Comparteix:

Competències a assolir per l'estudiantat

  • Capacitat per aplicar una perspectiva holística del risc d'inundació sota pressió natural o antropogènica, en el context de canvis globals (canvi climàtic, creixement demogràfic, urbanització), en el disseny i la implementació de solucions creatives.
  • Comprensió dels principals processos meteorològics i hidrològics que regeixen les inundacions a diferents escales espacials i temporals.
  • Comprensió de la perspectiva social i econòmica dels episodis d'inundació i capacitat per valorar-ne els riscos, així com per desenvolupar la recerca i les aplicacions requerides per implementar les mesures de conservació i adaptació necessàries per a una gestió sostenible.
  • Capacitat de generar aplicacions, construir models, bases de dades i eines per a una planificació òptima, analitzar resultats i obtenir conclusions.
  • Capacitat d'utilitzar eines avançades en els períodes de preinundació, durant la inundació (gestió d'emergències) i en condicions de postinundació, i també d'aplicació de bones pràctiques.
  • Capacitat per valorar i aplicar els avenços en ciències socials i de gestió en la gestió del risc d'inundació.
  • Habilitats de comunicació i de treball col·laboratiu en equips d'investigació.
  • Capacitat per desenvolupar sistemes de suport a la decisió orientats a les polítiques públiques.
  • Capacitat de crear una interfície entre investigadors, parts interessades i responsables de la presa de decisions.