Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Mines i el Màster Universitari en Enginyeria del Terreny

DD MECCP-MUCSTM image

La Doble Titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Mines (MEM) i el Màster en Enginyeria del Terreny (MET) combina l'enginyeria del terreny (geotècnia, sísmica, hidrogeologia) amb l'enginyeria de mines amb l'objectiu de formar futurs professional amb un espectre d'opcions de treball molt àmplies. La doble titulació té com a objectiu proporcionar una formació especialitzada en la cerca i explotació de recursos minerals i energètics de manera sostenible així com en el camp de la geotècnica, la gestió dels recursos hídrics i l'avaluació i predicció del risc sísmic.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 cursos acadèmics
Núm. de crèdits ECTS 150 (incloent-hi el TFM)
Tipus de docència Presencial
Idiomes
 • MEM: Castellà, català i anglès
 • MET: Castellà i anglès
Dedicació als estudis
 • Temps complet
 • Temps parcial
Permanència

Rendiment mínim que ha de superar l'estudiant: 15 crèdits ECTS durant el primer any acadèmic.

Termini màxim de permanència per obtenir el títol:

 • Temps complet: 4 anys acadèmics
 • Temps parcial: 8 anys acadèmics
Núm. de places 15
Titulacions oficials Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Màster Universitari en Enginyeria de Mines per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrits en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Centres participants
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinadors acadèmics

Requisits específics d'accés del MET

Titulacions d'accés

Les titulacions que donen accés al Màster en Enginyeria del Terreny són les següents:

 • Grau en Enginyeria Civil, Grau en Enginyeria de la Construcció, Grau en Enginyeria Geològica o Grau en Enginyeria Ambiental.
 • Grau en Ciències Ambientals i Ciències Geològiques.
 • Enginyer/a de Camins, Canals i Ports o Enginyer/a geòleg/a de l'anterior ordenació d'estudis.
 • Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques o Diplomat/a en Ciències Ambientals i Ciències Geològiques de l'anterior ordenació d'estudis.
 • Llicenciat/ada en ciències ambientals i en Ciències Geològiques de l'anterior ordenació d'estudis.
Altres titulacions

Quan la sol·licitud d'accés es realitza des d'una titulació diferent a les relacionades anteriorment, l'òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates amb la finalitzat de determinar, per a cada cas, els complements formatius a cursar.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Podeu consultar els requisits específics d'accés al MEM aquí.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris de valoració de mèrits i selecció del Màster en Enginyeria de Mines

Per a l'admissió al Màster en Enginyeria de Mines es valoren els factors següents:

 • Expedient acadèmic
 • Experiència en l'àmbit de la recerca
 • Coneixement d'idiomes

Per a més informació consulteu el web oficial del màster.

Criteris de valoració de mèrits i selecció del Màster en Enginyeria del Terreny

Per a l'admissió al Màster en Enginyeria del Terreny es valoren els factors següents:

 • Factor 1. Ponderació de l'expedient acadèmic (40%).

  La ponderació de l'expedient es fa d'acord amb el que estableix l'apartat Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.

 • Factor 2. Valoració del currículum (50%).
 • Factor 3. Formació complementària prèvia acreditada (10%). Es tindrà en compte la relació entre la formació prèvia i les competències acadèmiques i professionals establertes per al màster.

Trobareu els resultats de l'avaluació i selecció de la resolució de les sol·licituds d'admissió per l'actual any acadèmic aquí.

Pre-inscripció i matrícula

Podeu consultar aquí els requisits generals d'admissió per als estudis de màster de la UPC i la informació de preinscripció: calendaris, com sol·licitar l'admissió, com reservar una plaça si la vostra resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

Aquesta doble titulació neix com una necessitat natural de combinar l'enginyeria del terreny (geotècnia, sísmica, hidrogeologia) amb l'enginyeria de mines (explosius, activitats extractives d'interior i exterior, processament de minerals) de forma que pugui donar lloc a un futur professional amb un espectre d'opcions de treball molt àmplies. Cal destacar que acadèmicament parlant hi ha una relació important entre aquests dos àmbits. A més, les dues escoles en que s'imparteixen els màsters objecte de la doble titulació disposen de graus que donen entrada a aquesta doble titulació de forma molt natural i donen una continuïtat acadèmicament consistent amb els estudis de màster. Per una banda el Grau en Enginyeria Minera (EPSEM) i per altre banda el Grau en Enginyeria Geològica (Escola de Camins de la UPC i Facultat de Geologia de la UB), són graus amb atribucions d'enginyeria tècnica de mines (especialitats diferents que es complementen molt bé per donar lloc a professionals que cobreixin les necessitats del mercat). Així mateix, cal ressaltar que els graduats que s'esmenten no són els únics que poden donar lloc a candidats a fer la doble titulació de màster.

Sortides professionals

Els enginyers i enginyeres formats en aquesta Doble Titulació del Màster en Enginyeria de Mines i el Màster en Enginyeria del Terreny podran accedir a càrrecs tècnics i directius en empreses relacionades amb l'explotació de mines i els recursos energètics o bé a altres càrrecs vinculats a la recerca i avaluació dels jaciments minerals, obres subterrànies, sondejos i instal·lacions mineres, el seu manteniment i l'estudi de l'impacte ambiental. També podran dirigir projectes d'extracció, transport i emmagatzematge dels recursos, aplicant tecnologies mineralúrgiques i metal·lúrgiques. Les principals sortides dels titulats en l'àmbit de l'enginyeria de mines es troben en el sector de la mineria, en el de l'obra civil i en sectors més amplis on poden realitzar estudis sobre impacte ambiental, assessorament ambiental, seguretat laboral i organització i control de qualitat, entre d'altres.

També podran incorporar‐se en equips de treball, ja sigui com a responsables o personal tècnic expert en les àrees i activitats vinculades a l'àmbit de l'enginyeria del terreny:

 • Responsable de gestió i planificació d'obres geotècniques.
 • Responsable de gestió i planificació de recursos hídrics.
 • Responsable de modelització, avaluació i gestió de recursos geològics.
 • Responsable d'avaluació i reducció del risc sísmic.
 • Responsable d'avaluació i reducció dels riscs geològics.
 • Responsable d'avaluació i reducció dels riscs hidrogeològics, incloent‐hi la contaminació dels sòls.
 • Responsable de campanya de reconeixement del terreny.
 • Responsable de campanya de prospecció de recursos energètics.
 • Responsable de planificació i gestió de solucions d'emmagatzematge de residus.
 • Consultor/a en enginyeria civil, geotècnica, geològica i sísmica.
 • Consultor/a en hidrologia i hidrogeologia.
 • Doctorat/da en Enginyeria Civil, Geotècnica, Geològica i Sísmica.
 • Doctorat/da en Hidrologia i Hidrogeologia.
Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

Itinerari 1: EPSEM-ETSECCPB

Pel que fa al Màster en Enginyeria de Mines, la proposta de doble màster porta totes les matèries i assignatures que donen compliment a l'Ordre CIN/310/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a de Mines. Són 60 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries, 15 crèdits ECTS d'assignatures optatives que seran reconegudes per les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny indicades als annexos i un treball final de màster conjunt que atendrà en crèdits i continguts a l'ordenat a la mencionada ordre ministerial.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs (EPSEM)
Primer quadrimestre
330602 - Economia de l'empresa minera* 5
330327 - Màquines mineres 5
330335 - Modelització i avaluació de recursos geològics 5
330601 - Modelització en processament de minerals* 5
330338 - Gestió dels recursos geològics i energètics 5
330337 - Gestió del territori i espais subterranis 5
Segon quadrimestre
330605 - Mètodes numèrics aplicats a l'enginyeria minera* 5
330603 - Modelització i simulació de les excavacions subterrànies* 5
330332 - Enginyeria de minerals 5
330606 - Disseny i modelització minera* 5
330604 - Modelització en voladures* 5
330333 - Enginyeria minero-ambiental 5
Segon curs (ETSECCPB)
Primer i segon quadrimestres
250803 - Modelació de fluxe i transport en medis porosos 5
250804 - Mecànica de sòls 5
250805 - Mecànica de roques 5
250830 - Sismologia 5
3 obligatòries d'especialitat MIT 15
2 optatives del MET 10
Treball de Fi de Màster conjunt 45

Itinerari 2: ETSECCPB-EPSEM-ETSECCPB

Pel que fa al Màster en Enginyeria del Terreny, la proposta de doble màster porta els continguts i competències que es descriuen a la memòria de verificació. Són 35 crèdits ECTS obligatoris corresponents al bloc comú, 15 crèdits ECTS es faran en el Màster en Enginyeria del Terreny, la diferència fins a 35 crèdits ECTS correspon a formació obligatòria que està inclosa en el bloc comú del Màster en Enginyeria de Mines (ampliació de formació científica i gestió). El Màster en Enginyeria del Terreny es compon de 3 especialitats (Enginyeria Geotècnica, Hidrologia Subterrània o Enginyeria Sísmica i Geofísica), en cadascuna s'han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris d'especialitat i 20 crèdits ECTS optatius d'especialitat. De tota manera, l'estudiant pot finalitzar el màster sense haver assolit una especialitat concreta, sempre que el volum de crèdits es compleixi. En el doble màster es proposa finalitzar‐lo sense una especialitat concreta. En aquest cas, s'han de cursar 20 crèdits ECTS corresponents a assignatures obligatòries d'especialitat i 10 crèdits ECTS d'optatives comunes. La resta (25 crèdits ECTS d'especialitat) s'assoleix a través de les assignatures del bloc comú del Màster en Enginyeria de Mines.

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs (ETSECCPB)
Primer quadrimestre (ETSECCPB)
250803 - Modelació de fluxe i transport en medis porosos 5
250804 - Mecànica de sòls 5
250805 - Mecànica de roques 5
250830 - Sismologia 5
2 obligatòries d'especialitat MET 10
Segon quadrimestre (EPSEM)
330605 - Mètodes numèrics aplicats a l'enginyeria minera* 5
330603 - Modelització i simulació de les excavacions subterrànies* 5
330332 - Enginyeria de minerals 5
330606 - Disseny i modelització minera* 5
330604 - Modelització en voladures* 5
330333 - Enginyeria minero-ambiental 5
Segon curs
Primer quadrimestre (EPSEM)
330602 - Economia de l'empresa minera* 5
330327 - Màquines mineres 5
330335 - Modelització i avaluació de recursos geològics 5
330601 - Modelització en processament de minerals* 5
330338 - Gestió dels recursos geològics i energètics 5
330337 - Gestió del territori i espais subterranis 5
Segon quadrimestre (ETSECCPB)
1 obligatòria d'especialitat MET 5
2 optatives del MET 10
Treball de Fi de Màster conjunt 45

* La nova denominació d'aquestes assignatures respecte a la versió verificada s'ha comunicat al procés d'acreditació de la titulació i està pendent d'avaluació per part del Comitè Extern d'Avaluació (CAE) d'AQU.

Optatives comunes d'especialitat

MATÈRIES

ECTS

Transport de massa en el terreny (3 assignatures) 15
Interacció entre aigües subterrànies, obres civils i medi ambient (3 assignatures) 15
Avaluació del risc sísmic (2 assignatures) 10
Disseny sísmic d'estructures (5 assignatures) 25
Caracterització geològica (3 assignatures) 15
Processos acoblats en sóls i roques (2 assignatures) 10
Modelació en enginyeria geotècnica (3 assignatures) 15

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar la Doble Titulació MEM-MET pot accedir a la informació sobre:

El Treball de Fi de Màster a l'Escola de Camins ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent de l'ETSECCPB: