Comparteix:

Grau en Enginyeria Ambiental

Grau en Enginyeria Ambiental


Aquest grau permet fer una Doble Titulació amb 
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

L'Enginyeria Ambiental és una professió recent amb gran projecció de futur en la que treballaràs en l'aplicació del coneixement científic i tècnic en la prevenció, control i mitigació dels problemes ambientals i la conservació dels recursos naturals mitjançant el desenvolupament d'energies i tecnologies netes. Es tracta en definitiva de donar solucions d'enginyeria als problemes ambientals.


Durant el quart curs podràs cursar una de les dues intensificacions que s'ofereixen:

 • Medi urbà i industrial
 • Medi natural i canvi global

Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places 60
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

 • Nivell alt de coneixements en fonaments de física i matemàtiques.
 • Interés per la geologia i el medi ambient.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Capacitat d'abstracció i atenció al detall.
 • Capacitat d'observació.

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Accés

Per accedir als estudis de grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d'accés a la universitat

Notes de tall i millora de nota

La nota de tall pel curs 2022-2023 és 8,356.

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors.

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.

Els enginyers i enginyeres ambientals treballen en les següents temàtiques:

 • Control de qualitat de les aigües subterrànies, dels rius i llacs i del mar
 • Abastament d'aigua a les ciutats
 • Tractament d'aigües residuals
 • Descontaminació de sòls i aigües subterrànies
 • Mesures de control de la contaminació atmosfèrica i acústica
 • Biotecnologia ambiental
 • Gestió de residus sòlids
 • Impacte ambiental de productes i processos
 • Avaluació de l'impacte del canvi climàtic
 • Restauració d'espais degradats
 • Implantació d'energies renovables
 • Economia ambiental i dels recursos naturals
 • Economia circular
 • Transport i mobilitat sostenibles
 • Smart cities i construcció sostenible
 • Infraestructura verda
 • Digitalització, anàlisi de dades i teledetecció ambientals

Els enginyers i enginyeres ambientals s'incorporen com a:

 • Directius i tècnics en l'industria, enginyeries, administració i serveis.
 • Docents universitaris.
 • Exercici lliure de la professió.
 • Investigadors.
 • A empreses com a responsables del Departament de Medi Ambient i Qualitat, implantant normes de qualitat (ISO, EMAS) o realitzant auditories ambientals.
 • A oficines d'enginyeria, desenvolupant projectes de minimització d'emissió i tractament de gassos, recuperació d'espais degradats, tractament de sòls, disseny i operació d'EDAR (industrials i urbanes) i ETAP, plantes de TRS (industrials i urbanes).
 • A consultories ambientals, desenvolupant estudis de diagnosi i plans de gestió ambiental en empreses, minimització i reciclatge de residus (IPPC), propostes de tecnologies de producció netes (MTD), estudis d'avaluació d'impacte ambiental (EIA).
 • A l'administració, oferint asessorament tècnic en gabinets municipals i diputacions, elaborant plans de gestió d'espais naturals, normatives i portant a terme auditories ambientals.

Versió per imprimir

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
2500200 - Biologia i ecologia 6
2500201 - Fonaments matemàtics 6
2500202 - Mecànica 6
2500203 - Sistema terra 6
2500204 - Química I 6
Segon quadrimestre
2500205 - Economia ambiental i sostenibilitat 6
2500206 - Química II 6
2500207 - Termodinàmica i cinètica ambientals 6
2500208 - Matemàtiques I 6
2500209 - Geologia i edafologia 6
Segon curs
Primer quadrimestre
2500210 - Matemàtiques II 6
2500211 - Microbiologia i biotecnologia ambiental 6
2500213 - Mecànica de fluids 6
2500214 - Principis d'ecotoxicologia i anàlisi ambiental 6
2500215 - Estadística 6
Segon quadrimestre
2500212 - Sistemes d'informació geogràfica 6
2500216 - Hidràulica 6
2500217 - Processos atmosfèrics i hidrologia 6
2500218 - Hidrogeologia i geoquímica ambiental 6
2500219 - Geomecànica 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
2500220 - Instrumentació, teledetecció i Big Data 6
2500221 - Modelització numèrica 6
2500222 - Estructures 6
2500225 - Tractament d'aigües 6
2500226 - Descontaminació de sòls i aquífers 6
Segon quadrimestre
2500223 - Transport sostenible 6
2500224 - Avaluació de l'impacte ambiental 6
2500227 - Residus sòlids 6
2500228 - Aigües residuals i reutilització 6
2500229 - Procediments i materials de construcció 6
Quart curs
Primer quadrimestre
Intensificació 18
Optativa comuna 6
2500230 - Contaminació atmosfèrica i acústica 6
Segon quadrimestre
Optativa comuna 6
2500231 - Sistemes de presa de decisió 6
2500232 - Gestió de projectes i legislació ambiental 6
2500243 - Treball de fi de grau 12

Optatives


L'estudiantat que esculli la UPC per a realitzar el Grau en Enginyeria Ambiental pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Ambiental, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un grau de nova incorporació.

Enllaços relacionats

Informació del centre

Aquest programa ha estat acreditat amb el següent segell de qualitat: