Comparteix:

Doble Titulació de Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) i Màster Universitari en Mobilitat Urbana (ETSECCPB)

DD MECCP-MUCSTM image

La Doble Titulació entre els màsters universitaris:


 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP)-Especialitat en Enginyeria del Transport i Urbanisme
 • Mobilitat Urbana (MUM)-Especialitat en Innovació i Emprenedoria

pretén donar resposta a la demanda del mercat laboral de professionals competents, en l'àmbit del transport i la mobilitat, en el sentit més ampli, tant des de la vessant infraestructural com en la de gestió i serveis, a la vegada que s'obren noves perspectives professionals als titulats en el camp de la innovació i l'emprenedoria.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis
 • Accés directe: 3 cursos acadèmics*
 • Accés per estudiants del MECCP/MUM: 2 cursos acadèmics*

*La durada dels estudis depèn de la via d'accés (veure apartat Accés i admissió).

Núm. de crèdits ECTS 200 (incloent-hi el TFM)
Tipus de docència Presencial
Idiomes
 • MECCP: Castellà, català i anglès
 • MUM: Anglès
Rendiment acadèmic mínim i permanència El rendiment mínim el primer any és de 45 ECTS i el termini màxim de permanència és de 4 anys.
L'estudiantat que vulgui abandonar la doble titulació tornarà a la titulació de màster d'origen.
Serà motiu de desvinculació d'aquest itinerari un baix rendiment.
Núm. de places 10
Titulació oficial Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP) ‐ Especialitat en Enginyeria del Transport i Urbanisme
Màster Universitari en Mobilitat Urbana (MUM) ‐ Especialitat en Innovació i Emprenedoria
Centres participants
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinadors acadèmics Francesc Soriguera

Vies d'accés

Es defineixen tres vies per accedir a la doble titulació:

 • Via 1: Accés directe a la Doble Titulació (previa admissió a un dels dos màsters)
  Sol·licituds d'accés a la doble titulació d'estudiants que han cursat els estudis de grau que donen accés a ambdues titulacions de màster, amb els complements de formació que siguin necessaris si s'escau. Per aquesta via d'accés, l'estudiantat accediria al primer curs de la doble titulació.
 • Via 2: Accés des del MECCP
  Estudiants amb el primer curs del MECCP superat (60 ECTS) que sol·licitin accedir a la doble titulació. Per aquesta via d'accés, l'estudiantat accediria al segon curs de la doble titulació.
 • Via 3: Accés des del MUM
  Estudiants amb el primer curs del MUM superat (60 ECTS) que sol·licitin accedir a la doble titulació. Hauran de complir els requeriments d'accés al MECCP, amb els complements de formació que siguin necessaris si s'escau. Per aquesta via d'accés, l'estudiantat accediria al segon curs de la doble titulació.

Com sol·licitar l'accés

Vies 1, 2 i 3: Si esteu interessats en cursar la doble titulació, empleneu aquest formulari de l'1 de juny al 6 de juliol.

Criteris per l'admissió d'estudiants a la doble titulació

El procés d'admissió es farà de forma independent per a cada màster.

La sol·licitud d'admissió al programa de doble màster es farà segons el calendari establert pel centre, abans del període de matrícula ordinari.

Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places ofertes al curs acadèmic, s'ordenaran segons la nota que aparegui a l'expedient acadèmic, accedint al programa aquell estudiantat amb major nota. Tindrà prioritat l'estudiantat que accedeixin a la doble titulació per la via 1 (accés directe a la doble titulació) descrita en l'apartat anterior.

Per accedir a la doble titulació, l'estudiantat haurà de ser admés als dos màsters a nivell individual, complint els respectius criteris i amb els complements de formació que s'estipulin en cada cas. En particular, els criteris d'admissió al MUM son part dels criteris d'admissió al MECCP, i aquests darrers impliquen un major nombre de requeriments. Donada aquesta situació, es conclou que tot estudiant que compleixi els requeriments d'accés al MECCP, amb els complements de formació que siguin necessaris, podrà ser admès a la doble titulació.

Podeu trobar tota la informació sobre els criteris d'admissió, a les pàgines web dels programes de màster (MECCP (Accés i admissió > Criteris d'admissió) i MUM (Accés i admissió > Criteris d'admissió).

Podeu consultar els resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió, que es realitza en aplicació dels criteris específics d'admissió als màsters, aquí.

Competències

El pla d'estudis de doble màster s'ha dissenyat de forma que els dos màsters es van assolint en paral·lel, tenint en compte que les matèries bàsiques es cursen, en general, abans que les matèries més específiques. El pla d'estudis s'ha dissenyat de manera que l'optativitat existent en un màster serveixi per assolir competències específiques de l'altre, de manera que en el global del pla d'estudis s'assoleixin la totalitat de les competències d'ambdós màster. En cas de tenir assignatures similars en tots dos màsters (convalidables entre elles segons les taules de reconeixement), s'ofereix a l'estudiantat la possibilitat d'escollir quina cursar.

El pla d'estudis contempla que la càrrega de treball en tots els cursos sigui de 60 crèdits ECTS, excepte en el darrer curs, que degut a la simultaneïtat de l'elaboració dels dos TFM la càrrega és de 80 ECTS . En aquest sentit, i segons recull la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, l'estudiantat tindrà l'opció de realitzar un sol treball amb la càrrega docent (crèdits) de la suma dels treballs de les dues titulacions o bé dos treballs diferents, cadascun amb la càrrega docent (crèdits) corresponent. En qualsevol cas, l'estudiantat ha de matricular i pagar els dos treballs. Amb aquest plantejament es redueix el temps que ha d'utilitzar l'estudiantat per obtenir el doble màster, i mostra de forma clara a l'estudiantat que obtenir una doble titulació requereix d'un esforç addicional.

Objectius

Amb aquesta proposta de doble titulació es pretén donar resposta a la demanda del mercat laboral de professionals competents, en l'àmbit del transport i la mobilitat, en el sentit més ampli, tant des de la vessant infraestructural com en la de gestió i serveis, a la vegada que s'obren noves perspectives professionals als titulats en el camp de la innovació i l'emprenedoria. Entenem que aquesta proposta és una combinació idònia professionalment i, a més, és atractiva per l'estudiantat com demostra el fet que de manera recurrent cada curs alguns/es estudiants que finalitzen el Grau en Enginyeria Civil, mostren la seva preocupació davant la disjuntiva d'escollir entre el MUM que els atrau per la novetat i projecció dels estudis o el MECCP que valoren pel seu prestigi i capacitació professional. En aquest sentit, es considera que la doble titulació servirà d'estímul per a l'estudiantat nou, tant de la UPC, com d'altres universitats, ja que la doble titulació serà única en el catàleg de màsters a nivell estatal.

Sortides professionals

L'estudiantat podrà:

 • Veure una oferta nova amb possibilitats més àmplies de futur professional.
 • Obtenir les atribucions professionals que ofereix el MECCP alhora que es combina amb l'aprenentatge de coneixements específics en la gestió, les operacions i el finançament dels sistemes de transport i logístics.
 • Assolir competències en els camps de la innovació i la emprenedoria.
 • Arribar a ser professionals amb una visió més àmplia de la realitat laboral.
 • Obtenir un millor posicionament en l'accés al mercat de treball.
 • Aconseguir situacions laborals més ben valorades i remunerades.

ITINERARI 1

Accès per via 1 (accès directe a la Doble Titulació) o via 2 (accès des del MECCP).

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MECCP
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries MECCP
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MUM
Introducció a la cadena de subministrament 5
Modelització de la mobilitat 5
Operacions i gestió en sistemes de transport 5
Anàlisi de dades en sistemes de transport 5
Optatives MUM-Especialitat en Innovació i emprenedoria
Innovació i emprenedoria per a la transformació global 5
Presa de decisions i economia en mobilitat urbana 5
Segon quadrimestre
Optatives MUM-Especialitat en Innovació i emprenedoria
Projecte basat en un repte d'innovació 10
Obligatòries MUM
Models de comportament i demanda en mobilitat urbana 5
Ciutats habitables i mobilitat urbana 5
Optatives MECCP-Especialitat en Transport i Urbanisme o Optatives del MUM-Especialitat en Transició cap a la mobilitat sostenible
Assignatures optatives d'especialitat 10
Tercer curs
Primer quadrimestre
Optatives MECCP-Especialitat en Transport i Urbanisme o Optatives del MUM-Especialitat en Transició cap a la mobilitat sostenible
Assignatures optatives d'especialitat 15
Optatives MUM-Especialitat en Innovació i emprenedoria
Assignatures optatives d'especialitat 10
Segon quadrimestre
Treball de fi de màster MECCP + MUM 55

ITINERARI 2

Accès per via 3 (accès des del MUM).

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MUM
Introducció a la cadena de subministrament 5
Modelització de la mobilitat 5
Operacions i gestió en sistemes de transport 5
Anàlisi de dades en sistemes de transport 5
Optatives MUM-Especialitat en Innovació i emprenedoria
Innovació i emprenedoria per a la transformació global 5
Presa de decisions i economia en mobilitat urbana 5
Segon quadrimestre
Optatives MUM-Especialitat en Innovació i emprenedoria
Projecte basat en un repte d'innovació 10
Obligatòries MUM
Models de comportament i demanda en mobilitat urbana 5
Ciutats habitables i mobilitat urbana 5
Optatives MECCP-Especialitat en Transport i Urbanisme o Optatives del MUM-Especialitat en Transició cap a la mobilitat sostenible
Assignatures optatives d'especialitat 10
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries MECCP
250401 - Mecànica de medis continus 9
250402 - Modelització numèrica 9
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250404 - Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries MECCP
250405 - Enginyeria d'estructures 6
250406 - Enginyeria computacional 6
250407 - Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 - Enginyeria de l'aigua 6
250409 - Planificació i gestió del transport en el territori 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
Optatives MECCP-Especialitat en Transport i Urbanisme o Optatives del MUM-Especialitat en Transició cap a la mobilitat sostenible
Assignatures optatives d'especialitat 15
Optatives MUM-Especialitat en Innovació i emprenedoria
Assignatures optatives d'especialitat 10
Segon quadrimestre
Treball de fi de màster MECCP + MUM 55

Assignatures optatives del MECCP-Especialitat en Transport i Urbanisme

1r quadrimestre
2n quadrimestre

Assignatures optatives del MUM-Especialitat en Transició cap a la mobilitat sostenible

1r quadrimestre
2n quadrimestre

Assignatures optatives d'innovació i emprenedoria

1r quadrimestre
2n quadrimestre

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar la Doble Titulació MECCP-MUM pot accedir a la informació sobre:

El Treball de Fi de Màster a l'Escola de Camins ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

L'estudiantat tindrà l'opció de realitzar un sol treball amb la càrrega docent (crèdits) de la suma dels treballs de les dues titulacions o bé dos treballs diferents, cadascun amb la càrrega docent (crèdits) corresponent.

Enllaços relacionats

Informació institucional de l'Escola de Camins

Contacte