Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits d'accés i criteris d'admissió

1. Requisits específics d'accés

Per accedir als estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP), que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, s'han de complir els requisits següents:

  • a) Titulació universitària
  • b) Acreditar el nivell B2.2 en llengua anglesa
    El nivell B2.2 en llengua anglesa s'ha de acreditar segons els requisits del reconeixement d'idiomes de la UPC.

Podrà sol·licitar l'accés al màster l'estudiantat que actualment està cursant els estudis de grau i ha matriculat la totalitat de crèdits per finalitzar aquests estudis i, per tant, està en disposició de complir en el període de matrícula del màster els apartats anteriors.

Pot accedir al màster l'estudiantat en programes de doble titulació basada en el MECCP en règim de continuació d'estudis.

2. Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es valoren els factors o paràmetres següents:

  • Factor o paràmetre de nota mitjana ponderada (F1)
  • Factor o paràmetre d'eficiència (F2)
  • Factor o paràmetre de probabilitat d'èxit en els estudis (F3)
  • Factor o paràmetre de nota d'accés a la universitat (F4)
  • Factor o paràmetre de titulació i nivell d'anglès (G)
Factor o paràmetre de nota mitjana ponderada (F1)

És el resultat de sumar els valors obtinguts de multiplicar la qualificació de les assignatures superades pel nombre de crèdits de cadascuna d'elles i dividir-lo pel nombre de crèdits superats.

Es calcula com a:

Fòrmula F1

crèdits(i) indica els crèdits de l'assignatura i, mentre que nota(i) és la qualificació de l'assignatura i.

Si no s'aporten dades F1 = 0.

Factor o paràmetre d'eficiència (F2)

És el quocient entre els crèdits superats del pla d'estudis i els crèdits matriculats per l'estudiantat, multiplicat per 10.

Es calcula com a:

Fòrmula F2

crèdits(i) indica els crèdits de l'assignatura i, mentre que n(i) indica el nombre de vegades que s'ha matriculat l'assignatura i.

Si no s'aporten dades F2 = 0.

Estudiantat que no ha finalitzat els estudis de grau

Pel càlcul d'aquests paràmetres quedaran exclosos els crèdits de la matrícula actual.

Assignatures adaptades, reconegudes o convalidades en els estudis de grau:

Pel que fa a aquestes assignatures, es tindran en compte els crèdits matriculats i superats de les assignatures del pla d'estudis que han donat origen a l'adaptació, reconeixement o convalidació.

Factor o paràmetre de probabilitat d'èxit en els estudis (F3)

Mesura la distància dels continguts del pla d'estudis de grau de procedència quant a la proposta generalista de crèdits mínima que han de tenir els plans d'estudi que condueixen a la professió d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (ECCP), segons la Comissió de Docència i Doctorat del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (CECCP), i que es descriu a la memòria del pla d'estudis.

Es calcula com a:

Fòrmula F3

D indica el defecte de crèdits del pla d'estudis de grau en relació amb la proposta del CECCP per aconseguir la formació d'ECCP. Es calcula a partir de les assignatures del pla d'estudis de grau.

En el cas que amb els continguts cursats al pla d'estudis del grau de procedència i el MECCP no s'assolís la proposta generalista de crèdits mínima que han de tenir els plans d'estudi, atesa la Comissió de Docència i Doctorat del CECCP, el valor del factor F3 serà 0.

Factor o paràmetre de nota d'accés a la universitat (F4)

Per a notes d'accés a la universitat entre 0 i 10, F4 = N.

Per notes d'accés a la universitat entre 0 i 14, es normalitzarà proporcionalment a l'interval entre 0 i 10.

Es calcula com a:

Fòrmula F4

N indica la nota d'accés.

Si no s'aporten dades F4 = 5.

Factor o paràmetre de titulació i nivell d'anglès (G)

L'estudiantat que procedeix dels estudis de grau que s'esmenten en el punt a.1 de l'apartat 1 d'aquesta pàgina i que hagin acreditat, en el moment de realitzar la preinscripció, el nivell B2.2 en llengua anglesa, G = 1. En cas contrari G = 0,5.

Valoració dels paràmetres

Els factors o paràmetres anteriors es valoren de la manera següent:

Fòrmula F4

Tots els factors F es valoren entre 0 i 10. On, W1= 0,3; W2= 0,3; W3= 0,3; W4= 0,1.

Aquests requisits específics d'admissió no s'apliquen a l'estudiantat de programes de doble titulació basada en el MECCP en règim de continuació d'estudis.