Share:

Sustainability

 

Integrate sustainability in your teaching and the SDG by the following steps:

Get familiarized

Els ODS

Al 2015, les Nacions Unides van publicar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que pretenen adaptar-se a les noves circumstàncies i solucionar els problemes de l'actualitat. Aquestes fites tenen com a objectiu promoure el desenvolupament, benestar i progrés de la societat contemplant criteris econòmics, mediambientals, socials i culturals.

Al web Canvia el Món amb la UPC podeu trobar més informació al respecte.

 

Directrius de la CRUE sobre les competències de sostenibilitat i compromís social

El grup de treball en sostenibilitat de la CRUE recomana integrar les següents quatre competències específiques en Sostenibilitat (S) i Compromís Social (CS) a l'educació universitària:

 • Competència en la contextualització crítica del coneixement establint interrelacions amb la problemàtica social, econòmica i ambiental, local i/o global.
 • Competència en la utilització sostenible de recursos i prevenció d'impactes negatius del medi natural i social.
 • Competència en la participació en processos comunitaris que promoguin la sostenibilitat.
 • Competència en l'aplicació dels principis ètics relacionats amb els valors de la sostenibilitat en els comportaments personals i professionals.
Codi deontològic de l'Enginyeria Civil

El codi deontològic del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (CICCP) anuncia a l'Article 9, el compromís dels enginyers i enginyeres amb la societat, els recursos i el medi ambient, la importància de tenir en compte la sostenibilitat i el principi precautori en tots els àmbits de la professió.

 

El marc legal

Actualment els Enginyers i Enginyeres de Camins, Canals i Ports han de ser formats amb les competències dictades a l'Ordre Ministerial CIN/309/2009. Dins d'aquests assoliments es contempla el requisit de considerar el desenvolupament sostenible en la formació tècnica que habilita a la professió:

 • Capacitat per a analitzar i diagnosticar els condicionants socials, culturals, ambientals i econòmics d'un territori, així com per a realitzar projectes d'ordenació territorial i planejament urbanístic des de la perspectiva d'un desenvolupament sostenible.
 • Capacitat per a avaluar i condicionar mediambientalment les obres d'infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.

Auto-test – Avalua la teva assignatura utilitzant el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria

Què és el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria?

El projecte EDINSOST ha elaborat el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria (MSE), una eina que relaciona les competències en sostenibilitat i compromís social amb els resultats d'aprenentatge que un/a graduat/da en enginyeria hauria d'haver adquirit quan acabi els seus estudis, agrupats en tres nivells de domini (l'aprenentatge teòric - SABER, la reflexió - SABER COM i l'aplicació en casos pràctics - DEMOSTRAR I FER).

Resultats de l'avaluació realitzada en el Grau en Enginyeria Civil

S'ha fet una diagnosi del coneixement i l'aprenentatge de les competències en sostenibilitat i els ODS tractats al Grau en Enginyeria Civil. Podeu consultar-ne els resultats clicant a sobre de cadascun dels grups d'ODS analitzats:

Piràmide de Miller
Unitats competencials

EN RESUM...

 

 • Cal fer més esforços per treballar els ODS relacionats amb la justicia social, el benestar i les igualtats.
 • Cal reforçar l’aprenentatge dels coneixements tècnics amb la visió de sostenibilitat tractant els ODS intrínsecs de l’enginyeria civil.
 • Cal tirar endavant iniciatives docents que tinguin un caràcter més pràctic.

Planifica la teva assignatura i prepara una iniciativa docent

Un cop tens clar quines competències en S i CS treballes o vols treballar en la teva assignatura, planifica una iniciativa docent clicant el següent enllaç i omplint la fitxa.

 

Exemples de fitxes
Estructures d'acer
Empresa i legislació en la construcció
Impacte mediambiental marí
Elements de sostenibilitat urbana
Geomàtica
Química de materials

Et suggerim algunes lectures per aprofundir en el tema

La implementació dels ODS a la docència de l'enginyeria
Exemples d'iniciatives docents en l'Àmbit de CaminsTECH
Sostenibilitat i enginyeria civil
BOEs i directrius a graus i màsters

Get familiarized with the key ideas

The SDG

In 2015, the United Nation published the Sustainable Development Goals, which intend to adapt to new circumstances and give a solution to actual problems. The purpose of these goals is to promote the development, wealth and society progress considering economical, environmental and social criteria.

You can find more information at the Canvia el Món amb la UPC web.

 

Guidelines of CRUE about the sustainability and social commitment skills

The environmental work group at CRUE aims to integrate the following four skills specific in Sustainability (S) and Social Commitment (SC) to the university education:

 • Critical contextualization skill in knowledge establishing relations with the social, economic, and environmental problems locally and globally.
 • Sustainable use of resources and negative impact prevention skill of the natural and social environment.
 • Communal process participation skill promoting sustainability.
 • Ethical principles application skill regarding the sustainability values in the personal and professional behaviors.
Civil Engineering Code of Conduct

The code of contact from the “Col·legi de Camins, Canals i Ports (CiCCP)” announces at the article 9,the commitment of engineers with society, resources and the environment, the importance of taking into account the sustainability and the precautionary principle in every area of the profession.

 

Legal framework

Civil Engineers now have to be trained regarding the issued skills at Ordre Ministerial CIN/309/2009. Inside this accomplishment it is required the consideration of the sustainable development in technical training that enables the profession:

 • Capacity to analyse and diagnose the social, cultural, environmental and economic conditions as well as carrying out urbanism projects from a sustainable development perspective.
 • Capacity to evaluate and prepare environmentally the infrastructure works in projects, construction, rehabilitation and conservation.

AUTO-TEST - EVALUATE YOUR COURSE USING THE ENGINEERING SUSTAINABILITY MAP

What is the Engineering Sustainability Map?

The EDINSOST project has created the Engineering Sustainability Map. This is a tool that relates the Social Commitment and Sustainability competences with the learning results that graduates engineers should have acquired when completion of studies, grouped in three domain levels (theoretical apprenticeship - KNOWLEDGE, the consideration - KNOW HOW and the practical case application - PROVE AND DO).

Results of the evaluation carried out in the Degree in Civil Engineering.

A diagnosis has been made for the knowledge and learning of the sustainability skills and the SDG treated in the Civil Engineering degree. You can check the results clicking at each one of the SDG analyzed:

Piràmide de Miller
Unitats competencials

EN RESUM...

 

 • We need to work more on the SDG related to social justice, well-being and equality!!.
 • We need to strengthen the technical knowledge through the sustainability approach addressing the SDG intrinsic for Civil Engineering!!.
 • We need to develop teaching efforts with a more practical approach!!.

PLAN YOUR COURSE AND PREPARE A TEACHING INITIATIVE

Once you clarify the Sustainability and Social Commitment skills that you work or would like to work on your course, plan a teaching initiative clicking the following link or fill the sheet.

 

Sheet examples
Metallic construction
Entreprise and regulations in construction
Marine environmental impact
Urban sustainable elements
Geomatics
Materials chemistry

Deepen your knowledge

SDG implementation to engineering teaching
Teaching initiatives examples in the CaminsTECH field
Sustainability and Civil Engineering
BOE’s and general guidelines to degrees and masters
Are you interested in working in the world of water engineering?
Do you know how you could contribute to more sustainable management of this scarce and essential resource for life?

On the occasion of World Water Day (March 22) the Escola de Camins organizes a day to show its importance. At a time when the water scarcity is a reality and 1 in 3 people do not have access to drinking water, we want to raise awareness among future generations of engineers.

Various expert from the world of water will accompany us to inform the School's students about the professionals opportunities offered by this field.

You will find the event program, the presentations, as well as the recording of the day clicking on the corresponding image.