Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

L'estudiantat del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports té diferents modalitats de pràctiques segons el grau que hagin cursat per accedir al màster.

Estada professional

L'estudiantat del màster procedent del Grau en Enginyeria Civil cursat a l'Escola, ha de realitzar una estada professional obligatòria: pràctiques externes d'una durada de 900 hores en total, equivalents a 30 ECTS, en una empresa o institució nacional o internacional. Les pràctiques es formalitzen a través de la signatura d'un conveni de cooperació educativa.

Requisits
 • Estar matriculat/da i disposar de l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. L'estudiantat major de 27 anys ha de formalitzar una assegurança privada. En cas de pràctiques fora del territori espanyol, cal subscriure assegurança de viatges específica.
 • Estar matriculat/da del nombre de crèdits de pràctiques que s'indica al conveni, el nombre d'hores del conveni ha de ser múltiple de 30.
 • Estar afiliat/da a la Seguretat Social
 • En el cas de persones estrangeres tenir tramitat el NIE.
Dedicació

La duració de les pràctiques curriculars en total és de 900 hores (30 hores treballades equival a 1 ECTS).

Per a la tramitació d'un Conveni d'Estada Professional caldrà matricular prèviament el nombre de crèdits equivalent a les hores del conveni (30 hores = 1 ECTS). El nombre d'hores del conveni ha de ser múltiple de 30.

Es podrà realitzar un màxim de 300 hores de pràctiques extracurriculars, però en cap cas es poden superar les 900 hores per curs independentment del tipus de pràctiques, i no es pot superar el màxim de 1.200 hores de pràctiques en la totalitat de la titulació.

Pràctiques extracurriculars

L'estudiantat del màster, NO procedent del Grau en Enginyeria Civil, pot realitzar pràctiques extracurriculars, de caràcter voluntari, amb la possibilitat d'incorporar-les al SET (Suplement Europeu del Títol)

L'estudiantat del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que no hagi realitzat la mobilitat obligatòria durant els estudis de grau pot fer-la mitjançant unes pràctiques en una empresa a l'estranger.

L'estudiantat del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports pot sol·licitar l'exempció de la mobilitat obligatòria i la substitució per unes pràctiques amb component internacional en una empresa.

Les pràctiques es formalitzen a través de la signatura d'un conveni de cooperació educativa.

Requisits
 • Estar matriculat/da al màster, disposar de l'assegurança escolar. L'estudiantat major de 27 anys haurà de formalitzar una assegurança privada d'accidents. En el cas que les pràctiques siguin a l'estranger caldrà subscriure l'assegurança de viatges.
 • Estar afiliat/da a la Seguretat Social
 • En el cas de persones estrangeres tenir tramitat el NIE.
Dedicació

Es poden realitzar un màxim de 1.200 hores de pràctiques en la totalitat de la titulació, però sense superar les 900 hores per curs.

El màxim d´hores setmanals de pràctiques en període lectiu ha de complir: [(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

(M=crèdits matriculats en el quadrimestre / P=hores setmanals de pràctiques en període lectiu)

Retribució

La compensació econòmica mínima està fixada en 9 €/hora en concepte de borsa o ajut a l'estudi.

Ofertes

L'Escola publica les ofertes que ens arriben a l'apartat Ofertes de convenis dins del Portal Camins, la persona interessada ha de contactar directament amb l'empresa mitjançant l'adreça de correu electrònic que s'indica a l'oferta.

No necessàriament l'empresa o institució ha de publicar la oferta per poder signar un conveni de cooperació educativa.

Tramitació

 1. Un cop arribat a un acord de pràctiques amb l'empresa i establertes les condicions, s'han d'omplir i signar els impresos de conveni (impresos de conveni específics per la titulació).
 2. Lliurar-los a l'Oficina de Convenis de l'Escola, com a mínim 7 dies abans de la data d'inici del conveni. En cap cas es tramitarà un conveni amb data posterior a la data d'inici.
 3. Matricular l'assignatura corresponent.
 4. Una setmana després d'haver lliurat el conveni se n'han de recollir 2 còpies: una per a l'estudiant i, l'altra, per a l'empresa.
 5. Abans de finalitzar les pràctiques cal realitzar els informes de l'estudiant i del tutor/a per poder avaluar les pràctiques posteriorment.

Per prorrogar un conveni se segueix el mateix procediment que per tramitar-ne un de nou

Les pràctiques finalitzaran com a norma general en la data prevista al conveni signat, en cap cas es pot continuar les pràctiques un cop superats tots els crèdits.

Avaluació:

 • Pràctiques curriculars obligatòries: s'haurà de presentar els informes de les pràctiques (tutor i estudiant) a través del Portal Camins.
 • Pràctiques extracurriculars: seran avaluades per a la seva incorporació al SET (Suplement Europeu del Títol), s'hauran de presentar els informes de les pràctiques (tutor i estudiant) a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM), en el moment de sol·licitar el SET.

Les pràctiques finalitzaran com a norma general en la data prevista al conveni signat, en cap cas es pot continuar les pràctiques un cop superats tots els crèdits de la titulació.