Comparteix:

Màster en Enginyeria del Terreny

Màster en Enginyeria del Terreny

El Màster en Enginyeria del Terreny té com a objectiu formar professionals i acadèmics en els àmbits de l'enginyeria del terreny, la hidrogeologia, la geofísica i l'enginyeria sísmica. Aquests estudis formen especialistes en el camp de la geotècnica, la gestió dels recursos hídrics i l'avaluació i predicció del risc sísmic.

Aquest màster permet fer una Doble Titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Mines (MEM) i el Màster en Enginyeria del Terreny (MET).

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 anys
Núm. de crèdits ECTS 120 ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim i permanència El rendiment mínim el primer any és de 15 ECTS i el termini màxim de permanència és de 3 anys (a temps complet) o 6 anys (a temps parcial) segons el tipus de dedicació.
Tipus de docència Presencial
Matrícula
 • A temps complet
  Mínim de 15 ECTS (màxim de 60 ETCS) el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
 • A temps parcial
  Mínim de 15 ECTS i màxim de 40 ECTS
Idiomes Castellà i anglès
Núm. de places 45
Titulació oficial Màster en Enginyeria del Terreny per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Especialitats
 • Enginyeria Geotècnica
 • Hidrologia Subterrània
 • Enginyeria Sísmica i Geofísica (no s'oferta el curs 2023-2024)
Dobles titulacions
Dedicació

Modalitat a triar en el moment de realitzar la preinscripció:

 • Temps complet
 • Temps parcial
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament
Més informació sobre beques i ajuts

Coordinació Jean Vaunat

Requisits específics

Les titulacions que donen accés al Màster en Enginyeria del Terreny són les següents:

 • Títol universitari
  • Grau en Enginyeria Civil, Grau en Enginyeria de la Construcció, Grau en Enginyeria Geològica o Grau en Enginyeria Ambiental.
  • Grau en Ciències Ambientals i Ciències Geològiques.
  • Títol d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports o Enginyer/a Geòleg/a de l'anterior ordenació d'estudis.
  • Títol d'Enginyer/a Tècnic/a d'Obres Públiques o Diplomat/a en Ciències Ambientals i Ciències Geològiques de l'anterior ordenació d'estudis.
  • Llicenciatura en Ciències Ambientals i en Ciències Geològiques de l'anterior ordenació d'estudis.
 • Llicenciat/ada en Ciències Ambientals i en Ciències Geològiques de l'anterior ordenació d'estudis
  Quan la sol·licitud d'accés es realitza des d'una titulació diferent a les relacionades anteriorment, l'òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitzat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.
Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster en Enginyeria del Terreny es valoren els factors següents:

 • Factor 1. Ponderació de l'expedient acadèmic (40%)
  La ponderació de l'expedient es fa d'acord amb el que estableix l'apartat Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
 • Factor 2. Valoració del currículum (50%)
 • Factor 3. Formació complementària prèvia acreditada (10%)
  Es tindrà en compte la relació entre la formació prèvia i les competències acadèmiques i professionals establertes per al màster.

Trobareu els resultats de l'avaluació i selecció de la resolució de les sol·licituds d'admissió per l'actual any acadèmic aquí.

Pre-inscripció i matrícula

Podeu consultar aquí els requisits generals d'admissió per als estudis de màster de la UPC i la informació de preinscripció: calendaris, com sol·licitar l'admissió, com reservar una plaça si la vostra resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

El Màster en Enginyeria del Terreny té com objectiu formar professionals i acadèmics al més alt nivell en enginyeria del terreny, hidrologia subterrània, geofísica i enginyeria sísmica. Des del punt de vista professional, vol donar resposta a la demanda creixent d'experts associada a l'augment de la construcció d'infraestructures íntimament relacionades amb el terreny, a l'interès en el coneixement i en la gestió dels recursos hídrics i en el comportament de contaminants en relació al terreny. També vol formar especialistes en el camp de la geofísica i l'enginyeria sísmica, amb capacitat per avaluar, predir i minorar el risc sísmic.

Sortides professionals

Les sortides naturals dels titulats i titulades del màster són sempre la incorporació en equips de treball, ja sigui com a responsables o tècnics experts en les àrees i activitats vinculades a l'àmbit de l'enginyeria del terreny:

 • Responsable de gestió i planificació d'obres geotècniques.
 • Responsable de gestió i planificació de recursos hídrics.
 • Responsable de modelització, avaluació i gestió de recursos geològics.
 • Responsable d'avaluació i reducció del risc sísmic.
 • Responsable d'avaluació i reducció dels riscs geològics.
 • Responsable d'avaluació i reducció dels riscs hidrogeològics, incloent-hi la contaminació dels sòls.
 • Responsable de campanya de reconeixement del terreny.
 • Responsable de campanya de prospecció de recursos energètics.
 • Responsable de planificació i gestió de solucions d'emmagatzematge de residus.
 • Consultor en enginyeria civil, geotècnica, geològica i sísmica.
 • Consultor en hidrologia i hidrogeologia.
 • Doctorat en Enginyeria Civil, Geotècnica, Geològica i Sísmica.
 • Doctorat en Hidrologia i Hidrogeologia.

Competències

Competències Bàsiques
 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
Competències Generals
 • Aplicar coneixements de ciències i tecnologia avançades a la pràctica professional o investigadora de l'Enginyeria del Terreny.
 • Dirigir, coordinar i desenvolupar projectes complets en el camp de l'Enginyeria del Terreny.
 • Identificar i dissenyar solucions per als problemes d'enginyeria del terreny en un marc ètic, social, econòmic i legislatiu.
 • Avaluar l'impacte de l'Enginyeria del Terreny en el medi ambient, el desenvolupament sostenible de la societat i la importància de treballar en un entorn professional responsable.
 • Incorporar noves tecnologies i eines avançades de l'enginyeria del Terreny en les seves activitats professionals o investigadores.
 • Conceptualitzar l'Enginyeria del Terreny com un camp multidisciplinari que requereix incloure aspectes rellevants de geologia, sismologia, hidrogeologia, enginyeria geotècnica i sísmica, geomecànica, física de mitjans porosos, geofísica, geomàtica, riscos naturals, energia i interacció amb el clima.
 • Innovar en el plantejament de metodologies, anàlisi i solucions en problemes d'enginyeria del terreny.
 • Abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seva implementació en un programa d'ordinador. En particular, formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul al projecte, planificar i gestionar, així com interpretar els resultats obtinguts en el context de l'Enginyeria del Terreny i l'Enginyeria de Mines.

Competències

Competències Transversals
 • Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre els mecanismes en què es basa la investigació científica, així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos de R + D + I.
 • Sostenibilitat i Compromís Social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; tenir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 • Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.
Competències Específiques
 • Conceptualitzar els sòls i les roques com a mitjans porosos regits per conceptes de Mecànica de Sòlids i de Fluids.
 • Caracteritzar l'entorn geològic i la seva interacció amb obres civils.
 • Interpretar assajos de laboratori i observacions de camp per identificar els mecanismes responsables de la resposta del terreny. Planificar programes d'experimentació al laboratori.
 • Formular i programar models numèrics Elements Finits i Diferències Finites per analitzar els processos que regeixen la resposta del terreny, interpretar la informació de camp i predir la resposta del terreny.
 • Analitzar, discriminar i integrar en estudis i projectes la informació geològica i geotècnica disponible.
 • Aplicar els coneixements de la mecànica de sòls i de roques al desenvolupament de l'estudi, projecte, construcció i explotació de cimentacions, desmunts, terraplens, túnels i altres construccions realitzades sobre o a través del terreny, sigui quina sigui la naturalesa i estat i sigui quina sigui la finalitat de l'obra en consideració. (Competència específica de les especialitats Enginyeria Geotècnica i Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Analitzar, des de la visió d'un expert, casos de trencament en Enginyeria Geotècnica. Informar les evidències, identificar els mecanismes responsables del trencament i comprovar mitjançant models de retro-anàlisi. Aportar eventualment solucions de reducció del risc (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Geotècnica).
 • Realitzar el càlcul, l'avaluació, la planificació i la regulació dels recursos hídrics, tant de superfície com subterranis. (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Avaluar i gestionar impactes ambientals deguts a emmagatzematge de residus, contaminació de sòls i contaminació d'aigües subterrànies (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Dimensionar estructures civils en presència de sol·licitacions sísmiques. Dimensionar solucions correctores (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Avaluar el risc sísmic. Plantejar i dimensionar mesures de reducció del risc. (Competència específica de la especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original realitzat individualment, consistent en un estudi o projecte integral en el camp de l'Enginyeria del Terreny, en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments, adoptant els avenços i novetats en aquest camp i aportant idees noves.
 • Projectar i executar instal·lacions hidràuliques, incloent instal·lacions de transport, distribució i emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos, plantes de tractament d'aigües i de gestió de residus (urbans, industrials o perillosos). (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Avaluar i gestionar ambientalment projectes, plantes o instal·lacions hidràuliques. (Competència específica de la especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Realitzar estudis de gestió del territori i espais urbans, incloent la construcció de túnels i altres infraestructures subterrànies. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Geotècnica).
 • Modelar, avaluar i gestionar els recursos geològics, incloses les aigües subterrànies, minerals i termals. (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Identificar tot tipus d'estructures i els seus materials. Dissenyar, projectar, executar i mantenir les estructures i edificacions d'obra civil. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Analitzar les estructures mitjançant l'aplicació de mètodes i programes de disseny i càlcul avançat d'estructures, a partir del coneixement i comprensió de les sol·licitacions i la seva aplicació a les tipologies estructurals de l'enginyeria civil. Realitzar avaluacions d'integritat estructural. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Utilitzar de forma discriminada programes comercials de càlcul numèric per projectar i acompanyar, si és possible, el monitoratge d'estructures geotècniques. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Geotècnica).
 • Realitzar estudis de perillositat sísmica (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).

Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer i segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries comunes
250800 - Mecànica de medis continus 5
250801 - Modelació en enginyeria del terreny 5
250802 - Geologia aplicada a l'enginyeria 5
250803 - Modelació de fluxe i transport en medis porosos 5
250804 - Mecànica de sòls 5
250805 - Mecànica de roques 5
Optatives comunes
250808 - Sistemes d'informació geogràfica 5
Segon quadrimestre
Obligatòries comunes
250806 - Generació i propagació d'ones en el terreny 5
Optatives comunes
250807 - Eina de modelització numèrica en enginyeria del terreny 5
250809 - Seminaris 5
Primer i segon quadrimestres
250838 - Treball de Fi de Màster 30

Assignatures d'especialitat

ASSIGNATURES

ECTS

Especialitat en enginyeria geotècnica
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250811 - Fonamentacions i estructures de contenció 5
250420 - Projecte i construcció geotècniques 5
Optatives d'especialitat
250813 - Geologia del quaternari 5
250818 - Equacions constitutives de materials 5
250820 - Models numèrics en enginyeria geotècnica 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250810 - Mecànica de sòls avançada 5
250812 - Excavacions subterrànies 5
250421 - Geomecànica de trencaments 5
Optatives d'especialitat
250521 - Estabilitat de talussos 5
250815 - Tècniques modernes de monitoratge de moviments del terreny 5
250816 - Mecànica de sòls no saturats 5
250819 - Comportament dels sòls i modelització avançada 5
Especialitat en hidrologia subterrània
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250531 - Models de sòls i aqüífers contaminats 5
Optatives d'especialitat
250826 - Transport reactiu 5
250828 - Processos hidrometeorològics i interacció amb el terreny 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250823 - Recàrrega i balanç d'aqüífers 5
Optatives d'especialitat
250422 - Interaccions entre aigües subterrànies i obres civils 5
250825 - Tècniques isotòpiques ambientals en hidrologia subterrània 5
250829 - Aigües subterrànies i medi ambient 5
Sense docència
250821 - Mecànica d'aqüífers 5
250822 - Mètodes estadístics en hidrologia 5
250824 - Modelització hidrogeoquímica 5
250827 - Modelització estocàstica del transport en medis heterogenis 5
Especialitat en enginyeria sísmica
Primer quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250830 - Sismologia 5
250831 - Prospecció geofísica 5
250833 - Avaluació de la perillositat sísmica 5
Optatives d'especialitat
250703 - Estructures de materials compostos 5
250839 - Estadística aplicada a l'enginyeria civil i sísmica 5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'especialitat
250520 - Enginyeria sísmica 5
250476 - Avaluació i reducció del risc sísmic 5
Optatives d'especialitat
250835 - Càlcul estàtic i dinàmic d'estructures 5
250471 - Ponts 5
Sense docència
250834 - Mètodes avançats d'avaluació de dany sísmics 5
250837 - Projecte sismo-resistent avançat 5

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster en Enginyeria del Terreny pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball de Fi de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat: