Comparteix:

Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

GEOP

Els dos primers cursos del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques inclouen formació en ciències bàsiques i aplicades. A continuació es cursen assignatures d'eines de l'enginyeria i una introducció a la tecnologia. Durant el tercer i quart cursos s'introdueixen conceptes d'estructures i fonaments, tecnologia de l'aigua, i infraestructures dels transport i urbanisme. Tot això estableix les bases perquè durant el quart curs es pugui fer el Treball de Final de Grau.

Durant el curs s'han de fer pràctiques en empreses o organismes de l'administració per completar la formació.

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places No hi ha places de nou accès en ser un pla en extinció
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria d'Obres Públiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dobles titulacions

A partir del curs 2020-2021 el Grau en Enginyeria d'Obres Públiques entrarà en extinció i no s'acceptaran noves incorporacions. Les persones matriculades en aquest pla d'estudis poden escollir:

Objectius formatius

 • Proporcionar als enginyers i enginyeres una formació especialitzada adreçada a gestionar i executar projectes de construcció en les especialitats d'Enginyeria d'Obres Públiques.
 • Habilitar per exercir la professió regulada d'enginyeria tècnica d'obres públiques. Un cop acabats els estudis de grau, es pot accedir al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
 • Segons l'especialitat, parlem de construccions civils, hidrologia i transports i serveis urbans.

Sortides professionals

 • Enginyer/a projectista i director/a d’obra.
 • Gestor/a i organitzador/a en la construcció d’infraestructures.
 • Tècnic/a i gestor/a en empreses d’enginyeria i projectes.
 • Perfils tècnics o de gestió a l’administració pública.
 • Càrrecs de direcció en empreses de la construcció i d’enginyeria.
 • Professional per compte propi.

Curs acadèmic 2023-2024

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Anual
250208 - Mecànica 9
Primer quadrimestre
250201 - Àlgebra lineal 6
250204 - Expressió gràfica 7,5
250206 - Fonaments matemàtics 6
250207 - Geologia aplicada 6
Segon quadrimestre
250202 - Càlcul 6
250203 - Empresa i legislació en la construcció 6
250205 - Física aplicada 6
250209 - Química de materials 7,5
Segon curs
Anual
250220 - Hidràulica de conduccions 9
Primer quadrimestre
250221 - Equacions diferencials 4,5
250223 - Materials de construcció 6
250225 - Geomàtica i topografia 7,5
250227 - Estadística descriptiva 7,5
Segon quadrimestre
250222 - Resistència de materials 6
250224 - Mètodes numèrics i informàtica 7,5
250226 - Tècniques de representació 6
250228 - Procediments de construcció i electrotècnia 6
Tercer curs
Anual
250230 - Geotècnia 9
Primer quadrimestre
250231 - Estructures 6
250233 - Hidrologia superficial i subterrània I 4,5
250235 - Infraestructures del transport 7,5
250237 - Organització, amidament i valoració de les obres públiques 7,5
Segon quadrimestre
250232 - Formigó armat 6
250234 - Construcció metàl·lica 6
250236 - Tecnologia ambiental 4,5
250238 - Urbanisme i sistemes territorials 4,5
250239 - Projecte i construcció d'obres públiques 4,5
Quart curs
Primer quadrimestre
250240 - Enginyeria geotècnica 4,5
250241 - Construcció d'obres marítimes 4,5
Primer i segon quadrimestres
250262 - Treball de fi de grau 12

Optatives comunes

ASSIGNATURA

ECTS

Primer quadrimestre
250258 - Sistemes d'informació geogràfica i teledetecció 4,5
250259 - Impacte social de les obres públiques 4,5
Segon quadrimestre
250260 - Història de les obres públiques 4,5
250261 - Disseny gràfic i càlcul numèric 4,5

Itineraris d'especialitat

ASSIGNATURA

ECTS

Construccions civils
Primer quadrimestre
250243 - Construcció de ponts i altres estructures 6
250244 - Càlcul d'estructures 6
250245 - Formigó pretesat 4,5
Segon quadrimestre
250242 - Edificació i prefabricació 7,5
250246 - Introducció a la gestió d'estructures 4,5
250266 - Gestió de projectes i obres 4,5
Transports i serveis urbans
Primer quadrimestre
250248 - Construcció d'infraestructures del transport 6
250249 - Gestió del transport 6
250251 - Elements d'urbanització i gestió del medi urbà 4,5
Segon quadrimestre
250247 - Administració, planejament i serveis urbans 7,5
250250 - Conservació d'infraestructures 4,5
250265 - Logística urbana i terminals de transport 4,5
Hidrologia
Primer quadrimestre
250254 - Obres hidràuliques 6
250255 - Enginyeria sanitària 4,5
250264 - Impacte ambiental a les obres marítimes 4,5
Segon quadrimestre
250252 - Hidrologia superficial i subterrània II 4,5
250253 - Enginyeria portuària 4,5
250256 - Instrumentació i assaigs en obres hidràuliques 4,5
250257 - Aigües de proveïment 4,5

Versió per imprimir


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria d'Obres Públiques pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria d'Obres Públiques, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Lliurement de les pràctiques

A continuació es detalla la documentació que cal lliurar a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM) en funció de la situació de cada estudiant.

Pràctiques realitzades dins del marc d’un Conveni de Cooperació Educativa:
 • Informe de l’estudiant
 • Informe del tutor/a de l’empresa o institució de les pràctiques
Altres pràctiques:
 • Sol·licitud d’avaluació
 • Informe de l’estudiant
 • Informe del tutor/a de l’empresa o institució on es fan les pràctiques
 • Document acreditatiu de l’entitat o empresa (contracte, beques FARO....)

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells:

 

*Posteriorment a l'inici del procès d'acreditació de l'AQU Catalunya, la denominació de "Grau en Enginyeria de la Construcció" es va modificar i va passar a dir-se "Grau en Enginyeria d'Obres Públiques", segons Sentència del Tribunal Suprem de 03/03/2015 (Recurs número 144/2013).