Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés directe als estudis de Grau de l'Escola de Camins

Canvi d´universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Els estudiants que volen canviar d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l'admissió directament al grau d'un centre sense haver d'obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció si se li reconeixen un mínim de 30 ECTS.

Prèviament hauran de fer la sol·licitud d´estudi de reconeixement si compleixen els criteris que s'especifiquen a continuació :

 

Qui pot demanar-ho / Àmbit d´aplicació
 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra universitat.
 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres estudis de grau dins el mateix centre o en una altre centre o en una altra universitat. Se n´exclouen les adaptacions per extinció del pla d´estudis al grau que el substitueix.
Requisits per a l'admissió als estudis
 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries del grau de l'Escola de Camins al qual es vol accedir. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau (TFG).
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC.
No poden ser admesos mitjançant aquesta via
 • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d'origen.
 • Estudiants procedents d'altres universitats o que han cursat estudis d'acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat l'estudi de reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir. Aquestes restriccions no s'apliquen als estudiants que han cursat un pla d'estudis a la UPC que ja està extingit i no l'han finalitzat.
 • Estudiants titulats o que estan en disposició d'obtenir el títol, atès que el canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l'expedient d'origen.
 • Estudiants que volen simultanejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
 • Estudiants que no poden reconèixer un mínim de 30 ECTS.
Si no es reuneixen aquests requisits, s'haurà d'obtenir plaça pel procés de preinscripció universitària

Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers

El RD 967/2014 estableix que correspon a les universitats espanyoles la convalidació d´estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials.

Els estudiants que han finalitzat els estudis universitaris a l´estranger i hagin obtingut un títol, poden demanar l´homologació del títol al ministeri competent o poden demanar convalidacions parcials directament a la Universitat, però mai de manera simultània.

Si volen sol·licitar l´admissió directament a un grau de l´Escola de Camins, primer hauran de fer la sol·licitud d´estudi de convalidació dels seus estudis estrangers.

El procediment d'accés a la Universitat varia en funció del nombre de crèdits convalidats :

 

Admissió als estudis amb sol·licitud directa a l'Escola de Camins
 • Convalidació d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries del grau de l'Escola de Camins al qual es vol accedir. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau (TFG).
 • Aquests estudiants no poden fer la preinscripció.
 • Aquests estudiants hauran de sol·licitar l´admissió directa a l´Escola de Camins.
Admissió als estudis amb preinscripció universitària via canvi d'estudis
 • Convalidació de menys de 30 ECTS.
 • Aquests estudiants hauran de fer la preinscripció via canvi d'estudis en la qual solament podran demanar l'estudi (grau) del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual hauran de presentar el certificat de l'estudi de la convalidació emès per l'Escola de Camins.
Admissió als estudis amb preinscripció universitària via general
 • Els estudiants que no obtenen el reconeixement de cap crèdit poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció via general, prèvia sol·licitud d'homologació del seu títol al títol espanyol de batxillerat i superació de les proves d'accés per a persones estrangeres per la UNEDassis

Documentació acreditativa

 • Certificat acadèmic oficial (*)
 • Pla d'estudis oficial amb segell del centre on s'ha cursat
 • Programa oficial de les assignatures amb segell del centre on s'ha cursat
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
(*) Els documents de fora de la UE hauran d'estar legalitzats via diplomàtica o amb la postil·la de l'Haia. Si no estan en idioma espanyol, s'haurà d'adjuntar una traducció jurada. Aquests documents hauran de ser originals o fotocòpies compulsades.

Procediment

 1. Presentació online per l´aplicació específica del PortalCamins, de la Sol·licitud d'estudi previ de reconeixements/convalidacions de crèdits per estudis universitaris oficials dins el període establert.
 2. Pots consultar els programes de les assignatures a CaminsOpenCourseWare
 3. Annexar la documentació acreditativa per l´aplicació específica junt amb la sol·licitud.
 4. Imprimir i signar el pdf de la sol·licitud i enviar a 
 5. Pagament de la taxa corresponent a l'estudi de reconeixements/convalidacions que enviarem per correu electrònic.
 6. Si a la resolució es reconeixen/convaliden 30 ECTS o més i l'interessat vol sol·licitar l'accés directe al Centre, haurà de presentar al SIAE Camins Graus i Màsters la Sol·licitud d'accés directe per canvi d'estudis, dins el període establert.

Períodes de presentació de sol·licituds i resolucions

 

QuèComQuan

Presentació Sol·licitud d'estudi previ i lliurament de documentació

(also in English)

Aplicació específica PortalCamins

 

termini tancat

proper període maig 2021

Resolució Sol·licitud d'estudi previ

Presencialment al SIAE Camins

o per correu electrònic

 

Presentació Sol·licitud d'accés directe

(només si la resolució d´estudi previ és 30 ECTS o superior)

Presencialment al SIAE Camins

o per

termini tancat
Resolució Sol·licitud d'accés directe

Presencialment al SIAE Camins

o per correu electrònic

 

 


Places ofertades d'accés directe per canvi d'estudis universitaris pel curs 2020-21 i criteris de selecció

 

TitulacióPlaces
Grau en Enginyeria Civil (pla 2020) 10
Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (docència en anglès) 4
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar 5
Grau en Enginyeria Ambiental 5
Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, el criteri de selecció serà el de la ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants