Comparteix:

Accés directe als estudis de Grau per canvi d´estudis

Canvi d´universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Els estudiants que volen canviar d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l'admissió directament al grau d'un centre sense haver d'obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se´n reconeix un mínim de 30 ECTS.

Prèviament hauran de fer la sol·licitud d´estudi de reconeixement si compleixen els criteris que s'especifiquen a continuació:

 

Qui pot demanar-ho / Àmbit d´aplicació
 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra universitat.
 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres estudis de grau dins el mateix centre o en una altre centre o en una altra universitat.
 • Estudiants que han cursat estudis de plans d’estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat. Si es vol accedir al grau que substitueix la titulació extingida (o a un pla d’estudis posterior d’aquest mateix grau), no és necessari accedir-hi per aquesta via.
Requisits per a l'admissió als estudis
 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries del grau de l'Escola de Camins al qual es vol accedir. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau (TFG).
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC.
No poden ser admesos mitjançant aquesta via
 • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d'origen.
 • Estudiants procedents d'altres universitats o que han cursat estudis d'acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat l'estudi de reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir. Aquestes restriccions no s'apliquen als estudiants que han cursat un pla d'estudis a la UPC que ja està extingit i no l'han finalitzat.
 • Estudiants titulats o que estan en disposició d'obtenir el títol, atès que el canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l'expedient d'origen.
 • Estudiants que volen simultanejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
 • Estudiants que no poden reconèixer un mínim de 30 ECTS.
Si no es reuneixen aquests requisits, s'haurà d'obtenir plaça pel procés de preinscripció universitària

Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers

El RD 967/2014 estableix que correspon a les universitats espanyoles la convalidació d´estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials.

Quan els estudis hagin conclòs amb l’obtenció d’un títol estranger que doni accés a una professió regulada, la persona interessada pot optar entre sol·licitar l’homologació pel títol universitari oficial espanyol corresponent o la convalidació d’estudis, tenint en compte que totes dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament.

Si volen sol·licitar l´admissió directament a un grau de l´Escola de Camins, primer hauran de fer la sol·licitud d´estudi de convalidació dels seus estudis estrangers.

El procediment d'accés a la Universitat varia en funció del nombre de crèdits convalidats:

Admissió als estudis amb sol·licitud directa a l'Escola de Camins
 • Convalidació d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries del grau de l'Escola de Camins al qual es vol accedir. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau (TFG).
 • Aquests estudiants no poden fer la preinscripció.
 • Aquests estudiants hauran de sol·licitar l´admissió directament a l´Escola de Camins.
Admissió als estudis amb preinscripció universitària via canvi d'estudis
 • Convalidació de menys de 30 ECTS.
 • Aquests estudiants hauran de fer la preinscripció via canvi d'estudis en la qual solament podran demanar l'estudi (grau) del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual hauran de presentar el certificat de l'estudi de la convalidació emès per l'Escola de Camins.
Admissió als estudis amb preinscripció universitària via general
 • Els estudiants que no obtenen el reconeixement de cap crèdit poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció via general, prèvia sol·licitud d'homologació del seu títol al títol espanyol de batxillerat i superació de les proves d'accés per a persones estrangeres per la UNEDassis

Documentació acreditativa

 • Certificat acadèmic oficial (*) Si els estudis d’origen són de la UPC l’estudiant haurà d’aportar l´expedient acadèmic d´e-Secretaria.
 • Pla d'estudis oficial publicat pel centre corresponent (*)
 • Programa oficial de les assignatures publicat pel centre corresponent (*)
 • Còpia del DNI, NIE o Passaport
(*) Els documents de fora de la UE hauran d'estar legalitzats via diplomàtica o amb la postil·la de l'Haia. Si no estan en idioma català o castellà, s'haurà d'adjuntar una traducció oficial. Aquests documents hauran de ser originals o còpies autèntiques electròniques certificants. No procedirà la devolució a la persona interessada de cap document aportat, un cop finalitzat el procediment.

Procediment

 1. Presentació online per l´aplicació específica del PortalCamins, de la Sol·licitud d'estudi previ de reconeixements/convalidacions de crèdits per estudis universitaris oficials dins el període establert
 2. Pots consultar els programes de les assignatures a CaminsOpenCourseWare
 3. Annexar la documentació acreditativa per la mateixa aplicació específica
 4. Descarregar i signar (signatura electrònica) el pdf de la sol·licitud
 5. Enviar el pdf signat electrònicament a 
 6. Pagament de la taxa corresponent a l'estudi de reconeixements/convalidacions que enviarem per correu electrònic.
 7. Si a la resolució es reconeixen/convaliden 30 ECTS o més i l'interessat vol sol·licitar l'accés directe al Centre, haurà de presentar per la Seu electrònica de la UPC - Instància a la Directora annexant la Sol·licitud d'accés directe per canvi d'estudis complimentada i signada electrònicament, dins el període establert.

Períodes de presentació de sol·licituds i resolucions

 

QuèComQuan

Presentació Sol·licitud d'estudi previ i lliurament de documentació (also in English)

Aplicació específica PortalCamins

 

del 18 de març fins al 15 de juny 2024

Resolució Sol·licitud d'estudi previ

per correu electrònic

pendent aprovació

Presentació Sol·licitud d'accés directe

(només si la resolució d´estudi previ és 30 ECTS o superior)

Seu electrònica UPC

Instància a la Directora

fins al 15 de juliol 2024

Resolució Sol·licitud d'accés directe

per correu electrònic

pendent aprovació

 


Places ofertades d'accés directe per canvi d'estudis universitaris pel curs 2023/24 i criteris de selecció

 

TitulacióPlaces
Grau en Enginyeria Civil (pla 2020) 12
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar 5
Grau en Enginyeria Ambiental
5
Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, el criteri de selecció serà el de la ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants