Vés al contingut (premeu Retorn)

Tramitació i documents

Les empreses o entitats han de registrar-se com a usuàries per accedir al Portal Camins i tramitar convenis amb alumnes de l'Escola.

Documentació genèrica curs 2018/19

Per formalitzar un conveni de cooperació educativa cal lliurar a l'Escola, una setmana abans de començar, la següent documentació, signada per l'estudiant i per l'empresa:

En cas de pròrroga no és necessari adjuntar el Projecte Formatiu, sempre que no es modifiquin les condicions de l'anterior. Només caldrà lliurar el conveni de cooperació educativa.

A efectes de la Tresoreria General de la Seguretat Social, és important especificar la tipologia de la pràctica: curricular o extracurricular, per tant, s'ha de fer un conveni per les hores de pràctiques curriculars i, si es vol continuar, un altre per les pràctiques extracurriculars.

Els convenis amb data d'inici 16 de setembre s'han de presentar juntament amb el projecte formatiu, encara que siguin continuació d'un conveni anterior ja que van associats al nou curs acadèmic.

Los documentos también están disponibles en español.

These documents are also available in English.

Seguretat en el lloc de treball  NOVETAT  2019

La Comissió Executiva de la Federació de l´Escola de Camins ha acordat que els estudiants de l´Escola que realitzin pràctiques -tant curriculars com extracurriculars- hauran de retornar complimentat per part de l´entitat col·laboradora un Formulari de Seguretat en el lloc de treball en el termini màxim de 10 dies naturals des de l´inici de les pràctiques.

Es podrà fer arribar al SIAE Camins tant per correu electrònic (practiques.camins@upc.edu) com presencialment.

 

L´incompliment d´aquest requisit comportarà una penalització acadèmica en l´expedient de l´estudiant. 

Informes de valoració de les pràctiques

Per a la valoració de les pràctiques curriculars i extracurriculars, així com el reconeixement de crèdits de lliure elecció, cal presentar l'informe del Tutor/a de l'empresa i l'informe de l'estudiant.

Baixa d'un conveni

Per donar de baixa un conveni, cal lliurar a l'Escola de Camins el document de diligència de baixa signat per l'estudiant i per l'empresa.

S'ha de donar de baixa un conveni o bé quan la data final ha estat anterior a la prevista o bé si l'estudiant ha finalitzat els estudis.

Els estudiants que facin pràctiques i defensin el Treball Final de Carrera o finalitzin els estudis, han de tramitar immediatament la baixa del conveni. En cap cas es poden fer pràctiques amb conveni si s'han superat tots els crèdits d'una titulació.

Documentació específica

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Els estudiants que tingueu matrícula de l'Estada professional heu de presentar la següent documentació:

Los documentos también están disponibles en español.

These documents are also available in English.

El nombre d'hores del conveni ha de ser múltiple de 30.

Cal estar matriculat de pràctiques pels crèdits corresponents al conveni. Heu de fer una instància a través de la e-secretaria i sol·licitar la matrícula. Els crèdits matriculats han de correspondre amb les hores del conveni a raó de 30 hores treballades = 1 crèdit.


Màster en Enginyeria Geològica i de Mines

Els estudiants que tingueu matricula de l'Estada professional heu de presentar la següent documentació:

El nombre d'hores del conveni ha de ser múltiple de 30.

Cal estar matriculat de pràctiques pels crèdits corresponents al conveni. Heu de fer una instància a través de la e-secretaria i sol·licitar la matrícula. Els crèdits matriculats han de correspondre amb les hores del conveni a raó de 30 hores treballades = 1 crèdit.


Màster en Enginyeria Ambiental

El nombre d'hores del conveni ha de ser múltiple de 30.

Cal estar matriculat de pràctiques pels crèdits corresponents al conveni. Heu de fer una instància a través de la e-secretaria i sol·licitar la matrícula. Els crèdits matriculats han de correspondre amb les hores del conveni a raó de 30 hores treballades = 1 crèdit.