Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud trasllat d´expedient

L’adjudicació d’una plaça en una altra universitat o un altre centre, per la via de la preinscripció universitària o per canvi d’estudis i/o d’universitat, dóna lloc al trasllat de l’expedient acadèmic corresponent, que ha de tramitar la universitat i/o centre de procedència, un cop l’estudiant acredita la seva admissió.

El Trasllat d´expedient comporta el tancament de l´expedient del Centre des d´on s´ha sol·licitat el trasllat.

El/la director/a o el degà/na del centre on l’estudiant ha obtingut la plaça ha d’acreditar l’admissió a l’efecte d’obtenir el trasllat d’expedient corresponent.

El trasllat d’expedient té els efectes econòmics que fixa anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes. Si es canvia d’estudis dins un mateix centre o entre centres de la mateixa UPC (centres propis i centres adscrits en procés d’integració), no s’hi aplica aquest import.

Qui ho pot sol·licitar

 • Estudiant amb expedient obert a una titulació de l´Escola de Camins que hagi obtingut plaça en una altra universitat o centre.

Sol·licitud NO PRESENCIAL

 1  ESTUDIANT

> Fa la sol·licitud per la e-Secretaria>Instàncies>Altres indicant els estudis, centre i universitat on ha estat admès

> Accedeix a la Instància a la Directora per la Seu electrònica UPC >ETSECCPB>Tramita comunitat UPC i adjunta la carta d´acceptació o bé el full de matrícula formalitzada al nou centre.

 2  SIAE CAMINS

> Valida la documentació

> Genera la taxa associada a la sol·licitud de trasllat (si són estudis fora de la UPC)

> Avisa l´estudiant per email que te la taxa pendent de pagament

 3  ESTUDIANT

> Abona la taxa per la e-Secretaria>Impresos i pagaments

 4  SIAE CAMINS

> Emet el resguard corresponent amb signatura digital

> Envia el resguard a l´estudiant per email

Sol·licitud PRESENCIAL

 1  ESTUDIANT

> Sol·licita CITA PRÈVIA - Informació i tràmits al SIAE Camins

> El dia de la cita, presenta en paper la carta d´acceptació o bé el full de matrícula formalitzada al nou centre

 2  SIAE CAMINS

> Valida la documentació

> Genera la taxa associada a la sol·licitud de trasllat que l´estudiant paga amb tarja bancària

> Lliura a l´estudiant el resguard corresponent

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic excepte el mes d´agost.

  Simultaneïtat d´estudis

  Quan un estudiant vol compaginar diferents estudis, ha d’aconseguir la plaça mitjançant el procés de preinscripció.

  Centre receptor

  El centre docent pot establir altres requisits per autoritzar la simultaneïtat d’estudis, que ha de fer públics abans del període de preinscripció. En aquest cas, l’estudiant ha d’obtenir l’autorització expressa del centre receptor, que ha d’emetre el director/a o degà/na, per delegació del rector/a.

  Centre d´origen

  En el cas dels estudiants procedents d’altres universitats, és necessari, per simultaniejar els estudis, que presentin la sol·licitud del trasllat d’expedient per simultaneïtat de la universitat o centre d’origen, excepte si aquesta institució no el tramita.

  En el cas dels estudiants procedents de la mateixa UPC, és imprescindible que hagin fet el tràmit intern de sol·licitud de la simultaneïtat.

  Sol·licitud simultaneïtat

  Un cop l´estudiant ha obtingut plaça mitjançant el procés de preinscripcio, haurà d´accedir a la Instància a la Directora per la Seu electrònica UPC >ETSECCPB :

  1. Sol·licitar la simultaneïtat d´estudis
  2. Adjuntar document d´acceptació al grau de l´Escola
  3. Adjuntar expedient acadèmic del centre d´origen

  Informació d'interès