Comparteix:

Màster en Mobilitat Urbana

Urban Mobility image

Urban Mobility image

Urban Mobility image

  

  


El Màster en Mobilitat Urbana millora la mobilitat urbana global a través de millores en la infraestructura tècnica i una planificació integral. El programa forma enginyers en operacions de transport, serveis de mobilitat, ciència de dades, TIC i tecnologies energètiques per a una mobilitat sostenible. També proporciona eines fonamentals per a l'emprenedoria i la innovació en la societat canviant d'avui dia.

El màster en Mobilitat Urbana està disponible com a màster oficial a la UPC-BarcelonaTech (és a dir, la "versió local"; 2 anys a la UPC-BarcelonaTech) o a través de l'EIT Urban Mobility Master School (la "versió EIT"; 1 any a la UPC-BarcelonaTech + 1 any en una altra universitat europea). Per obtenir detalls sobre cada programa, consulteu la secció d'Admissió. Els períodes d'inscripció poden variar.

Aquest programa de màster inclou una especialització en Innovació i Emprenedoria (I&E) i ofereix 3 intensificacions (o tracks), que són:

 • Transicions de Mobilitat Urbana Sostenible (webinar)
 • Ciència de Dades i Analítica de Mobilitat Intel·ligent (webinar)
 • Enginyeria Empresarial en Mobilitat Urbana (more information, webinar)

Aquest programa de màster permet obtenir un doble títol amb el Màster en Enginyeria Civil (MECCP + MUM) per a la seva versió local.

Inici de l'any acadèmic Setembre
Durada dels estudis 2 anys
Nombre de crèdits ECTS 120 crèdits ECTS (incloent-hi el Treball Final de Màster)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Anglès
Nombre de places 60
Titulació oficial Màster Universitari en Mobilitat Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Preu

Més informació sobre preus i opcions de pagament

Més informació sobre beques i ajuts

Coordinador acadèmic

Miquel Estrada (coordinador EIT)

Francesc Soriguera Martí (coordinador Escola de Camins)

Coordinació de les especialitats
 • Transició cap a la mobilitat sostenible: Francesc Soriguera
 • Ciència i anàlisi de dades per a la mobilitat intel·ligent: Lídia Montero
Contacte a l'EIT Urban Mobility Master's School masterschool@eiturbanmobility.eu

Requisits específics

Per a accedir al Màster Universitari en Mobilitat Urbana, s'han d'acomplir els següents requisits:

Accés directe

Tenen accés directe a aquest màster, sense que faci falta cursar complements de formació, les titulacions següents:

 • Graus de l'àmbit de l'enginyeria (Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Física i altres enginyeries).
 • Enginyeries i segons cicles (Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Física i altres enginyeries).
 • Grau en Arquitectura.
Complements formatius

Per a:

 • els graus de l'àmbit de les ciències (Física, Matemàtiques i Estadística) o altres graus
 • les enginyeries tècniques de la branca industrial i d'Obres Públiques (Construccions Civils, Hidrologia i Transports i Serveis Urbans) o altres enginyeries tècniques

es podran establir fins a un màxim de 30 ECTS en complements de formació.

Nivell B2 d'anglès

Donat que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, es requereix un nivell d'anglès B2, que pot demostrar-se d'alguna de les maneres següents:

 • Tenir l'anglès com a llengua materna.
 • Haver estudiat en un país de parla anglesa (com a mínim durant un semestre).
 • Haver cursat un programa universitari acadèmic impartit en anglès (com a mínim durant un semestre).
 • Tenir un títol expedit per una institució de l'espai europeu d'educació superior que inclou el nivell d'anglès B2.
 • Tenir un certificat vàlid a la UPC (consulteu la taula de certificats oficials).
Estudiants pendents d'obtenir el títol que dóna accés al màster

L'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendents d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua. En cap cas l'estudiantat que hi accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.

Les persones candidates d'altres universitats que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar-ne l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Trobareu tota la informació sobre els requisits generals d'accés als estudis de màster de la UPC aquí.

Criteris d'accés

La Comissió Acadèmica del màster estudiarà els expedients acadèmics de tots els estudiants que sol·licitin l’admissió a aquests estudis, amb la finalitat de determinar els estudiants que es poden admetre directament i els que, perquè no tenen els coneixements i les capacitats necessaris, han de completar els crèdits d'anivellament (complements formatius). Els criteris d'admissió estaran basats en l'expedient acadèmic (60 %), experiència professional (10 %), nivell de coneixement d'anglès, sempre que sigui superior al mínim exigit per accedir al màster (15 %) i correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les competències d’aquest màster (15 %).

Preinscripció

El Màster en Mobilitat Urbana es pot cursar de dues maneres:

Íntegrament a la UPC

Per a cursar aquest programa de màster íntegrament a la UPC haureu de preinscriure-us fent servir els canals habituals.

El període d'admissió a la UPC comença el 15 de gener de 2024 i acaba el 1 de juliol de 2024.

Més informació

Com a part del programa de la EIT Urban Mobility Master School

Com a part d'aquest programa, que pertany a l'European Institute of Technology (EIT), inclou un programa de beques propi. Durant el primer any (any d'entrada) es cursa a una de les universitats del consorci (60 ECTS), mentre que el següent any (any de sortida) es cursa a una universitat diferent (60 ECTS). L'estudiantat rep per tant una doble titulació i el EIT Label Certificate.

Aquesta opció no contempla l'especialització en Sistemes de Mobilitat Avançada, que es cursarà exclusivament a la UPC.

Podreu trobar tots els detalls sobre les diferents opcions, universitats i requisits específics d'accés a la pàgina de l'EIT Urban Mobility Master School. Recomanem prendre aquests opció en consideració.

Per a matricular-se en aquest programa com a part d'una doble titulació de l'EIT Urban Mobility Master School haureu de presentar una sol·licitud del 15 de novembre del 2022 al 31 de gener de 2024 (1r torn). El 2n torn s'obre des del 1 de febrer al 15 d'abril del 2024.

Aquesta opció no inclou ni l'especialitat en Serveis de Mobilitat Avançada ni l'especialitat en Tecnologies innovadores per a la mobilitat urbana, que es cursen exclusivament a la UPC.

Més informació

Sortides professionals

Les àrees de treball dels titulats i titulades es poden desenvolupar en els sectors de la logística i la gestoria de transports; àrees de mobilitat i sostenibilitat d'organismes públics, els operadors de mobilitat, l'urbanisme i la consultoria; el sector automobilístic i de serveis de mobilitat privada, etc.

La possible carrera futura per als titulats i titulades inclou l'urbanisme i el disseny de l'espai públic, la planificació de polítiques de mobilitat sostenible, l'assessoria d'empreses privades i públiques del sector, el disseny i gestió de serveis de mobilitat, l'estratègia tecnològica, l'estratègia energètica de la mobilitat, la coordinació de la participació ciutadana i la gestió de projectes internacionals en mobilitat.

Així mateix, el màster forma professionals amb altes competències en emprenedoria i innovació, que podran desenvolupar per compte propi iniciatives empresarials i crear start-ups.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques
 • Analitzar i dissenyar serveis de mobilitat i logística, o les seves parts, mitjançant l'aplicació dels mètodes, tècniques i eines que siguin procedents per a cada funció i objectiu específics.
 • Dissenyar procediments de recollida de dades de mobilitat que tinguin en compte la seva especificitat, i aplicar les tècniques adequades per tractar-les, analitzar-les i extreure'n conclusions, per fer-ne un ús adequat en els models que les requereixin.
 • Dissenyar i realitzar estudis d'anàlisi de la demanda, i modelar la demanda i la seva estructuració segons els diferents models de mobilitat.
 • Aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes que planteja el disseny, l'operació i la gestió de la mobilitat.
 • Diagnosticar les implicacions en el funcionament de les cadenes d'aprovisionament dels fenòmens de globalització i dels canvis en els mercats.
 • Calcular variables fonamentals de sistemes de transport i de mobilitat que determinen la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat de les infraestructures de transport, i l'optimització del funcionament d'aquests sistemes.
 • Planificar, gestionar i explotar els sistemes de transport i mobilitat, i analitzar-ne els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara el transport públic de passatgers, el trànsit i el vehicle privat, el transport aeri, el transport marítim, el transport intermodal i la mobilitat urbana.
 • Identificar les conseqüències futures de plans i decisions a curt i llarg terminis des d'una perspectiva científica, ètica i intergeneracional integrada, i fusionar aquests elements en un enfocament centrat en solucions, per avançar cap a una societat sostenible (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Traduir les innovacions en solucions empresarials viables (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Potenciar la capacitat de pensar més enllà dels límits i explorar i generar sistemàticament noves idees (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Aplicar els coneixements, les idees i la tecnologia per crear nous productes, serveis, processos, polítiques, models de negoci o llocs de treball, o millorar-los significativament (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Utilitzar i aplicar mètodes, processos i tècniques d'investigació d'avantguarda per a la creació i el creixement de noves empreses, i per aplicar-los també en equips i contextos interdisciplinaris (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Transformar experiències pràctiques en problemes i desafiaments d'investigació (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Prendre decisions i potenciar la capacitat de lideratge, basant-se en una comprensió holística de les contribucions de l'educació superior, la investigació i els negocis per a la creació de valor, en equips i contextos d'una grandària limitada (competència específica de l'especialitat Innovació i Emprenedoria).
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original elaborat individualment, consistent en un projecte en l'àmbit de la mobilitat urbana, de naturalesa professional o d'investigació, en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Per a més informació sobre grups, responsables i codis d'assignatures consulteu la versió per imprimir del pla d'estudis.

A continuació es presenten les assignatures que s'ofereixen a la UPC-BarcelonaTech per al primer i segon any.

 

Els alumnes han de matricular-se en un total de 60 ECTS, distribuïts en 30 ECTS al quadrimestre de tardor i 30 ECTS al quadrimestre de primavera. Al quadrimestre de primavera, els estudiants han de matricular 10 ECTS de matèries optatives de la intensificació escollida.

 

Quadrimestre de tardor
Obligatòries ECTS
250MUM010 - Introducció a la cadena de subministrament 5
250MUM011 - Modelització de la mobilitat 5
250MUM012 - Operacions i gestió en sistemes de transport 5
250MUM013 - Anàlisi de dades en sistemes de transport 5
I&E Optatives (cal matricular 10 ECTS) ECTS
250MUM014 - Presa de decisions i economia en mobilitat urbana 5
250MUM028 - Innovació i emprenedoria per a la transformació global 5
Quadrimestre de primavera
Obligatòries ECTS
250MUM001 - Ciutats habitables i mobilitat urbana 5
250MUM015 - Models de comportament i demanda en mobilitat urbana 5
I&E Opatives (cal matricular 10 ECTS) ECTS
250MUM002 - Projecte basat en un repte d'innovació 10
Optatives d'intensificació (cal matricular 10 ECTS de la mateixa especialitat) ECTS
Intensificació en Transició cap a la Mobilitat Sostenible
250MUM016 - Transport públic 5
250MUM017 - Models d'optimització per a xarxes de transport 5
250MUM018 - Models de simulació de trànsit 5
250MUM019 - Transport ferroviari 5
250MUM020 - Mobilitat sostenible 5
250MUM027 - Gestió portuària i transport marítim 5
Intensificació en Ciència i Anàlisi de Dades per a la Mobilitat Intel·ligent
250MUM007 - Gestió de dades per al transport 4
270957UM - Machine Learning 6
Quadrimestre de tardor
I&E Optatives (cal matricular 10 ECTS) ECTS
230639UM - Gestió d'actius tecnològics 5
250MUM003 - Projecte de desenvolupament d'un producte o servei 2
250MUM030 - Solucions innovadores als reptes empresarials de la mobilitat (reconeguda per EIT Summer School) 3
250MUM006 - Estudi del cas en mobilitat urbana 5
Opatives d'especialitat (cal matricular 20 ECTS de la mateixa especialitat) ECTS
Intensificació en Transició cap a la Mobilitat Sostenible
250MUM021 - Mobilitat i desenvolupament 5
250MUM022 - Transport de mercaderies 5
250MUM023 - Trànsit 5
250MUM024 - Gestió d'aeroports 5
250MUM025 - Models d'encaminament de vehicles 5
250MUM026 - Mobilitat intel·ligent (SMART) 5
Intensificació en Ciència i Anàlisi de Dades per a la Mobilitat Intel·ligent
Enllaç a les assignatures optatives
Per a més informació contacteu amb Prof. Lidia Montero.
Quadrimestre de Primavera
Obligatòries ECTS
Treball de Fi de Màster 30
I&E Opatives ECTS
270860UM - Viabilitat de projectes de negoci 6

 

L'estudiantat que escull la UPC per a realitzar el Màster Universitari en Mobilitat Urbana pot accedir a la informació pertinent sobre:

El Treball de Fi de Màster ha de tenir les característiques d'un projecte professional o de recerca propi de la titulació, que suposi per a l'estudiantat la possibilitat de realitzar aportacions o aplicacions originals.

En el cas dels estudiants amb plaça assignada de mobilitat al MOU-TE, o bé els estudiants de l'EIT que fan el TFM en el seu segon any a una altra universitat del consorci, si l'estudiantat fa la seva tesi fora de la UPC (i també s'avalua fora de la UPC), per incorporar la nota a l'expedient acadèmic de la UPC, caldrà:

 • Matricular el TFM no només a la UPC, sinó també a la universitat de destinació.
 • Enviar el resum del TFE, document original signat i segellat, per correu electrònic a masters.camins@upc.edu. Si l'arxiu no incorpora una signatura electrònica digital autenticada, cal enviar l'original signat i segellat.
 • Pujar el treball a Atenea TFE.
 • Enviar un certificat oficial de notes del TFE emès per la universitat de destí. Envieu una còpia digital si disposeu de signatura electrònica autenticada; en cas contrari, és necessari presentar el document original.

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat: