Comparteix:

Grau en Enginyeria Civil (pla 2020)

Grau en Enginyeria Civil


Aquest grau permet fer una Doble Titulació amb  Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

 Els enginyers civils són titulats amb atribucions professionals responsables de la planificació, gestió, construcció i conservació de projectes d'enginyeria civil.

L'enginyeria civil és una àrea de coneixement versàtil i està present en un gran nombre d'àmbits d'actuació, molts d'ells emergents i estratègics, com són: la mobilitat sostenible, l'abastament d'aigua, les energies renovables i la transició energètica, les Smart Cities, la logística Just-in-Time, l'economia circular, o el canvi climàtic, entre d'altres.

Són els professionals que ja contribueixen a assolir els Objectius pel Desenvolupament Sostenible establerts per l’ONU (ODS).

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català, castellà i anglès
Núm. de places 120
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
  També pots cursar el doble grau entre Enginyeria Civil i Arquitectura Tècnica i Edificació

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

 • Nivell alt de coneixements en fonaments de física i matemàtiques.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Capacitat d'abstracció i atenció al detall.
 • Capacitat d'observació.

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Accés

Per accedir als estudis de grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d'accés a la universitat

Notes de tall i millora de nota

La nota de tall pel curs 2022-2023 és 6,788.

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors.

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.

A partir del curs 2020-2021 el Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) i el Grau en Enginyeria d'Obres Públiques entraran en extinció i no acceptaran noves incorporacions. Les persones matriculades en aquests plans d'estudis poden escollir:

Sortides professionals

Els enginyers/es civils s'incorporen com a tècnics, gestors, projectistes, consultors o constructors en empreses relacionades amb:
 • les infraestructures,
 • els fluxos d'aigua, energia, béns i persones,
 • els ports, aeroports, estacions i centres logístics,
 • les empreses i institucions de gestió de recursos naturals i reciclatge,
 • les empreses i institucions que intervenen en l'ús públic de les ciutats,
 • les consultories, i
 • els laboratoris de qualitat.

Objectius formatius

 • Els enginyers i enginyeres civils són professionals habilitats amb alta capacitat analítica i resolutiva que els permet cercar solucions eficients i sostenibles a problemes tecnològics i d'enginyeria complexos.

 • Amb aquest grau adquirireu una sòlida formació, un domini ampli de coneixements tècnics i de competències de direcció del treball.
 • Aquests estudis habiliten per exercir la professió regulada d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.
 • Un cop finalitzat el grau, tindreu l'opció d'accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Important
S'han de superar 10,5 ECTS optatius comuns. És obligatori cursar, al menys, una assignatura de les ofertades com a oprtatives comunes.

Opcions:

 • 10,5 ECTS en assignatures optatives comunes o altres optatives d'itinerari o d'altres itineraris (mentre 1 assignatura sigui optativa comuna), o
 • 4,5 ECTS assignatura optativa comuna + 6 ECTS pràctiques curriculars optatives, o
 • 4,5 ECTS assignatura opativa comuna + 6 ECTS activitats extrauniversitàries.

Resum Pla d'estudis

Per veure els diferents itineraris, així com les assignatuires a matricular per a cadascun d'ells, clicar al següent enllaç: Versió per imprimir

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
2500000 - Fonaments matemàtics 6
2500001 - Àlgebra lineal 6
2500002 - Física aplicada 6
2500003 - Geologia aplicada 6
2500004 - Expressió gràfica 6
Segon quadrimestre
2500005 - Càlcul 6
2500006 - Urbanisme i sistemes territorials 6
2500007 - Mecànica I 6
2500008 - Empresa i legislació en la construcció 6
2500009 - Química de materials 6
Segon curs
Primer quadrimestre
2500010 - Geomàtica 6
2500011 - Materials de construcció 6
2500012 - Càlcul vectorial i equacions diferencials 6
2500013 - Mecànica II 6
2500014 - Probabilitat i estadística 6
Segon quadrimestre
2500015 - Hidràulica de conduccions 6
2500016 - Resistència de materials 6
2500017 - Mètodes numèrics en enginyeria (G10A, G10B, G20A i G20B en anglès) 6
2500018 - Tècniques de representació 6
2500019 - Tecnologia ambiental 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
2500020 - Geotècnia 6
2500021 - Estructures 6
2500022 - Sistemes de transport 6
2500023 - Hidrologia superficial i subterrània I (G10A i G10B en anglès) 6
2500058 - Gestió de projectes i obres 6
Segon quadrimestre
2500025 - Formigó armat 6
2500026 - Estructures d'acer 6
2500027 - Procedimients de construcció i electrotècnia 6
2500028 - Projectes d'enginyeria 6
2500029 - Infraestructures del transport 6

Itinerari en Tecnologia Específica en Construccions Civils

ASSIGNATURA

ECTS

Quart curs
Primer quadrimestre
Obligatòries d'itinerari
2500030 - Construcció d'obres marítimes 4,5
2500031 - Enginyeria geotècnica (G10A i G10B en anglès) 4,5
2500037 - Càlcul d'estructures 6
2500038 - Construcció de ponts i altres estructures 6
Optatives d'itinerari
2500039 - Formigó pretensat 4,5
Optatives comunes als tres itineraris
2500035 - Sostenibilitat, impacte social i ambiental 4,5
2500060 - Tècniques de comunicació 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'itinerari
2500046 - Edificació i prefabricació 7,5
Optatives d'itinerari
2500047 - Introducció a la gestió d'estructures 4,5
2500059 - Gestió de la construcció 4,5
2500056 - Construccions geotècniques 4,5
Optatives comunes als tres itineraris
2500032 - Disseny gràfic i càlcul numèric 4,5
2500033 - Instrumentació i teledetecció 4,5
2500034 - Història de l'enginyeria civil 4,5
2500036 - Aprenentatge automàtic i tractament de dades (G10 en anglès) 4,5
Primer i segon quadrimestres
2500057 - Treball de Fi de Grau 12

Itinerari en Tecnologia Específica en Hidrologia

ASSIGNATURA

ECTS

Quart curs
Primer quadrimestre
Obligatòries d'itinerari
2500030 - Construcció d'obres marítimes 4,5
2500031 - Enginyeria geotècnica (G10A i G10B en anglès) 4,5
2500040 - Obres hidràuliques 6
2500041 - Enginyeria sanitària 4,5
Optatives d'itinerari
2500042 - Impacte ambiental a les obres marítimes (G10 en anglès) 4,5
Optatives comunes als tres itineraris
2500035 - Sostenibilitat, impacte social i ambiental 4,5
2500060 - Tècniques de comunicació 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'itinerari
2500049 - Hidrología superficial i subterrània II 4,5
2500050 - Enginyeria portuària 4,5
Optatives d'itinerari
2500051 - Aigües de proveïment 4,5
2500052 - Eines de disseny i anàlisi en enginyeria hidràulica 4,5
Optatives comunes als tres itineraris
2500032 - Disseny gràfic i càlcul numèric 4,5
2500033 - Instrumentació i teledetecció 4,5
2500034 - Història de l'enginyeria civil 4,5
2500036 - Aprenentatge automàtic i tractament de dades (G10 en anglès) 4,5
Primer i segon quadrimestres
2500057 - Treball de Fi de Grau 12

Itinerari en Tecnologia Específica en Transports i Serveis Urbans

ASSIGNATURA

ECTS

Quart curs
Primer quadrimestre
Obligatòries d'itinerari
2500030 - Construcció d'obres marítimes 4,5
2500031 - Enginyeria geotècnica (G10A i G10B en anglès) 4,5
2500043 - Construcció d'infraestructures del transport 6
2500044 - Gestió del transport 6
Optatives d'itinerari
2500045 - Elements de sostenibilitat urbana 4,5
Optatives comunes als tres itineraris
2500035 - Sostenibilitat, impacte social i ambiental 4,5
2500060 - Tècniques de comunicació 4,5
Segon quadrimestre
Obligatòries d'itinerari
2500053 - Administració, planejament i serveis urbans 7,5
Optatives d'itinerari
2500054 - Conservació d'infraestructures 4,5
2500055 - Logística urbana i terminals del transport 4,5
Optatives comunes als tres itineraris
2500032 - Disseny gràfic i càlcul numèric 4,5
2500033 - Instrumentació i teledetecció 4,5
2500034 - Història de l'enginyeria civil 4,5
2500036 - Aprenentatge automàtic i tractament de dades (G10 en anglès) 4,5
Primer i segon quadrimestres
2500057 - Treball de Fi de Grau 12

L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria Civil pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Civil, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un grau de nova incorporació.

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat: