Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius formatius, sortides professionals i competències

Objectius formatius

El Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció té com objectiu proporcionar una sòlida formació en enginyeria estructural i de la construcció. Aprofundir, d’una banda, en els mecanismes resistents de les estructures, els materials i els processos constructius i, de l’altra, en aspectes com ara la durabilitat i tecnologia de materials, els processos constructius i mètodes d’organització, la gestió eficaç de projectes i obres, l’impacte ambiental i socioeconòmic de les obres, la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat.

Sortides professionals

 • Professionals de l'anàlisi estructural, el projecte i la tecnologia d'estructures i l'enginyeria de la construcció, fonamentalment a l'àmbit de l'enginyeria civil i l'edificació.
 • Enginyeries de projecte i desenvolupament de processos.
 • Empreses de gestió de projectes i obres.
 • Direcció d'obres.
 • Empreses constructores.
 • Empreses de gestió i explotació d'infraestructures.
 • Administracions i empreses públiques amb activitats associades a la planificació, projecte, execució i explotació d'obres civils i edificació.
 • Centres tecnològics i de recerca i universitats.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Tenir capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • Concebre, projectar, analitzar i gestionar estructures o elements estructurals d'enginyeria civil o edificació, fomentant la innovació i l'avanç del coneixement.
 • Desenvolupar, millorar i utilitzar materials i tècniques constructives convencionals i noves, per garantir els requisits de seguretat, funcionalitat, durabilitat i sostenibilitat de les mateixes.
 • Definir els processos constructius i mètodes d'organització i gestió de projectes i obres.
 • Dissenyar plans de seguretat, qualitat i impacte ambiental i socioeconòmic lligats als processos constructius.

Competències transversals

 • Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre els mecanismes en què es basa la investigació científica així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos de R + D + I. Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
 • Sostenibilitat i Compromís Social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; les habilitats d'ús de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 • Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Competències específiques

 • Concebre i projectar estructures civils i d'edificació que siguin segures, duradores, funcionals i integrades en el seu entorn.
 • Projectar i construir utilitzant materials clàssics (formigó armat, pretesat, acer estructural, maçoneria, fusta) i nous materials (materials compostos, acer inoxidable, alumini, amb memòria de forma ...).
 • Avaluar, mantenir, reparar i reforçar estructures existents, incloses les del patrimoni històric i artístic.
 • Aplicar aspectes tecnològics innovadors i sostenibles en la gestió i execució de projectes i obres.
 • Modelitzar matemàticament problemes d'enginyeria estructural.
 • Aplicar els mètodes i programes de disseny i càlcul avançat d'estructures, a partir del coneixement i comprensió de les sol·licitacions i la seva aplicació a les tipologies estructurals de l'enginyeria civil.
 • Analitzar els múltiples condicionants de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte pel medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original realitzat individualment, en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments del màster.