Comparteix:

Requisits

 

 

Per accedir als estudis del Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció s’han de complir els requisits que es descriuen a continuació.

Contacte: admissions.masters.camins@upc.edu

Requisits específics d'accés

Podran accedir al Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció sense necessitat de cursar complements formatius, els estudiants que provinguin d'una de les següents titulacions:

  • Titulacións de l'àmbit de l'Enginyeria Civil
  • Titulacions de l'àmbit de l'Enginyeria Industrial
  • Titulacions de l'àmbit de l'Arquitectura
  • Altres titulacions

    Si la titulació és diferent a les relacionades anteriorment, la Comissió Acadèmica responsable del màster analitzarà els expedients d'aquests/tes candidats/es amb la finalitat de determinar el seu accés i, per a cada cas, els complements formatius a cursar per l'estudiant i la seva programació.

Estudiantat pendent d'obtenir el títol que dóna accés al màster

Les persones candidates que estiguin matriculades de tots els crèdits per finalitzar els estudis que donen accés al màster poden sol·licitar l'accés. La seva acceptació estarà condicionada al compliment dels requisits generals i específics d'accés i d'admissió en el moment de formalitzar la matrícula.

Els/les estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau, seran admesos condicionalment. Seran admesos definitivament si han obtingut el títol de grau:

  • en data 31 d’octubre, els estudiants que sol·liciten l’admissió al primer quadrimestre.
  • en data 28 de febrer, els estudiants que sol·liciten l’admissió al segon quadrimestre.