Compartir:

Documentación para la matrícula y descuentos

Documentación común a todos los estudiantes de NUEVO ACCESO


  • Si tens la nacionalitat espanyola cal que presentis l'original i la fotocòpia del DNI.
  • Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport o del NIE.
  • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
  • Si la matrícula no la realitzes personalment, caldrà que autoritzis una tercera persona amb aquest imprès i que la persona autoritzada lliuri l´imprès signat i la fotocòpia del teu DNI el dia de matrícula.

Documentación según la vía de acceso de preinscripción


Vía de accesoDocumentación
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat (PAU) No cal aportar cap document
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que hagin sol·licitat la credencial UNED

Credencial emesa per la UNED

Titulats universitaris de qualsevol grau Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.

Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS), FP2 i assimilats

Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud
Accés per a més grans de 25/45 anys Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat
Accés directe per canvi d´estudis universitaris sense preinscripció universitària No cal aportar cap document

PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris

Trasllat d'expedient de la universitat d´origen


Documentación para justificar deducciones o gratuidad de la matrícula


SituaciónDocumentación
Ser membre de família nombrosa (si ets de Catalunya) No cal aportar cap document
Ser membre de família nombrosa (si ets de fora de Catalunya)

Original i  fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2018

Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat
Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació
Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi
Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes
Ser estudiant d'enginyeria que vol demanar que s'apliqui la reducció de preu per canvi de nivell de coeficient d'estructura docent Has de sol·lictar la beca Equitat
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició

Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles