Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius formatius i sortides professionals

Objectius formatius

L’objectiu principal del màster és formar professionals multidisciplinars, amb una àmplia formació tecnològica generalista en àrees de l’enginyeria com ara la investigació, el disseny i l’anàlisi. Aporta una alta qualificació i competències en tecnologia avançada, a més d’una gran especialització professional i investigadora en enginyeria civil.

El pla d’estudis reforça la formació físico-matemàtica i científico-tècnica adquirida al grau, mitjançant la utilització de les tècniques mes avançades i experimentals de modelització en enginyeria. Proporciona als futurs professionals una sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir la construcció d’infraestructures civils, planificar i gestionar serveis i recursos mediambientals i per incidir en l’ordenació del territori.

El màster és el pas previ per accedir a programes de doctorat en enginyeria civil. Aquest màster habilita per exercir la professió d’enginyer de camins, canals i ports d’acord amb l’Ordre Ministerial CIN/309/2009 de 9 de febrer.

Sortides professionals

  • Planificació, projecte, construcció i explotació d’obres marítimes i portuàries. Regeneració de costes, carreteres, autovies, autopistes, aeroports i vies de ferrocarril. Canalització, sistemes de captació, abastament, tractament d’aigües, sanejament, construcció de ponts, túnels, aqüeductes, fonamentacions i estructures d’edificació.
  • Estudis i projectes de rehabilitació, reparació o demolició d’obres i estructures, fabricació de materials de construcció, elaboració i gestió del plans d’ordenació territorial i urbana.
  • Estudis d’impacte ambiental, estudis i actuacions medioambientals en ecosistemes, marins, fluvials i humitats.
  • Planificació, gestió, explotació i optimització de recursos hídrics. Política i legislació d’aigües, modelització, prevenció i control d’avingudes, qualitat de l’aigua, sistemes de reg, aprofitaments hidroelèctrics i instal·lacions associades.
  • Tasques directives a qualsevol tipus d’organització i d’administracions relacionada amb l’obra pública, la construcció i les noves tecnologies i de qualsevol empresa industrial i de serveis.
  • Docència i recerca a universitats i centres especialitzats.
  • Direcció de persones que ocupen càrrecs intermedis i que intervenen en la realització d’obres públiques.