Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius formatius, sortides professionals i competències

Objectius formatius

El Màster en Enginyeria del Terreny té com objectiu formar professionals i acadèmics al més alt nivell en enginyeria del terreny, hidrologia subterrània, geofísica i enginyeria sísmica. Des del punt de vista professional, vol donar resposta a la demanda creixent d’experts associada a l’augment de la construcció d’infraestructures íntimament relacionades amb el terreny, a l’interès en el coneixement i en la gestió dels recursos hídrics i en el comportament de contaminants en relació al terreny. També vol formar especialistes en el camp de la geofísica i l’enginyeria sísmica, amb capacitat per avaluar, predir i minorar el risc sísmic.

Sortides professionals

Les sortides naturals dels titulats i titulades del màster són sempre la incorporació en equips de treball, ja sigui com a responsables o tècnics experts en les àrees i activitats vinculades a l'àmbit de l’enginyeria del terreny:

 • Responsable de gestió i planificació d’obres geotècniques.
 • Responsable de gestió i planificació de recursos hídrics.
 • Responsable de modelització, avaluació i gestió de recursos geològics.
 • Responsable d’avaluació i reducció del risc sísmic.
 • Responsable d’avaluació i reducció dels riscs geològics.
 • Responsable d’avaluació i reducció dels riscs hidrogeològics, incloent-hi la contaminació dels sòls.
 • Responsable de campanya de reconeixement del terreny.
 • Responsable de campanya de prospecció de recursos energètics.
 • Responsable de planificació i gestió de solucions d’emmagatzematge de residus.
 • Consultor en enginyeria civil, geotècnica, geològica i sísmica.
 • Consultor en hidrologia i hidrogeologia.
 • Doctorat en Enginyeria Civil, Geotècnica, Geològica i Sísmica.
 • Doctorat en Hidrologia i Hidrogeologia.

Competències

Competències Bàsiques
 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
Competències Generals
 • Aplicar coneixements de ciències i tecnologia avançades a la pràctica professional o investigadora de l'Enginyeria del Terreny.
 • Dirigir, coordinar i desenvolupar projectes complets en el camp de l'Enginyeria del Terreny.
 • Identificar i dissenyar solucions per als problemes d'enginyeria del terreny en un marc ètic, social, econòmic i legislatiu.
 • Avaluar l'impacte de l'Enginyeria del Terreny en el medi ambient, el desenvolupament sostenible de la societat i la importància de treballar en un entorn professional responsable.
 • Incorporar noves tecnologies i eines avançades de l'enginyeria del Terreny en les seves activitats professionals o investigadores.
 • Conceptualitzar l'Enginyeria del Terreny com un camp multidisciplinari que requereix incloure aspectes rellevants de geologia, sismologia, hidrogeologia, enginyeria geotècnica i sísmica, geomecànica, física de mitjans porosos, geofísica, geomàtica, riscos naturals, energia i interacció amb el clima.
 • Innovar en el plantejament de metodologies, anàlisi i solucions en problemes d'enginyeria del terreny.
 • Abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seva implementació en un programa d'ordinador. En particular, formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul al projecte, planificar i gestionar, així com interpretar els resultats obtinguts en el context de l'Enginyeria del Terreny i l'Enginyeria de Mines.

Competències

Competències Transversals
 • Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre els mecanismes en què es basa la investigació científica, així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos de R + D + I.
 • Sostenibilitat i Compromís Social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; tenir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 • Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.
Competències Específiques
 • Conceptualitzar els sòls i les roques com a mitjans porosos regits per conceptes de Mecànica de Sòlids i de Fluids.
 • Caracteritzar l'entorn geològic i la seva interacció amb obres civils.
 • Interpretar assajos de laboratori i observacions de camp per identificar els mecanismes responsables de la resposta del terreny. Planificar programes d'experimentació al laboratori.
 • Formular i programar models numèrics Elements Finits i Diferències Finites per analitzar els processos que regeixen la resposta del terreny, interpretar la informació de camp i predir la resposta del terreny.
 • Analitzar, discriminar i integrar en estudis i projectes la informació geològica i geotècnica disponible.
 • Aplicar els coneixements de la mecànica de sòls i de roques al desenvolupament de l'estudi, projecte, construcció i explotació de cimentacions, desmunts, terraplens, túnels i altres construccions realitzades sobre o a través del terreny, sigui quina sigui la naturalesa i estat i sigui quina sigui la finalitat de l'obra en consideració. (Competència específica de les especialitats Enginyeria Geotècnica i Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Analitzar, des de la visió d'un expert, casos de trencament en Enginyeria Geotècnica. Informar les evidències, identificar els mecanismes responsables del trencament i comprovar mitjançant models de retro-anàlisi. Aportar eventualment solucions de reducció del risc (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Geotècnica).
 • Realitzar el càlcul, l'avaluació, la planificació i la regulació dels recursos hídrics, tant de superfície com subterranis. (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Avaluar i gestionar impactes ambientals deguts a emmagatzematge de residus, contaminació de sòls i contaminació d'aigües subterrànies (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Dimensionar estructures civils en presència de sol·licitacions sísmiques. Dimensionar solucions correctores (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Avaluar el risc sísmic. Plantejar i dimensionar mesures de reducció del risc. (Competència específica de la especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original realitzat individualment, consistent en un estudi o projecte integral en el camp de l'Enginyeria del Terreny, en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments, adoptant els avenços i novetats en aquest camp i aportant idees noves.
 • Projectar i executar instal·lacions hidràuliques, incloent instal·lacions de transport, distribució i emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos, plantes de tractament d'aigües i de gestió de residus (urbans, industrials o perillosos). (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Avaluar i gestionar ambientalment projectes, plantes o instal·lacions hidràuliques. (Competència específica de la especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Realitzar estudis de gestió del territori i espais urbans, incloent la construcció de túnels i altres infraestructures subterrànies. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Geotècnica).
 • Modelar, avaluar i gestionar els recursos geològics, incloses les aigües subterrànies, minerals i termals. (Competència específica de l'especialitat Hidrologia Subterrània).
 • Identificar tot tipus d'estructures i els seus materials. Dissenyar, projectar, executar i mantenir les estructures i edificacions d'obra civil. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Analitzar les estructures mitjançant l'aplicació de mètodes i programes de disseny i càlcul avançat d'estructures, a partir del coneixement i comprensió de les sol·licitacions i la seva aplicació a les tipologies estructurals de l'enginyeria civil. Realitzar avaluacions d'integritat estructural. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).
 • Utilitzar de forma discriminada programes comercials de càlcul numèric per projectar i acompanyar, si és possible, el monitoratge d'estructures geotècniques. (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Geotècnica).
 • Realitzar estudis de perillositat sísmica (Competència específica de l'especialitat Enginyeria Sísmica i Geofísica).