Comparteix:

Doble titulació entre el Grau en Enginyeria Ambiental i el Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

DD GEA-GERMR image

Doble Titulació entre els graus en:


 • Enginyeria Ambiental (GEA)
 • Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu Reciclatge (GERMR)

Permetrà obtenir les atribucions de la professió regulada d'enginyer tècnic de mines en explotació de mines que ofereix el GERMR. L'estudiantat provinent del GEA que cursi el doble grau assolirà també la professió regulada indicada.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 5 cursos acadèmics
Tipus de docència Presencial
Idiomes
 • GEA: Castellà, català o anglès
 • GERMR: El que s’especifiqui a la guia docent de cada assignatura
Dedicació als estudis Temps complet
Núm. de places 20
Titulacions oficials Grau en Enginyeria Ambiental
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrits en el registre del Ministeri d'Universitats)
Centres participants
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinadors acadèmics

Requisits específics d'accés del doble grau EA-ERMR

Aquest doble diploma de grau està principalment indicat per estudiants de grau dels programes indicats. En aquest cas concret a la UPC s'imparteixen el Grau en Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu Reciclatge i el Grau en Enginyeria Ambiental.

El requisit acadèmic d'accés es haver cursat totalment els tres primers cursos del grau d'origen.

Criteri de valoració i selecció

El criteri de selecció es basarà en les qualificacions de les assignatures dels tres primers cursos.

Pre-inscripció i matrícula

El procediment per sol·licitar l'accés es definirà properament.

Objectius formatius

Existeix una relació important entre l'àmbit ambiental i els recursos minerals. Aquest doble grau neix com una necessitat natural de combinar l'enginyeria ambiental (geologia, edafologia, hidrogeologia, geoquímica ambiental, avaluació del impacte ambiental, residus sòlids, etc.) amb l'enginyeria dels recursos minerals (mètodes extractius en mineria exterior i subterrània, ús d’explosius en activitats mineres i obra civil, restauració d’espais degradats, mineria urbana, processament de minerals, reciclatge i gestió de residus, etc.), de forma que pot donar lloc a un futur professional amb un espectre d'opcions de treball molt àmplies.

L’objectiu és formar enginyers amb un ampli ventall de sortides professionals presents i futures, gràcies a la necessitat creixent de recursos per part de la societat en el marc de la transició energètica, l'economia circular i l'obtenció responsable de recursos. Tots aquests elements es tracten tant a l'enginyeria ambiental com a l'enginyeria dels recursos minerals.

Sortides professionals

Les persones formades en aquest doble grau ampliaran les sortides professionals dels titulats i titulades en els 2 graus individuals. D'aquesta manera, l’alumnat que completi el doble grau podrà treballar en un ampli camp professional de l’enginyeria dels recursos minerals i ambiental. A més, el doble grau habilita per la professió regulada d’Enginyer Tècnic de Mines. Els principals àmbits laborals on es podrà exercir són:

 • Control de qualitat de les aigües subterrànies, dels rius i llacs i del mar.
 • Abastament d'aigua a les ciutats.
 • Tractament d'aigües residuals.
 • Descontaminació de sòls i aigües subterrànies.
 • Mesures de control de la contaminació atmosfèrica i acústica.
 • Biotecnologia ambiental.
 • Gestió de residus sòlids.
 • Impacte ambiental de productes i processos.
 • Avaluació de l'impacte del canvi climàtic.
 • Restauració d'espais degradats.
 • Implantació d'energies renovables.
 • Economia ambiental i dels recursos naturals.
 • Economia circular.
 • Transport i mobilitat sostenibles.
 • Smart cities i construcció sostenible.
 • Infraestructura verda.
 • Direcció i desenvolupament de projectes per a l'obtenció de recursos minerals, a cel obert i subterranis.
 • Disseny i planificació d'activitats mineres.
 • Ús i manipulació d'explosius.
 • Empreses d'obra civil: realització d'excavacions, construcció de túnels, moviment de terres.
 • Processament de minerals i residus.
 • Indústries relacionades amb materials de construcció.
 • Gestió territorial i aixecaments topogràfics.
 • Perforacions i aprofitament d'aigües.
 • Desenvolupament de projectes d'R+D+I.
 • Tècnic a l'Administració pública i docència.
 • Tècnic d'un servei de prevenció.

A continuació es presenten els dos itineraris acadèmics depenent de grau d'origen.

 

Resum de l'itinerari amb Enginyeria Ambiental com a grau d'origen:

 

 • 198 ECTS obligatoris del grau en Enginyeria Ambiental (1r, 2n i 3r curs complet + obligatòries de 4t curs).
 •   63 ECTS del grau en Enginyeria dels Recursos Minerals i el Seu Reciclatge.
 •   30 ECTS del TFG conjunt (12 ECTS GEA + 18 ECTS GEMRM).
 • Total= 291 ECTS

ASSIGNATURES

Primer curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
2500200 - Biologia i ecologia 6 GEA
2500201 - Fonaments matemàtics 6 GEA
2500202 - Mecànica 6 GEA
2500203 - Sistema terra 6 GEA
2500204 - Química I 6 GEA
Segon quadrimestre ECTS Grau
2500205 - Economia ambiental i sostenibilitat 6 GEA
2500206 - Química II 6 GEA
2500207 - Termodinàmica i cinètica ambientals 6 GEA
2500208 - Matemàtiques I 6 GEA
2500209 - Geologia i edafologia 6 GEA
Segon curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
2500210 - Matemàtiques II 6 GEA
2500211 - Microbiologia i biotecnologia ambiental 6 GEA
2500213 - Mecànica de fluids 6 GEA
2500214 - Principis d'ecotoxicologia i anàlisi ambiental 6 GEA
2500215 - Estadística 6 GEA
Segon quadrimestre ECTS Grau
2500212 - Sistemes d'informació geogràfica 6 GEA
2500216 - Hidràulica 6 GEA
2500217 - Processos atmosfèrics i hidrologia 6 GEA
2500218 - Hidrogeologia i geoquímica ambiental 6 GEA
2500219 - Geomecànica 6 GEA
Tercer curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
2500220 - Instrumentació, teledetecció i Big Data 6 GEA
2500221 - Modelització numèrica 6 GEA
2500222 - Estructures 6 GEA
2500225 - Tractament d'aigües 6 GEA
2500226 - Descontaminació de sòls i aquífers 6 GEA
Segon quadrimestre ECTS Grau
2500223 - Transport sostenible 6 GEA
2500224 - Avaluació de l'impacte ambiental 6 GEA
2500227 - Residus sòlids 6 GEA
2500228 - Aigües residuals i reutilització 6 GEA
2500229 - Procediments i materials de construcció 6 GEA
Quart curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
330418 - Modelització del terreny 6 GERMR
330463 - Principis de processament de materials 6 GERMR
330462 - Mineria de superfície 6 GERMR
Mineria subterrània 6 GERMR
330425 - Prevenció de riscos laborals 6 GERMR
Segon quadrimestre ECTS Grau
330419 - Topografia i cartografia aplicades 6 GERMR
330423 - Tecnologia de la prospecció minera 4,5 GERMR
330413 - Dipòsits minerals 4,5 GERMR
330465 - Obres subterrànies 6 GERMR
330420 - Electrotècnia i sistemes de control 6 GERMR
330431 - Ús d'explosius 6 GERMR
Cinquè curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
2500230 - Contaminació atmosfèrica i acústica 6 GEA
Treball de fi de grau 18 GERMR
Segon quadrimestre ECTS Grau
2500231 - Sistemes de presa de decisions 6 GEA
2500232 - Gestió de projectes i legislació ambiental 6 GEA
2500243 - Treball de fi de grau 12 GEA

Els TFG es poden realitzar conjuntament o per separat. Si es vol presentar un únic TFG de 30 crèdits, abarcant els dos àmbits, es matricularan els dos al segon quadrimestre del cinquè curs.

Resum de l'itinerari amb Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge com a grau d'origen:

 

 • 204 ECTS obligatoris del grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
  (1r, 2n i 3r curs complet + obligatòries de 4t curs).
 •   54 ECTS del grau en Enginyeria Ambiental.
 •   30 ECTS del TFG conjunt (12 ECTS GEA + 18 ECTS GEMRM).
 • Total= 288 ECTS

ASSIGNATURES

Primer curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
330051 - Matemàtiques I 6 GERMR
330052 - Física I 6 GERMR
330053 - Informàtica 6 GERMR
330054 - Química 6 GERMR
330055 - Tecnologies mediambientals i sostenibilitat 6 GERMR
Segon quadrimestre ECTS Grau
330056 - Matemàtiques II 6 GERMR
330057 - Física II 6 GERMR
330058 - Expressió gràfica 6 GERMR
330059 - Estadística 6 GERMR
330060 - Ciència i tecnologia dels materials 6 GERMR
Segundo curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
330061 - Matemàtiques III 6 GERMR
330063 - Sistemes mecànics 6 GERMR
330065 - Termodinàmica i mecànica de fluids 6 GERMR
330409 - Topografia i cartografia generals 6 GERMR
330404 - Geologia i cartografia geològica 6 GERMR
Segon quadrimestre ECTS Grau
330460 - Matemàtiques aplicades a l'enginyeria minera 3 GERMR
330066 - Resistència dels materials 6 GERMR
330403 - Mineralogia i petrologia 6 GERMR
330413 - Dipòsits minerals 4,5 GERMR
330419 - Topografia i cartografia aplicades 6 GERMR
330423 - Tecnologia de la prospecció minera 4,5 GERMR
Tercer curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
330461 - Organització d'empreses en l'economia circular 6 GERMR
330414 - Enginyeria del terreny 6 GERMR
330418 - Modelització del terreny 6 GERMR
330462 - Mineria de superfície 6 GERMR
330463 - Principis de processament de materials 6 GERMR
Segon quadrimestre ECTS Grau
330466 - Plantes de reciclatge i minerals 6 GERMR
330464 - Mineria urbana i de residus 6 GERMR
330420 - Electrotècnia i sistemes de control 6 GERMR
330431 - Ús d'explosius 6 GERMR
330465 - Obres subterrànies 6 GERMR
Quart curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
2500211 - Microbiologia i biotecnologia ambiental 6 GEA
2500214 - Principis d'ecotoxicologia i anàlisi ambiental 6 GEA
2500225 - Tractament d'aigües 6 GEA
2500226 - Descontaminació de sòls i aquífers 6 GEA
2500230 - Contaminació atmosfèrica i acústica 6 GEA
Segon quadrimestre ECTS Grau
2500217 - Processos atmosfèrics i hidrologia 6 GEA
2500218 - Hidrogeologia i geoquímica ambiental 6 GEA
2500223 - Transport sostenible 6 GEA
2500228 - Aigües residuals i reutilització 6 GEA
Cinquè curs
Primer quadrimestre ECTS Grau
Projectes 6 GERMR
Impacte ambiental i restauració 6 GERMR
330425 - Prevenció de riscos laborals 6 GERMR
Mineria subterrània 6 GERMR
Segon quadrimestre ECTS Grau
2500243 - Treball de fi de grau 12 GEA
Treball de fi de grau 18 GERMR

Els TFG es poden realitzar conjuntament o per separat. Si es vol presentar un únic TFG de 30 crèdits, abarcant els dos àmbits, es matricularan els dos al segon quadrimestre del cinquè curs.

 


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar la Doble Titulació pot accedir a la informació sobre:

El Treball de Fi de Grau ha de tenir les característiques d'un projecte professional que suposi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Informació institucional de l'Escola de Camins