Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques de màster

Tipus de pràctiques segons el màster
 • Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció, Màster EuroAquae, Màster en Enginyeria del Terreny i Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat: les pràctiques són extracurriculars, de caràcter voluntari, i no formen part del pla d'estudis, ni de l'expedient acadèmic. Tot i així s'incorporen al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria: les pràctiques tenen caràcter curricular obligatòri formen part del pla d'estudis com a 15 crèdits ECTS obligatoris. S´avaluen d'acord amb el pla d'estudis. Un cop finalitzades les pràctiques curriculars obligatòries es poden fer pràctiques extracurriculars de caràcter voluntari que no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. Tot i així s'incorporen al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Màster en Enginyeria Ambiental: les pràctiques poden tenir caràcter curricular, formen part del pla d'estudis com a crèdits optatius, entre 12 i 15 ECTS, i s'avaluen d'acord amb el pla d'estudis, o extracurricular, de caràcter voluntari, i no formen part del pla d'estudis, ni de l'expedient acadèmic. Tot i així s'incorporen al Suplement Europeu al Títol (SET).

Pràctiques curriculars

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria i Màster en Enginyeria Ambiental

En el cas del Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria les pràctiques van vinculades al ppla d´estudis com a 15 ECTS.

En el cas del Màster en Enginyeria Ambiental, van vinculades als crèdits optatius de pràctiques externes que es matriculin, entre 12 i 15 ECTS.

Requisits:

 • Estar matriculat/da i disposar de l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. L'estudiantat major de 27 anys ha de formalitzar una assegurança privada. En cas de pràctiques fora del territori espanyol, cal subscriure una assegurança de viatges específica.
 • Estar matriculat/da a l'assignatura o Pràctiques pels crèdits necessaris.
 • Estar afiliat a la Seguretat Social
 • En el cas de persones estrangeres tenir tramitat el NIE.

Dedicació:

Com a norma general el nombre d'hores que l'estudiantat de màster pot dedicar a les pràctiques al llarg dels estudis és de:

 • Màsters de 90 ECTS, màxim de 900 hores
 • Màsters de 120 ECTS, màxim de 1.200 hores.

L'estudiantat no pot realitzar pràctiques durant més de 900 hores en un mateix curs acadèmic.

L'estudiantat de plans d'estudi amb pràctiques curriculars pot realitzar pràctiques extracurriculars sempre i quan no superi els límits de dedicació.

Màster en Enginyeria Ambiental: mínim 12 crèdits i màxim 15 crèdits de pràctiques curriculars optatives. Les hores del conveni han de correspondre amb el nombre de crèdits matriculats (30 hores = 1 crèdit).

Cal sol·licitar a través de la e-secretaria la matrícula dels crèdits de pràctiques quan es presenti el conveni.

Avaluació:

Les pràctiques curriculars s‘avaluen un cop presentats els informes de pràctiques del tutor i estudiant de cadascun dels convenis de pràctiques que hagi subscrit l'estudiant, en els terminis que es fixen al calendari de tràmits de l'Escola.

Pràctiques extracurriculars

Màster en Enginyeria Ambiental, Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció, Màster EuroAquae, Màster en Enginyeria del Terreny i Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

Les pràctiques són extracurriculars, voluntàries, no formen part del pla d'estudis, s'incorporen al Suplement Europeu al Títol (SET).

Requisits:

 • Estar matriculat/da al màster i disposar de l'assegurança escolar. L'estudiantat major de 27 anys haurà de subscriure l'assegurança privada d'accidents. En el cas que les pràctiques siguin a l'estranger caldrà subscriure l'assegurança de viatges.
 • Estar afiliat/da a la Seguretat Social.
 • Haver superat com a mínim 15 ECTS corresponents al pla d'estudis del màster.
 • En el cas de persones estrangeres tenir tramitat el NIE

Dedicació:

Com a norma general el nombre d'hores que l'estudiantat de màster pot dedicar a les pràctiques al llarg dels estudis és de:

 • Màsters de 90 ECTS, màxim de 900 hores
 • Màsters de 120 ECTS, màxim de 1.200 hores.

L'estudiantat no pot realitzar pràctiques durant més de 900 hores en un mateix curs acadèmic.

Avaluació:

Les pràctiques extracurriculars s'incorporaran al SET, prèvia presentació de l'informe del tutor de l'empresa, institució o entitat i de l'informe de l'estudiant dins el termini establert al calendari de tràmits de l'Escola

Retribució

La compensació econòmica mínima està fixada en 9€/hora en concepte de borsa o ajut a l'estudi.

Ofertes:

L'Escola publica les ofertes que arriben a l'apartat Ofertes de convenis dins del Portal Camins, la persona interessada ha de contactar directament amb l'empresa mitjançant l'adreça de correu electrònic que s'indica a l'oferta.

No necessàriament l'empresa o institució ha de publicar la oferta per poder signar un conveni de cooperació educativa.

Tramitació

 1. Un cop arribat a un acord de pràctiques amb l'empresa i establertes les condicions, s'han d'omplir i signar els impresos de conveni.
 2. Lliurar-los a l'oficina de convenis de l'Escola, com a mínim 7 dies abans de la data d'inici del conveni. En cap cas es tramitarà un conveni amb data posterior a la data d'inici.
 3. Una setmana després d'haver lliurat el conveni se n'han de recollir 2 còpies: una per a l'estudiant i, l'altra, per a l'empresa.
 4. Abans de finalitzar les pràctiques cal realitzar els informes de l'estudiant i del tutor/a per poder avaluar les pràctiques posteriorment.

Pròrroga

Per a prorrogar un conveni se segueix el mateix procediment que per tramitar-ne un de nou.

Les pràctiques finalitzaran com a norma general en la data prevista al conveni signat, en cap cas es pot continuar les pràctiques un cop superats tots els crèdits.