Comparteix:

Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció

Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció

El Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció proporciona una sòlida formació en l'àmbit de l'enginyeria estructural i de la construcció. Aquest màster aprofundeix en els mecanismes resistents de les estructures i els materials, i també en aspectes com la durabilitat i la tecnologia de materials, els processos constructius i els mètodes d'organització, la gestió eficaç de projectes i obres, i el seu impacte ambiental i socioeconòmic, la seguretat i salut, la qualitat o la sostenibilitat.


Aquest màster permet fer una doble titulació amb el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Inici del curs acadèmic 1r quadrimestre (Q1): Setembre
2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 1,5 anys
Núm. de crèdits ECTS 90 crèdits ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Rendiment acadèmic mínim El rendiment mínim el primer any és de 15 ECTS.
Tipus de docència Presencial
Matrícula
 • A temps complet
  Mínim de 15 ECTS (màxim de 60 ETCS) el primer any, i fins a 72 ECTS la resta dels anys
 • A temps parcial
  Mínim de 15 ECTS i màxim de 40 ECTS
Idiomes Castellà i anglès
Núm. de places 45
Titulació oficial Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament
Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic José Turmo
meec.camins@upc.edu

Requisits específics d'accés

Podrà accedir al Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció sense necessitat de cursar complements formatius, l'estudiantat que provingui d'una de les següents titulacions:

 • Titulacións de l'àmbit de l'Enginyeria Civil
 • Titulacions de l'àmbit de l'Enginyeria Industrial
 • Titulacions de l'àmbit de l'Arquitectura
 • Altres titulacions

  Si la titulació és diferent a les relacionades anteriorment, la Comissió Acadèmica responsable del màster analitzarà els expedients d'aquelles persones candidates amb la finalitat de determinar el seu accés i, per a cada cas, els complements formatius a cursar i la seva programació.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'admissió

Per a l’admissió al Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció es valoren els factors o paràmetres següents:

 • Factor o paràmetre de Ponderació de l'expedient acadèmic (F1: 40%)
  La ponderació de l'expedient es fa d’acord amb el que estableix l’apartat Ponderació dels expedients acadèmics de la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris de la UPC.
 • Factor o paràmetre d’eficiència (F2: 30%)
  És el quocient entre els crèdits superats del pla d'estudis i els crèdits matriculats per l'estudiant (crèdits de les assignatures multiplicat pel nombre de vegades que s'han matriculat aquestes) multiplicat per 10. Si no es disposa d'aquest factor, s'assignarà el mateix valor que el del paràmetre F1.
 • Factor o paràmetre de Similitud del contingut del pla d'estudis de la titulació d'origen amb el contingut del màster (F3: 20%)
 • Factor o paràmetre d'experiència professional i altres factors del currículum (F4: 10%)

Trobareu informació sobre els resultats de l'avaluació i selecció de les sol·licituds d'admissió, que es realitza en aplicació dels criteris específics d'admissió al màster aquí.

Pre-inscripció i matrícula

Consulta aquí tota la informació sobre la preinscripció: calendari, com realitzar la sol·licitud d'admissió, com reservar la plaça si la resolució és favorable, etc.

Objectius formatius

El Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció té com objectiu proporcionar una sòlida formació en enginyeria estructural i de la construcció. Aprofundir, d’una banda, en els mecanismes resistents de les estructures, els materials i els processos constructius i, de l’altra, en aspectes com ara la durabilitat i tecnologia de materials, els processos constructius i mètodes d’organització, la gestió eficaç de projectes i obres, l’impacte ambiental i socioeconòmic de les obres, la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat.

Sortides professionals

 • Professionals de l'anàlisi estructural, el projecte i la tecnologia d'estructures i l'enginyeria de la construcció, fonamentalment a l'àmbit de l'enginyeria civil i l'edificació.
 • Enginyeries de projecte i desenvolupament de processos.
 • Empreses de gestió de projectes i obres.
 • Direcció d'obres.
 • Empreses constructores.
 • Empreses de gestió i explotació d'infraestructures.
 • Administracions i empreses públiques amb activitats associades a la planificació, projecte, execució i explotació d'obres civils i edificació.
 • Centres tecnològics i de recerca i universitats.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Tenir capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • Concebre, projectar, analitzar i gestionar estructures o elements estructurals d'enginyeria civil o edificació, fomentant la innovació i l'avanç del coneixement.
 • Desenvolupar, millorar i utilitzar materials i tècniques constructives convencionals i noves, per garantir els requisits de seguretat, funcionalitat, durabilitat i sostenibilitat de les mateixes.
 • Definir els processos constructius i mètodes d'organització i gestió de projectes i obres.
 • Dissenyar plans de seguretat, qualitat i impacte ambiental i socioeconòmic lligats als processos constructius.

Competències transversals

 • Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre els mecanismes en què es basa la investigació científica així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos de R + D + I. Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
 • Sostenibilitat i Compromís Social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; les habilitats d'ús de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 • Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Competències específiques

 • Concebre i projectar estructures civils i d'edificació que siguin segures, duradores, funcionals i integrades en el seu entorn.
 • Projectar i construir utilitzant materials clàssics (formigó armat, pretesat, acer estructural, maçoneria, fusta) i nous materials (materials compostos, acer inoxidable, alumini, amb memòria de forma ...).
 • Avaluar, mantenir, reparar i reforçar estructures existents, incloses les del patrimoni històric i artístic.
 • Aplicar aspectes tecnològics innovadors i sostenibles en la gestió i execució de projectes i obres.
 • Modelitzar matemàticament problemes d'enginyeria estructural.
 • Aplicar els mètodes i programes de disseny i càlcul avançat d'estructures, a partir del coneixement i comprensió de les sol·licitacions i la seva aplicació a les tipologies estructurals de l'enginyeria civil.
 • Analitzar els múltiples condicionants de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte pel medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original realitzat individualment, en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments del màster.

Curs acadèmic 2023-2024
Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

L'estudiantat haurà de cursar 27,5 ECTS optatius amb assignatures d'una mateixa línea formativa (Estructures o Construcció) i 10 ECTS que es poden escollir entre les assignatures ofertades a qualsevol de les dues línies formatives.

ASSIGNATURES

ECTS

Observacions

Primer i segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
250731 - Construcció: Procediments i Gestió 5
Aquesta assignatura disposa d'un grup que s'imparteix en anglès
Optatives d'Estructures
250403 - Anàlisi d'estructures 7,5
250952 - Mecànica dels medis continus 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250703 - Estructures de materials compostos 5
250950 - Mètodes numèrics per a EDPs 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250704 - Dinàmica estructural 5
250710 - Inspecció, anàlisi i restauració de construccions històriques 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250474 - Gestió d'estructures 5
250475 - Estructures mixtes i compostes 5
250728 - Estructures de fonamentació 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
Optatives de Construcció
250715 - Aspectes econòmics i financers de la construcció 5
250720 - Habilitats per a la gestió 5
250722 - Tècniques avançades en la construcció 5
250723 - Utilització de residus en la construcció 5
Segon quadrimestre
Obligatòries
250725 - Enginyeria d'estructures 6
Aquesta assignatura dispossa de un grup que s'imparteix en anglès en el Q2
Optatives d'Estructures
250439 - Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250958 - Anàlisis avançat d'estructures 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250706 - Seminaris d'anàlisi estructural 2,5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250707 - Anàlisi i comportament no lineal d'estructures de formigó 5
250708 - Anàlisi no lineal d'estructures d'acer 5
250711 - Curs avançat de ponts 5
250713 - Tècniques experimentals de caracterització de materials estructurals 5
250714 - Seminaris de tecnologia estructural 2,5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250727 - Disseny i avaluació sísmica d'estructures basat en prestacions 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
250730 - Optimització estructural 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
Optatives de Construcció
250709 - Nanotecnologia en la construcció 5
250716 - Durabilitat d'estructures 5
250717 - Gestió ambiental 5
250718 - Gestió de la qualitat 5
250721 - Materials avançats en la construcció 5
250732 - Seminaris de Construcció amb BIM 2,5
250729 - Seguretat i salut en la construcció 5
Primer o segon quadrimestres
Obligatòries
250700 - Fonaments del projecte d'estructures 6
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès en el Q2
250702 - Tallers i seminaris de recerca 5,5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès en el Q2
Optatives d'Estructures
250470 - Estructures d'edificació 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès en el Q1 i en el Q2
250471 - Ponts 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès en el Q1
250472 - Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès en el Q1
250473 - Disseny avançat d'estructures de formigó 5
Aquesta assignatura s'imparteix en anglès en el Q2
250726 - Treball de fi de màster 30

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball Final de Màster ha de tenir les característiques d’un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l’estudiant la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat: