Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicació de dades acadèmiques a tercers

Descripció

En compliment de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de desembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) vigent a l´Estat Espanyol, d´acord amb el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de maig 2016 de la Unió Europea (2016/679), quan un o una estudiant precisi que l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC comuniqui directament les seves dades acadèmiques a terceres persones, empreses, entitats o organismes de naturalesa pública o privada, haurà de consentir aquesta comunicació per escrit de manera explícita i inequívoca. En cas de no rebre aquesta autorització, l´Escola no facilitarà cap dada.

L'organització receptora de la comunicació de les dades tant sols les podrà utilitzar per a la finalitat especificada en el document de consentiment.

Sol·licitud

 

Pel compte personal e-Secretaria accedint amb les credenciales UPC
 • Sol·licitud per l´e-Secretaria>Instàncies>Sol·licitud>Altres
 • És gratuït
 • Si no recordes les teves credencials UPC, pots recuperar-les a Identitat Digital
 • Pots fer-ho durant tot el curs acadèmic excepte el mes d´agost
 • S´haurà d´informar de les dades següents:
  1. Dades de l´organizació a qui s'han de comunicar les dades acadèmiques
  2. Dades de contacte i càrrec de la persona a qui s'han de comunicar les dades
  3. Motiu pel qual es cedeixen les dades acadèmiques
  4. Si s´han d´enviar certificacions, s´hauran de sol·licitar prèviament per l´e-Secretaria>Certificats
  5. Dades acadèmiques específiques que s´autoritza a l'Escola de Camins a comunicar o enviar a l'organització destinatària
Per email a  en cas d´estudiants de cicle (preBologna)

Comunicació de dades / Enviament de documentació

Un cop rebuda l´autorització/consentiment de comunicació de dades acadèmiques a tercers per part de l´estudiant, el SIAE Camins tramitarà de forma digital a l´organització de destí, la informació acadèmica o enviament de documents autoritzats.

Es posarà en còpia a l´estudiant.

  Contacta amb el SIAE Camins