Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques de grau

 

 

Tipus de pràctiques

 • Grau en Enginyeria d'Obres Públiques: 180 hores de pràctiques extracurriculars obligatòries, formen part del pla d'estudis, associades a la matèria "Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures" i s'avaluen amb el Treball Final de Grau un cop adjuntat al PortalCamins els informes d´empresa i estudiant.
 • Grau en Enginyeria Civil i Grau en Enginyeria Geològica: pràctiques extracurriculars, s'avaluen per a ser incorporades al Suplement Europeu del Títol (SET).

Requisits

 • Estar matriculat i disposar de l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. L'estudiantat major de 27 anys ha de formalitzar una assegurança privada. En cas de pràctiques fora del territori espanyol, cal subscriure una assegurança de viatges específica.
 • Estar afiliat a la Seguretat Social. Si no es té el número d'afiliat caldrà sol·licitar-lo.
 • Haver superat a l'expedient acadèmic el 50% dels crèdits de la titulació.
 • Grau en Enginyeria d'Obres Públiques: estar matriculat d'alguna de les assignatures que formen la matèria "Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures" del pla d'estudis.

Dedicació

 • Grau en Enginyeria d'Obres Públiques: l'estudiantat ha de dedicar 180 hores a les pràctiques extracurriculars obligatòries al llarg dels seus estudis. Posteriorment podrà fer pràctiques extracurriculars voluntàries. El nombre màxim d'hores que es podran realitzar és de 900 per curs, amb un màxim total de 1800 hores per tota la titulació.
 • Grau en Enginyeria Civil i Grau en Enginyeria Geològica: el nombre màxim d'hores que es podran realitzar és de 900 per curs, amb un màxim total de 1800 hores per tota la titulació.
 • En acabar els estudis, l'estudiantat ha de presentar la diligència de baixa del conveni. En cap cas es poden continuar les pràctiques un cop superats tots els crèdits d'una titulació.

Ofertes

 • Ofertes de convenis: dins del Portal Camins trobareu un llistat d'empreses o institucions que ofereixen pràctiques. La persona interessada ha de contactar directament amb l'empresa mitjançant l'adreça de correu electrònic que s'indica a l'oferta.
 • En el cas que curseu el darrer curs i no heu fet les practiques, poseu-vos en contacte amb el cap d'estudis.

Tramitació

 1. Un cop arribat a un acord de pràctiques amb l'empresa i establertes les condicions, s'ha d'omplir i signar els impresos de conveni.
 2. Lliurar-los a l'Oficina de Convenis de l'Escola, com a mínim 7 dies abans de la data d'inici del conveni. En cap cas es tramitarà un conveni amb data posterior a la data d'inici.
 3. Una setmana després d'haver lliurat el conveni se n'han de recollir 2 còpies: una per a l'estudiant i, l'altra per a l'empresa.
 4. Abans de finalitzar les pràctiques cal realitzar els informes de l'estudiant i del tutor/a per poder avaluar les pràctiques posteriorment.

Per prorrogar un conveni s'ha de seguir el mateix procediment que per tramitar-ne un de nou.

Remuneració

La Comissió Permanent de setembre de 2006 va establir un barem mínim de 7 €/hora com a compensació econòmica dels convenis de cooperació educativa.

L'empresa ha de pagar directament a l'estudiant la quantitat pactada en concepte d'ajut a l'estudi. Per a l'estudiant és un ingrés resultat del seu treball per a tercers subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques. Aquesta retenció que ha de practicar l'empresa, és com a mínim d'un 2%, l'empresa ha de lliurar el certificat de retencions a l'estudiant.

Avaluació

 • Grau en Enginyeria d'Obres Públiques: van associades a la matèria "Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures" i s'avaluen amb el Treball Final de Grau. Abans de dipositar el TFG s'hauran dádjuntar els informes de les pràctiques (tutor i estudiant) al Portal Camins, d'acord amb el que s'estableix en la normativa acadèmica, dins el període de defensa del TFG.
 • Grau en Enginyeria Civil i Grau en Enginyeria Geològica: seran avaluades per a la seva incorporació al SET (Suplement Europeu del Títol), s'hauran d´adjuntar els informes de les pràctiques (tutor i estudiant) al Portal Camins.

Seguretat Social

Tal com explicita l'article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, les empreses/entitats estan obligades a incloure, a partir del dia 1 de juliol de 2013, l'estudiantat que té formalitzats convenis de cooperació educativa, al Règim General de la Seguretat Social.

Més informació

ATENCIÓ:

A efectes de la Tresoreria General de la Seguretat Social, és important especificar la tipologia de la pràctica: curricular o extracurricular, per tant, s'ha de fer un conveni per les hores de pràctiques curriculars i si es vol continuar, fer-ne un per les pràctiques extracurriculars.