Comparteix:

Objectius formatius, sortides professionals i competències

Objectius formatius

El Màster Universitari en Enginyeria Ambiental és un màster interdisciplinari que aprofundeix en els conceptes i criteris fonamentals per comprendre les relacions entre l’acció humana i el medi ambient. Proporciona coneixements avançats en tecnologies d’identificació, prevenció, gestió i sanejament de la contaminació dels diferents vectors ambientals, així com de les eines fonamentals per garantir la qualitat, la gestió mediambiental i el desenvolupament sostenible.

Sortides professionals

El Màster Universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC és un màster estratègic i de molt alt nivell l'objectiu del qual és formar enginyers ambientals preparats per a la presa de decisions i direcció d'equips, amb coneixements científics i tècnics per a la identificació, mesura, prevenció i correcció de problemes ambientals, i amb capacitat de definició, selecció i desenvolupament de les solucions i tecnologies apropiades, d'eines tecnològiques, de gestió i de programes d'actuació per als mateixos. En conseqüència, combina de manera equilibrada matèries científiques avançades i coneixements d'enginyeria aplicats que donen com a resultat professionals capaços de resoldre problemes complexos d'enginyeria ambiental en els seus diferents vessants, o afrontar amb èxit programes de doctorat en aquests àmbits. Les empreses que contracten més estudiants d'aquest màster són enginyeries i consultories ambientals, empreses constructores, administracions públiques (locals, provincials, autonòmiques, estatals) i universitats (docència doctorat) i instituts d'investigació.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques
 • Conceptualitzar l'enginyeria en el marc del desenvolupament sostenible.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb la legislació aplicable al sector, i implicar-s'hi en forma de propostes.
 • Dirigir, coordinar i desenvolupar projectes complets en qualsevol camp de l'enginyeria ambiental.
 • Identificar i dissenyar solucions per als problemes ambientals en un marc ètic, social i econòmic.
 • Comprendre la interacció del seu treball amb la societat i el medi ambient, localment i globalment, per identificar-hi possibles reptes, riscos i impactes i dissenyar les solucions adequades.
 • Dissenyar i explotar infraestructures i instal·lacions per a la potabilització i el tractament de l'aigua, la correcta gestió dels residus, el manteniment de la qualitat de l'aire i el sanejament de llocs contaminats, tenint en compte el marc normatiu i legal.
 • Definir els sistemes de seguiment i monitorització de la qualitat de l'aire, l'aigua i el sòl.
 • Definir, coordinar i implantar els sistemes de gestió ambiental i els estudis d'impacte ambiental.
 • Actuar en el disseny dels processos i productes mitjançant l'ús de tècniques adequades (tecnologies més netes, anàlisi de cicle de vida, etc.).
 • Identificar, dissenyar, construir, operar i desconstruir els sistemes de la societat actual, tenint en consideració el marc legal, econòmic i social, cosa que implica la gestió i l'ús òptim dels recursos naturals.
 • Desenvolupar nous sistemes per protegir les persones i el medi dels danys ambientals existents, tot avançant cap un desenvolupament sostenible.
 • Entendre la contribució i l'efecte del seu treball en diferents contextos culturals, socials i polítics.