes.
 • Dirigir, coordinar i desenvolupar projectes complets en qualsevol camp de l'enginyeria ambiental.
 • Identificar i dissenyar solucions per als problemes ambientals en un marc ètic, social i econòmic.
 • Comprendre la interacció del seu treball amb la societat i el medi ambient, localment i globalment, per identificar-hi possibles reptes, riscos i impactes i dissenyar les solucions adequades.
 • Dissenyar i explotar infraestructures i instal·lacions per a la potabilització i el tractament de l'aigua, la correcta gestió dels residus, el manteniment de la qualitat de l'aire i el sanejament de llocs contaminats, tenint en compte el marc normatiu i legal.
 • Definir els sistemes de seguiment i monitorització de la qualitat de l'aire, l'aigua i el sòl.
 • Definir, coordinar i implantar els sistemes de gestió ambiental i els estudis d'impacte ambiental.
 • Actuar en el disseny dels processos i productes mitjançant l'ús de tècniques adequades (tecnologies més netes, anàlisi de cicle de vida, etc.).
 • Identificar, dissenyar, construir, operar i desconstruir els sistemes de la societat actual, tenint en consideració el marc legal, econòmic i social, cosa que implica la gestió i l'ús òptim dels recursos naturals.
 • Desenvolupar nous sistemes per protegir les persones i el medi dels danys ambientals existents, tot avançant cap un desenvolupament sostenible.
 • Entendre la contribució i l'efecte del seu treball en diferents contextos culturals, socials i polítics.

Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
250653 - Clima i canvi climàtic 5
250654 - Introducció a la biotecnologia ambiental 5
250655 - Sistemes ambientals 5
250660 - Caracterització, gestió i tractament de la contaminació atmosfèrica 5
250661 - Economia, legislació i política ambiental 5
250673 - Caracterització, gestió i tractament de residus 5
Segon quadrimestre
250462- Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat 5
250656 - Processos geoquímics 5
250658 - Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de sòls i aigües subterrànies 5
250662 - Sistemes i eines de gestió ambiental 5
250672 - Modelització de sistemes ambientals 5
250680 - Energia i medi ambient 5
Segon curs
Primer quadrimestre
Assignatures obligatòries
250659 - Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de les aigües 5
250663 - Gestió de projectes ambientals 5
Assignatures optatives
250665 - Contaminació acústica 5
250666 - Aigües d'abastament 5
250674 - Contaminants orgànics en ecosistemes aquàtics i el seu risc ambiental 5
250667 - Valoració ambiental integrada de materials de construcció 5
250668 - Ecomaterials i construcció sostenible 5
250670 - Indústria alimentària i medi ambient 5
250679 - Estadística socioambiental i presa de decisions 5
480092 - Ecologia industrial 5
250681 - Laboratori d'enginyeria ambiental 5
820742 - Biogàs i biocombustibles 5
Segon quadrimestre
Assignatures optatives
250669 - Tractament avançat d'aigües residuals industrials 5
250675 - Gestió d'infraestructures de tractament de residus 5
250677 - Geologia ambiental 5
250678 - Economia ambiental i ecològica 5
250683 - Oceanografia ambiental 5
480081 - Metabolisme urbà i urbanisme ecològic 5
Primer i segon quadrimestres
Assignatures obligatòries
250699 - Treball de fi de màster 30
Pràctiques externes De 12 a 15

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster en Enginyeria Ambiental pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l'estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat: