Comparteix:

Baixa acadèmica d'assignatures

Un cop iniciat el curs acadèmic l'estudiantat pot sol·licitar la baixa acadèmica d'assignatures. Aquest fet no comporta el retorn de l'import de la matrícula.

En cap cas es pot demanar la baixa acadèmica d'assignatures de matrícula obligatòria per ser prerequisits, corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa acadèmica general de la UPC o l'específica dels estudis.

L'estudiantat realitza la sol·licitud de modificació de baixa acadèmica d'assignatures sota la seva responsabilitat i te l'obligació de conèixer i de respectar les condicions, normes i procediments administratius relacionats amb la matrícula dels estudis establertes tant en la Normativa acadèmica general dels estudis de la UPC com en la Normativa específica dels estudis en el qual es matricula.

Qui ho pot sol·licitar

Tots aquells estudiants que estiguin matriculats al curs acadèmic i que compleixin els requeriment especificats a la normativa acadèmica del curs vigent.

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud de baixa acadèmica d'assignatures es realitza mitjançant l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

  • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Relacionats amb la matrícula".
  • Seleccioneu el formulari "Treure assignatures matriculades".
  • Seleccioneu les assignatures que voleu eliminar.
  • Premeu el botó "Sol.licitar".

Quan fer la sol·licitud

L'estudiantat té fins a quatre setmanes des de l'inici del curs acadèmic per fer la sol·licitud de baixa acadèmica d'assignatures. Podeu consultar les dates establertes en el calendari de tràmits acadèmics per al curs actual.

Tota sol·licitud realitzada fora del termini establert serà denegada d'ofici, excepte en casos excepcionals que hauran d'estar degudament justificats i documentats, i, tot i això, la sol·licitud podrà ser denegada.

Resolució de la sol·licitud

Es pot consultar la resolució de baixa d'assignatures mitjançant l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC, en les dates establertes al calendari de tràmits acadèmics del curs en vigor.

  • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Llistat de tràmits".
  • En la columna "Estat del tràmit" podreu consultar la resolució a la vostra sol·licitud que podrà ser:

Podeu consultar a l'e-Secretaria la modificació realitzada en la vostra matrícula:

  • En el menú "Matrícula", escolliu l'opció "Impresos i pagaments".
  • Seleccioneu la darrera matrícula i premeu el botó "Visualitzar l'imprès".

L'acceptació de la baixa d'assignatures no comporta la devolució de l'import de les assignatures modificades.
Tant sols es procedirà a la devolució del preu públic dels crèdits anul·lats en aquells casos excepcionals previstos als accords de la UPC. Per sol·licitar la devolució dels preus públics cal realitzar una sol·licitud expressa al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, aportant la documentació acreditativa, en el termini màxim d'un mes a partir de la data de la modificació de l'imprès de matrícula.

Normativa de referència