Comparteix:

Enviar la sol·licitud

La sol·licitud s'envia automàticament quan en el sistema s'ha confirmat el pagament de la taxa de preinscripció (24-48 hores després d'haver pagat).

Important:


Perquè la sol·licitud d'admissió sigui validada i entri en el procés de valoració i selecció, és necessari realitzar les accions següents en l'ordre que se indica, dins del període de preinscripció:


  1. Introduir les dades en el formulari.
  2. Annexar a la sol·licitud la documentació requerida. Cal annexar tota la documentació abans de realitzar l'acció 3. Cas contrari, la sol·licitud se enviarà incompleta i no serà validada.
  3. Realitzar el pagament de 30,21€ de la taxa de preinscripció. En 24-48 hores la sol·licitud s'envia automàticament i passa a l'estat "ENVIADA".

La notificació de la resolució de l'admissió es realitza per correu electrònic en el termini establert.