Comparteix:

Modalitats i condicions econòmiques

Avantatges

  • Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques.
  • Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball, candidats per incorporar-se a l'empresa.
  • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral, d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.
  • Computa com una despesa més de personal.
  • La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.

 

Requisits legals de la Seguretat Social

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat, per un període i hores determinades.

El conveni ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius en el pla de treball que cal annexar al conveni.

Atès el caràcter formatiu d'aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral, d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.

Tot i així, l'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social en qualitat d'empresaris, tal com explicita l'article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre.

En la modalitat curricular, la bonificació de la quota de la Seguretat Social és del 100%. En la modalitat extracurricular la quota de la Seguretat Social no queda bonificada.

 

Modalitats de pràctiques

Curriculars

Es configuren com activitats acadèmiques integrants en els plans d'estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura del pla d'estudis i podran ser obligatòries o optatives. Això suposa que es matriculen, s'avaluen a la finalització pel PortalCamins i es qualifiquen.

Extracurriculars

L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol (SET).

ATENCIÓ

Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l'estudiantat. Per aquest motiu, s'estableix un límit de 900 hores de pràctiques en un mateix curs acadèmic i límits en el nombre total d'hores de dedicació en funció de la durada en ECTS dels estudis que es cursin. Consulteu les condicions de participació de l'estudiantat.

 

Compensació econòmica

L'empresa abonarà directament al candidat la remuneració acordada en el conveni.

L'import que ha de percebre el candidat no pot ser en cap cas inferior a:

  • 8 €/hora bruts per a estudiants de grau
  • 10 €/hora bruts per a estudiants de màster

Per a l'estudiant són un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i per tant, subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Aquesta retenció que ha de practicar l'empresa, és com a mínim d'un 2% atès que a efectes fiscals les Pràctiques Acadèmiques Externes s'equiparen a relacions de durada inferior a un any. L'empresa haurà de lliurar el corresponent certificat de retencions a l'estudiant.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'entitat el 15,70% sobre l'import total de la borsa o ajut a l'estudi que l'entitat satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA (21%).

En cas que les entitats mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió amb la UPC, l'escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball amb aquestes empreses.

Registre d'empresa

Si l'empresa no està donada d'alta a l'Escola de Camins, abans haurà de registrar'se.

Contacta el Servei de Pràctiques

practiques.camins@upc.edu
 

 

Enllaços relacionats