Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a l'empresa

Avantatges

    • Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques.

    • Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball, candidats per incorporar-se a l'empresa.

    • No s’estableix cap relació contractual entre l’empresa i l’estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral, d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.

    • Computa com una despesa més de personal.

    • La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni

Modalitats de pràctiques

CURRICULARS

Es configuren com activitats acadèmiques integrants en els plans d'estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura del pla d´estudis i podran ser obligatòries o optatives. Això suposa que es matriculen, s'avaluen a la finalització pel PortalCamins i es qualifiquen.

EXTRACURRICULARS

L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol (SET).

fletxag

Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l'estudiantat. Per aquest motiu, s'estableix un límit de 900 hores de pràctiques en un mateix curs acadèmic i límits en el nombre total d'hores de dedicació en funció de la durada en ECTS dels estudis que es cursin. Consulteu les condicions de participació de l´estudiant.

Compensació econòmica

L'empresa abonarà directament a l'estudiant la remuneració acordada en el conveni.

L'import que han de percebre els estudiants no pot ser en cap cas inferior a:

> 7 €/hora bruts per a estudiants de grau
> 9 €/hora bruts per a estudiants de màster

Per a l'estudiant són un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i per tant, subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Aquesta retenció que ha de practicar l'empresa, és com a mínim d'un 2% atès que a efectes fiscals les Pràctiques Acadèmiques Externes s'equiparen a relacions de durada inferior a un any. L'empresa haurà de lliurar el corresponent certificat de retencions a l'estudiant.

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'entitat el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’entitat satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA (21%).

En cas que les entitats mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió amb la UPC, l’escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball amb aquestes empreses.

En la modalitat curricular, la bonificació de la quota de la Seguretat Social és del 100%. En la modalitat extracurricular la quota de la Seguretat Social no queda bonificada.

Registre d´empresa

Si l´empresa no està donada d´alta a l´Escola de Camins, abans´haurà de REGISTRAR

Contacte Servei de pràctiques

Enllaços relacionats