Comparteix:

Documentació per a la preinscripció

La documentació obligatòria a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari.

Per sol·licitar l’accés al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports cal adjuntar a la sol·licitud d'accés de l'aplicació de preinscripció la documentació següent:

Estudiantat de centres propis de la UPC
 • Currículum vitae
 • Expedient acadèmic. Per aquelles assignatures adaptades, reconegudes o convalidades, a més caldrà presentar l'expedient acadèmic dels estudis que van donar origen a l’adaptació, reconeixement o convalidació, perquè es puguin valorar.
 • Certificat acreditatiu del nivell B2.2 en llengua anglesa. Consulta en aquest enllaç els certificats vàlids a la UPC.
 • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que dóna accés, cal lliurar la documentació acreditativa.
Estudiantat de centres adscrits a la UPC o de qualsevol universitat de l’Estat espanyol
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport
 • Currículum vitae
 • Certificat acreditatiu del nivell B2.2 en llengua anglesa. Consulta en aquest enllaç els certificats vàlids a la UPC.
 • Fotocòpia del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver pagat el dret d’expedició.
 • Certificat acadèmic oficial, on consti:
Estudiantat d'universitats estrangeres d'educació superior
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport
 • Currículum vitae
 • Certificat acreditatiu del nivell B2.2 en llengua anglesa. Consulta en aquest enllaç els certificats vàlids a la UPC.
 • Credencial d’homologació del títol que dóna accés al màster
 • Si el títol no està homologat, document emès per la universitat o autoritat competent que acrediti una durada mínima de 3 anys de la formació i que permet accedir a estudis de postgrau (màster).
 • Certificat acadèmic oficial on consti:

Les persones procedents d’estudis aliens a la UPC, a més hauran d’aportar el pla d’estudis i els programes de les assignatures, publicades pel centre corresponent, on constin les assignatures obligatòries i optatives cursades i els crèdits de cada assignatura. Per aquelles assignatures adaptades, reconegudes o convalidades, a més caldrà presentar el pla d’estudis i els programes de les assignatures dels estudis que van donar origen a l’adaptació reconeixement o convalidació.

IMPORTANT:


 • L'admissió en el màster serà condicional fins que es comprovi amb la documentació original la veracitat de les dades aportades, en el procés de matrícula.
 • Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la, en el moment de formalitzar la matrícula.