Comparteix:

Requisits

 

 

Per accedir als estudis del Màster en Enginyeria Ambiental s’han de complir els requisits que es descriuen a continuació.

Contacte: admissions.masters.camins@upc.edu

Requisits específics d'accés

Els requisits específics d'accés són els següents:

 • Titulació universitària

  Les titulacions que donen accés al Màster en Enginyeria Ambiental són les següents:

  • Grau en Enginyeria o Arquitectura en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic
  • Grau en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
  • Enginyer Superior o Arquitecte en els àmbits Civil, Industrial, Químic, Ambiental, Forestal, Miner, Físic, Biològic o Agronòmic
  • Enginyer Tècnic o Diplomat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
  • Llicenciat en Ciències Ambientals, Químiques, Físiques, Biològiques o Geològiques
 • Altres titulacions

  Quan la sol·licitud d’accés es realitza des d’una titulació diferent a les relacionades anteriorment, l’òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitzat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

Les persones candidates que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment del requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Els estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau, seran admesos condicionalment. Seran admesos definitivament si han obtingut el títol de grau:

 • en data 31 d’octubre, els estudiants que sol·liciten l’admissió al primer quadrimestre.
 • en data 28 de febrer, els estudiants que sol·liciten l’admissió al segon quadrimestre.