Comparteix:

Extinció del Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports - Adaptació al Grau en Enginyeria Civil (pla 2020)

Què és

A la Junta d´Escola de 15.12.21 es va aprovar la Memòria per a la supressió del Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (pla 2020) a partir del curs 2022/23.

Els/les estudiants que cursen actualment aquests estudis, poden sol·licitar l´adaptació al Grau en Enginyeria Civil pla 2020 (amb competències professionals segons l´ordre CIN/307/2009 i accés al MECCP) o acabar el Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports segons el calendari d´extinció inclòs a l´apartat 6 de la Memòria de desprogramació del GTCCP aprovada pel Consell de Govern de la UPC segons acord CG/2022/02/08 de 22 de febrer 2022.

Per sol·licitar l'adaptació al GEC20 cal tenir en compte la informació següent:

  • Pla d'estudis del Grau en Enginyeria Civil (pla 2020)
  • S´adaptaran les assignatures superades i les assignatures no superades (entre 4,0 i 4,9) es compensaran en els estudis del GTCCP amb un màxim de 12 ECTS i, únicament, per als estudiants que sol·licitin dins de termini l´adaptació al GEC20.
  • Les assignatures adaptades mantenen la qualificació d´origen. En el cas d´adaptació d´una assignatura a càrrec de més d´una assignatura superada d´origen, la qualificació s´obtindrà com la mitjana aritmètica ponderada pels crèdits de les assignatures del GTCCP. Així mateix, en el cas de correspondència entre 2 assignatures de GTCCP a l´expedient de GEC20, l´adaptació d´ofici només es farà si les 2 assignatures de GTCCP estan superades.
  • Permanència: Els/les estudiants que decideixin adaptar-se al GEC20 i tinguin pendent de superar el bloc curricular de la Fase Inicial en el moment de fer l'adaptació, iniciaran novament el còmput del termini de permanència que estableix la Normativa acadèmica.
  • La sol·licitud d'adaptació té caràcter definitiu: Una vegada la sol·licitud d'adaptació és resolta favorablement, es procedeix al tancament de l'expedient del grau en extinció.
  • Taxes: L'adaptació és un tràmit que no té taxa econòmica associada i les assignatures adaptades a l'expedient de destinació es traspassen sense cost econòmic associat.

Taules d'adaptació

A l'apartat 4 de la Memòria de desprogramació del GTCCP està publicada la taula d'adaptació on s'indiquen les assignatures que s'adapten al GEC20.

Cal tenir en compte que no es podrà conèixer l'adaptació definitiva fins que s'hagin incorporat a l'expedient del GTCCP els resultats acadèmics acordats per la comissió d´avaluació del bloc curricular d´adaptació corresponent.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants del Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (pla 2020).

Com fer la sol·licitud

L'adaptació es pot sol·licitar mitjançant el compte personal de l'e-Secretaria, en els terminis establers per a aquest tràmit.

  • Accedir a l'e-Secretaria (cal disposar de l'usuari i contrasenya UPC)
  • Entrar a l'apartat  Instàncies > Sol·licitud > Expedient > Sol·licitud d´adaptació a grau
  • Redactar la petició i prémer el botó Sol·licita

Quan fer la sol·licitud

El període per fer la sol·licitud d'adaptació és del 27 de juny al 7 de juliol de 2022, fins a les 23.59 h.

Com consultar la resolució

Es podrà consultar la resolució pel compte personal de l'e-Secretaria >Instàncies>Les meves instàncies

Una vegada s'hagi emès una resolució favorable, s'executarà l'admissió i es podrà consultar el nou expedient obert en els estudis de Grau en Enginyeria Civil pla 2020.