Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a l'empresa

Avantatges per a les empreses:

 • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiantat, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014), i per tant no és d'aplicació la vigent legislació laboral general o especial.
 • Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques i conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.
 • La relació s'estableix a través del conveni de cooperació educativa que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir, modificar, o si és possible ampliar.
 • L'empresa defineix, d'acord amb l'alumne, el Projecte Formatiu de l'estudiantat. En cap cas s'acceptaran pràctiques que suposin la realització de feines diferents de les funcions que exerceix un/a enginyer/a civil.

L'estudiantat de l'Escola de Camins que pot fer pràctiques pertany a:

 • Grau en Enginyeria Civil
 • Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
 • Grau en Enginyeria Geològica
 • Màsters oficials:

Segons la titulació i el curs, l'estudiantat té unes condicions i requisits diferents per a poder fer pràctiques. Consulteu-ne aquí els requisits.

Compensació econòmica per a l'estudiantat i despeses:

 • Computa com una despesa més de personal, les quantitats satisfetes a l'estudiant tenen la consideració d'un dispendi més, a incloure en el capítol de costos laborals.
 • La compensació la paga directament l'empresa a l'estudiant, té la consideració d'una beca d'ajut a l'estudi i queda subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'Impost de Renda de les Persones Físiques. Aquesta retenció l'ha de practicar l'empresari segons determini la normativa vigent laboral i fiscal.
 • La Comissió Permanent del 15 de setembre de 2006 va establir un barem mínim de 7 €/hora com a compensació econòmica dels convenis de cooperació educativa dels estudiants de cicle i grau, 9 €/hora per estudiants de màster. En cap cas es tramitarà un conveni que no compleixi aquest acord.
 • En formalitzar el conveni, la Universitat emet i envia la factura a l'Empresa equivalent al 15,7% de l'import total pagat a l'estudiant, en concepte de despeses de gestió. Aquesta contribució està subjecta a l'impost sobre el valor afegit (IVA 21%). (Pendent de revisió a l'inici de cada curs acadèmic)

Selecció de l'estudiant i tramitació del conveni

 1. Registrar l'empresa a la intranet.
 2. Publicar una oferta a la pàgina web de l'Escola. Opcional, no cal si ja es té l'estudiant seleccionat.
 3. Seleccionar l'estudiant i acordar les condicions de les pràctiques
 4. Omplir i signar la documentació del conveni.
 5. Lliurar la documentació a l'Oficina de convenis de l'Escola una setmana abans de la data d'inici.
 6. Donar d'alta l'estudiant a la TGSS.
 7. Iniciar les pràctiques
 8. Omplir els informes de valoració de les pràctiques.

Inclusió dels estudiants amb conveni de cooperació educativa al Règim General de la Seguretat Social.

Tal com explicita l'article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, les empreses/entitats estan obligades a incloure, a partir del dia 1 de juliol de 2013, els estudiants que tenen formalitzat/s convenis de cooperació educativa, al Règim General de la Seguretat Social.

Així mateix, al juliol del 2014 es va aprovar al BOE núm. 163, de 5 de juliol, publicació del Reial Decret-llei 8/2014, de 4 julio, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris.

Per tant, a partir del dia 1 d'agost de 2014, la cotització en Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular.

Procediment per incloure els estudiants que estan fent convenis de cooperació educativa en el règim general de la Seguretat Social:

 1. L'estudiant ha d'afiliar-se a la Seguretat Social, sempre i quan no estigui donat d'alta anteriorment. Si l'estudiant estava a la Cartilla de la Seguretat Social amb els pares, no és vàlid.
 2. L'empresa ha de sol·licitar via Sistema RED, un nou codi de cotització.
 3. L'empresa ha de vincular a aquest nou codi de cotització els estudiants.
 4. El pagament de les cotitzacions s'haurà de fer atenent les instruccions de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Cotització per contractes de formació

Concepte Entitat Treballador
Per contingències comunes 34,80 € 6,94 €
Per accidents laborals i malalties professionals IT 2,67 €
IMS 2,11 €
-
Total 39,58 € 6,94 €

Enllaços relacionats