Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble Titulació de Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció

DD MECCP-MUCSTM image

La Doble Titulació entre els màsters universitaris en:


 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP)
 • Enginyeria Estructural i de la Construcció (MEEC)

permetrà obtenir les atribucions professionals que ofereix el MECCP alhora que es combina amb l'aprenentatge de coneixements tecnològics en la gestió de la construcció i el projecte i l'anàlisi d'estructures civils i obres subterrànies.

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis
 • 166,5 ECTS (MECCP - Especialitat Enginyeria d'Estructures i Construcció + MEEC - Intensificació Estructures)
 • 176,5 ECTS (MECCP - Especialitat Enginyeria del Terreny + MEEC - Intensificació Estructures)
 • 179,0 ECTS (MECCP - Especialitat d'Enginyeria d'Estructures i Construcció + MEEC - Intensificació Construcció)
Tipus de docència Presencial
Idiomes
 • MECCP: Castellà, català i anglès
 • MEEC: Castellà, català i anglès
Rendiment acadèmic mínim i permanència El rendiment mínim el primer any és de 45 ECTS i el termini màxim de permanència és de 4 anys.
L'estudiantat que vulgui abandonar la doble titulació tornarà a la titulació de màster d'origen.
Serà motiu de desvinculació d'aquest itinerari un baix rendiment.
Núm. de places 10
Titulació oficial
 • Opció EiC-E
 • Opció T-E
 • Opció EiC-C
Centres participants Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Preu

Més informació sobre preus i mètodes de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic José Turmo

Vies d'accés

Es defineixen tres vies per accedir a la doble titulació:

 • Via 1: Accés directe a la Doble Titulació (prèvia admissió a un dels dos màsters)
  Sol·licituds d'accés a la doble titulació d'estudiants que han completat els estudis de grau no cursats a la UPC, que donen accés a ambdues titulacions de màster. En el cas d'estudiants procedents d'estudis de grau de la UPC, tot i no haver obtingut el títol de grau, tinguin pendent, com a màxim, el TFG, fins a 9 ECTS (incloent-hi crèdits pendents de reconeixement o transferència), i l’assoliment de la competència transversal en una tercera llengua, si escau. En ambdós casos, amb els complements de formació que siguin necessaris. Per aquesta via d'accés, els estudiants accedirien al primer curs de la doble titulació. L'estudiant que vulgui abandonar la doble titulació es vincularà a la titulació de MECCP o del MEEC . Serà motiu de desvinculació un baix rendiment.
 • Via 2: Accés des del MECCP
  Estudiants amb el primer curs del MECCP superat (60 ECTS superats) que sol·licitin accedir a la doble titulació. Per aquesta via d'accés, els estudiants accedirien al segon curs de la doble titulació. L'estudiant que vulgui abandonar la doble titulació tornarà a la titulació de MECCP. Serà motiu de desvinculació d'aquest itinerari un baix rendiment.
 • Via 3: Accés des del MEEC
  Estudiants amb el primer curs del MEEC superat (60 ECTS superats) que sol·licitin accedir a la doble titulació. Hauran de complir els requeriments d'accés al MECCP, amb els complements de formació que siguin necessaris si s'escau. Per aquesta via d'accés, els estudiants accedirien al segon curs de la doble titulació. L'estudiant que vulgui abandonar la doble titulació tornarà a la titulació de MEEC. Serà motiu de desvinculació d'aquest itinerari un baix rendiment.

Com sol·licitar l'accés

Vies 1, 2 i 3: Si esteu interessats en cursar la doble titulació, empleneu aquest formulari de l'1 de juny al 6 de juliol.

Criteris per l'admissió d'estudiants a la doble titulació

El procés d'admissió es farà de forma independent per a cada màster.

La sol·licitud d'admissió al programa de doble màster es farà segons el calendari establert pel centre, abans del període de matrícula ordinari.

Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places ofertes al curs acadèmic, els estudiants s'ordenaran segons la nota que tinguin al seu expedient acadèmic de grau, accedint al programa aquells estudiants amb major nota. Tindran prioritat absoluta els estudiants que accedeixin a la doble titulació per la via 1 (accés directe a la doble titulació) descrita en l'apartat anterior.

Per accedir a la doble titulació, els estudiants hauran de ser admesos als dos màsters a nivell individual, complint els respectius criteris i amb els complements de formació que s'estipulin en cada cas. En particular, els criteris d'admissió al MEEC son part dels criteris d'admissió al MECCP, i aquests darrers impliquen un major nombre de requeriments. Donada aquesta situació, es conclou que tot estudiant que compleixi els requeriments d'accés al MECCP, amb els complements de formació que siguin necessaris, podrà ser admès a la doble titulació.

Podeu trobar tota la informació sobre els criteris d'admissió, a les pàgines web dels programes de màster (MECCP (Accés i admissió > Criteris d'admissió) i MEEC (Accés i admissió > Criteris d'admissió).

Podeu consultar els resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió, que es realitza en aplicació dels criteris específics d'admissió als màsters, aquí.

Competències

El pla d'estudis de doble màster s'ha dissenyat de forma que els dos màsters es van assolint en paral·lel, tenint en compte que les matèries bàsiques es cursen, en general, abans que les matèries més específiques. El pla d'estudis s'ha dissenyat de manera que l'optativitat existent en un màster serveixi per assolir competències específiques de l'altre, de manera que en el global del pla d'estudis s'assoleixin la totalitat de les competències d'ambdós màsters. En cas de tenir assignatures similars en tots dos màsters (assimilables entre elles segons les taules de reconeixement), s'ofereix a l'estudiant la possibilitat d'escollir quina cursar.

El pla d'estudis contempla que la càrrega de treball en tots els quadrimestres sigui menor que 36 crèdits ECTS. Per altra banda, en el darrer curs s'afronta l'elaboració dels dos TFM amb una càrrega de 55 ECTS . En aquest sentit, i segons recull la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, l'estudiant tindrà l'opció de realitzar un sol treball amb la càrrega docent (crèdits) de la suma dels treballs de les dues titulacions o bé dos treballs diferents, cadascun amb la càrrega docent (crèdits) corresponent. En qualsevol cas, l'estudiant ha de matricular i pagar els dos treballs. Amb aquest plantejament es redueix el temps que ha d'utilitzar l'estudiant per obtenir el doble màster, i mostra a la vegada de forma clara a l'estudiant que obtenir una doble titulació requereix d'un esforç addicional.

Objectius

Amb aquesta proposta de doble titulació es pretén donar resposta a la demanda del mercat laboral de professionals competents en l'àmbit de les estructures, les obres subterrànies i la construcció, en el sentit més ampli, tant des de la vessant tecnologia i d'anàlisis de estructures, de materials i d'obres subterrànies com en la de la gestió de la construcció. Entenem que aquesta proposta és una combinació idònia professionalment i, a més, és atractiva per l'estudiantat com demostra el fet que de manera recurrent cada curs alguns estudiants que finalitzen el Grau en Enginyeria Civil, mostren la seva preocupació davant la disjuntiva d'escollir entre el MEEC que els atrau per la intensificació dels estudis o el MECCP que valoren pel seu prestigi i capacitació professional. En aquest sentit, es considera que la doble titulació servirà d'estímul per a nous estudiants, tant de la UPC, com d'altres universitats, ja que la doble titulació serà única en el catàleg de màsters a nivell estatal.

Sortides professionals

L'estudiantat podrà:

 • Veure una oferta nova amb possibilitats més àmplies de futur professional.
 • Obtenir les atribucions professionals que ofereix el MECCP alhora que es combina amb l'aprenentatge de coneixements específics en la gestió de la construcció i la tecnologia i l'anàlisi d'estructures i obres subterrànies.
 • Tenir mes flexibilitat per escollir en quins quadrimestre es cursen las diferents assignatures.
 • Arribar a ser professionals amb una capacitació més àmplia per exercir la professió.
 • Obtenir un millor posicionament en l'accés al mercat de treball.
 • Aconseguir situacions laborals més ben valorades i remunerades.

Podeu consultar el programa d'estudis per a cada itinerari

Accés directe a la Doble Titulació

Sol·licituds d'accés a la doble titulació d'estudiants que han completat els estudis de grau que donen accés a ambdues titulacions de màster, amb els complements de formació que siguin necessaris si s'escau. Per aquesta via d'accés, els estudiants accedirien al primer curs de la doble titulació.

Itinerari EiC-E

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250401 Mecànica de medis continus 9
250402 Modelització numèrica 9
250403 Anàlisi d'estructures 7,5
250404 Infraestructures hidràuliques 4,5
Optatives
250704 Dinàmica estructural 1 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250405 - 250725 Enginyeria d'estructures 6
250406 Enginyeria computacional 6
250408 Enginyeria de l'aigua 6
250409 Planificació i gestió del transport en el territori 6
250700 Fonaments del projecte d'estructures 6
Optatives
250713 Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 2 5
250730 Optimització estructural 2 5
250439 Models numèrics en enginyeria civil i estructural 2 5
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250407 Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250471 Ponts 2 5
250472 Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5
250473 Disseny avançat d'estructures de formigó 5
250731 Construcció: Procediments i gestió 5
Optatives
250474 Gestió d'estructures 5
250475 Estructures mixtes i compostes 5
250703 Estructures de materials compostos 5
250704 Dinàmica estructural 3 5
250710 Inspecció, anàlisi i restauració de construccions històriques 5
250728 Estructures de fonamentació 5
250950 Mètodes numèrics per a EDPs 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250470 Estructures d'edificació 5
250471 Ponts 1 5
250702 Tallers i seminaris de recerca 5,5
Optatives
250476 Avaluació i reducció del risc sísmic 5
250707 Anàlisi i comportament no lineal d'estructures de formigó 5
250708 Anàlisi no lineal d'estructures d'acer 5
250709 Nanotecnologia en la construcció 5
250711 Curs avançat de ponts 5
250713 Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 4 5
250727 Disseny i avaluació sísmica d'estructures basat en prestacions 5
250730 Optimització estructural 4 5
250439 Models numèrics en enginyeria civil i estructural 4 5
250958 Anàlisis avançat d'estructures 5
Tercer curs
Primer o segon quadrimestre
Obligatòries
250499 Treball de Fi de Màster 25
250726 Treball de fi de màster 30

1 També es pot cursar al Q1 del segon any.

2 També es pot cursar al Q2 del segon any.

3 També es pot cursar al Q1 del primer any.

4 També es pot cursar al Q2 del primer any.

Accés des del MECCP

Estudiants amb el primer curs del MECCP superat (60 ECTS superats) que sol·licitin accedir a la doble titulació. Per aquesta via d'accés, els estudiants accedirien al segon curs de la doble titulació.

Itinerari EiC-E

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250401 Mecànica de medis continus 9
250402 Modelització numèrica 9
250403 Anàlisi d'estructures 7,5
250404 Infraestructures hidràuliques 4,5
Optatives
250704 Dinàmica estructural 1 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250405 - 250725 Enginyeria d'estructures 6
250406 Enginyeria computacional 6
250407 Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 Enginyeria de l'aigua 6
250409 Planificació i gestió del transport en el territori 6
Optatives
250713 Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 2 5
250730 Optimització estructural 2 5
250439 Models numèrics en enginyeria civil i estructural 2 5
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250472 Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5
250473 Disseny avançat d'estructures de formigó 5
250700 Fonaments del projecte d'estructures 6
250702 Tallers i seminaris de recerca 5,5
250731 Construcció: Procediments i gestió 5
Optatives
250474 Gestió d'estructures 5
250475 Estructures mixtes i compostes 5
250703 Estructures de materials compostos 5
250704 Dinàmica estructural 3 5
250710 Inspecció, anàlisi i restauració de construccions històriques 5
250728 Estructures de fonamentació 5
250950 Mètodes numèrics per a EDPs 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250470 Estructures d'edificació 5
250471 Ponts 5
Optatives
250476 Avaluació i reducció del risc sísmic 5
250707 Anàlisi i comportament no lineal d'estructures de formigó 5
250708 Anàlisi no lineal d'estructures d'acer 5
250709 Nanotecnologia en la construcció 5
250711 Curs avançat de ponts 5
250713 Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 4 5
250727 Disseny i avaluació sísmica d'estructures basat en prestacions 5
250730 Optimització estructural 4 5
250439 Models numèrics en enginyeria civil i estructural 4 5
250958 Anàlisis avançat d'estructures 5
Tercer curs
Primer o segon quadrimestre
Obligatòries
250499 Treball de Fi de Màster 25
250726 Treball de fi de màster 30
Itinerari T-E

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250401 Mecànica de medis continus 9
250402 Modelització numèrica 9
250403 Anàlisi d'estructures 7,5
250404 Infraestructures hidràuliques 4,5
Optatives
250704 Dinàmica estructural 1 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250405 - 250725 Enginyeria d'estructures 6
250406 Enginyeria computacional 6
250408 Enginyeria de l'aigua 6
250409 Planificació i gestió del transport en el territori 6
250700 Fonaments del projecte d'estructures 6
Optatives
250439 Models numèrics en enginyeria civil i estructural 2 5
250713 Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 2 5
250730 Optimització estructural 2 5
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250407 Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250420 Projecte i construcció geotècniques 5
250423 Túnels i mecànica de roques 5
250731 Construcció: Procediments i gestió 5
Optatives
250471 Ponts 2 5
250472 Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5
250473 Disseny avançat d'estructures de formigó 5
250474 Gestió d'estructures 5
250475 Estructures mixtes i compostes 5
250703 Estructures de materials compostos 5
250704 Dinàmica estructural 3 5
250710 Inspecció, anàlisi i restauració de construccions històriques 5
250728 Estructures de fonamentació 5
250950 Mètodes numèrics per a EDPs 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250421 Geomecànica de trencaments 5
250422 Interaccions entre aigües subterrànies i obres civils 5
250702 Tallers i seminaris de recerca 5,5
Optatives
250470 Estructures d'edificació 5
250471 Ponts 1 5
250476 Avaluació i reducció del risc sísmic 5
250707 Anàlisi i comportament no lineal d'estructures de formigó 5
250708 Anàlisi no lineal d'estructures d'acer 5
250709 Nanotecnologia en la construcció 5
250711 Curs avançat de ponts 5
250713 Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 4 5
250727 Disseny i avaluació sísmica d'estructures basat en prestacions 5
250730 Optimització estructural 4 5
250439 Models numèrics en enginyeria civil i estructural 4 5
250958 Anàlisis avançat d'estructures 5
Tercer curs
Primer o segon quadrimestre
Obligatòries
250499 Treball de Fi de Màster 25
250726 Treball de fi de màster 30
Itinerari EiC-C

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250401 Mecànica de medis continus 9
250402 Modelització numèrica 9
250403 Anàlisi d'estructures 7,5
250404 Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250405 - 250725 Enginyeria d'estructures 6
250406 Enginyeria computacional 6
250407 Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 Enginyeria de l'aigua 6
250409 Planificació i gestió del transport en el territori 6
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250471 Ponts 2 5
250472 Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5
250473 Disseny avançat d'estructures de formigó 5
250700 Fonaments del projecte d'estructures 6
250702 Tallers i seminaris de recerca 5,5
250731 Construcció: Procediments i gestió 5
Optatives
250715 Aspectes econòmics i financers de la construcció 5
250720 Habilitats per a la gestió 5
250722 Tècniques avançades en la construcció 5
250723 Utilització de residus en la construcció 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250470 Estructures d'edificació 5
250471 Ponts 1 5
Optatives
250716- Durabilitat d'estructures 5
250717 Gestió ambiental 5
250718 Gestió de la qualitat 5
250721 Materials avançats en la construcció 5
250724 Seminaris de construcció 2,5
250729 Seguretat i salut en la construcció 5
Tercer curs
Primer o segon quadrimestre
Obligatòries
250499 Treball de Fi de Màster 25
250726 Treball de fi de màster 30

1 També es pot cursar al Q1 del segon any.

2 També es pot cursar al Q2 del segon any.

3 També es pot cursar al Q1 del primer any.

4 També es pot cursar al Q2 del primer any.

Accés des del MEEC

Estudiants amb el primer curs del MEEC superat (60 ECTS superats) que sol·licitin accedir a la doble titulació. Per aquesta via d'accés, els estudiants accedirien al segon curs de la doble titulació.

Itinerari EiC-E

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250403 Anàlisi d'estructures 1 7,5
250470 Estructures d'edificació 4 5
250471 Ponts 4 5
250472 Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 4 5
250473 Disseny avançat d'estructures de formigó 4 5
250700 Fonaments del projecte d'estructures 6
250702 Tallers i seminaris de recerca 5,5
250731 Construcció: Procediments i gestió 5
Optatives
250474 Gestió d'estructures 5
250475 Estructures mixtes i compostes 5
250703 Estructures de materials compostos 5
250704 Dinàmica estructural 5
250710 Inspecció, anàlisi i restauració de construccions històriques 5
250728 Estructures de fonamentació 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250470 Estructures d'edificació 3 5
250471 Ponts 3 5
250472 Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 3 5
250473 Disseny avançat d'estructures de formigó 3 5
250702 Tallers i seminaris de recerca 5,5
Optatives
250439 Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5
250707 Anàlisi i comportament no lineal d'estructures de formigó 5
250708 Anàlisi no lineal d'estructures d'acer 5
250709 Nanotecnologia en la construcció 5
250711 Curs avançat de ponts 5
250713 Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 5
250727 Disseny i avaluació sísmica d'estructures basat en prestacions 5
250730 Optimització estructural 5
250958 Anàlisis avançat d'estructures 5
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250401 Mecànica de medis continus 9
250402 Modelització numèrica 9
250403 Anàlisi d'estructures 3 7,5
250404 Infraestructures hidràuliques 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250405 - 250725 Enginyeria d'estructures 6
250406 Enginyeria computacional 6
250407 Geomecànica i enginyeria del terreny 6
250408 Enginyeria de l'aigua 6
250409 Planificació i gestió del transport en el territori 6
Tercer curs
Primer o segon quadrimestre
Obligatòries
250499 Treball de Fi de Màster 25
250726 Treball de fi de màster 30
Itinerari T-E

ASSIGNATURA

ECTS

Tercer curs
Primer o segon quadrimestre
Obligatòries
250499 Treball de Fi de Màster 25
250726 Treball de fi de màster 30
Itinerari EiC-C

ASSIGNATURA

ECTS

Tercer curs
Primer o segon quadrimestre
Obligatòries
250499 Treball de Fi de Màster 25
250726 Treball de fi de màster 30

1 També es pot cursar al Q1 del segon any.

2 També es pot cursar al Q2 del segon any.

3 També es pot cursar al Q1 del primer any.

4 També es pot cursar al Q2 del primer any.

 

El Treball de Fi de Màster a l'Escola de Camins ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que supossi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

L'estudiantat tindrà l'opció de realitzar un sol treball amb la càrrega docent (crèdits) de la suma dels treballs de les dues titulacions o bé dos treballs diferents, cadascun amb la càrrega docent (crèdits) corresponent.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció

Enllaços relacionats

Informació institucional de l'Escola de Camins

Contacte