Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits ECTS per acreditació i/o formació en coneixement de llengües

Què és?

Els plans d'estudis de grau contemplen que l'estudiantat pot sol·licitar el reconeixement d'un màxim de 6 crèdits ECTS, per la formació i acreditació de coneixement de llengües.

El reconeixement d'ECTS per idiomes valora l'esforç i la dedicació de l'estudiant a l'aprenentatge i l'obtenció de certificats d'idiomes durant els estudis de grau.

Es reconeixen les llengües i els certificats que estableix la taula de reconeixement d'idiomes de la UPC, cursos d'altres idiomes no inclosos a la taula i cursos d'idiomes fets en un programa de mobilitat.

En el cas de la llengua triada a la selectivitat o l'obligatòria del cicle formatiu de grau superior (CFGS) diferent a la llengua anglesa, el reconeixement només es pot obtenir a partir del nivell B.2.1. Si la llengua no coincideix amb la triada a la selectivitat o l'obligatòria del CFGS, el reconeixement es pot obtenir a partir d'un nivell A1.

Les persones que han cursat la secundària en una comunitat en què el català no és llengua oficial, poden obtenir reconeixement de crèdits per certificats de català. Si han fet la secundària en comunitats en què el català és llengua oficial, es reconeixen crèdits pels certificats de nivell superior, C2 del marc europeu.

Certificats i títols acreditatius inclosos a la Taula de reconeixement d'idiomes de la UPC

nou El certificat que s'utilitza per acreditar l'assoliment de la competència en tercera llengua es pot fer servir al mateix temps per al reconeixement de crèdits sempre que s'hagi obtingut durant els estudis de grau.

Els únics certificats vàlids per acreditar la competència i alhora reconèixer crèdits són els de la Ttaula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Els certificats i títols acreditatius han d'incloure necessàriament la data en què s'han fet, la identificació de l'organisme emissor i el nivell del marc europeu superat.

Per poder sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes, abans s'ha d'haver acreditat el nivell B2 de competència en tercera llengua, que és un requisit per obtenir el títol de grau.

Cada certificat de curs o examen inclòs a la Taula de reconeixement d'idiomes de la UPC es pot reconèixer amb un màxim de 4 ECTS.

Certificats i títols acreditatius NO inclosos a la Taula de reconeixement d'idiomes de la UPC

Pel que fa a altres idiomes no inclosos a la taula o cursos d'idiomes fets en un programa de mobilitat, els estudiants que tinguin un certificat l'han de presentar al centre, que el valorarà a partir dels criteris disponibles, basats en l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior i altres organismes internacionals. Si escau, el centre adreçarà la consulta al Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Aquests certificats han d'incloure necessàriament la data en què s'han fet, la identificació de l'organisme emissor, nombre d'hores de formació rebuda, nivell del MECR assolit i qualificació obtinguda.

nou Els certificats que no estan a la Taula de reconeixement d'idiomes de la UPC però que siguin susceptibles de ser reconeguts d'acord amb els criteris de valoració establerts, es valoraran a raó d'1 ECTS per cada 25 hores, independentment dels crèdits que constin en el certificat de l'organisme emissor o universitat d'origen.

En total es poden reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits ECTS per llengües en el pla d'estudis de grau.

L'activitat s'ha d'haver realitzat simultàniament als estudis.

Qui ho pot sol·licitar?

L'estudiantat dels estudis de grau de l'Escola de Camins amb crèdits optatius pendents de cursar.

Com heu de fer la sol·licitud?

En els períodes establerts al calendari de tràmits acadèmics, l'estudiant haurà sol·licitar que s'incorporin al seu expedient els crèdits ECTS sol·licitats per acreditació i/o formació en coneixement de llengües, mentre quedin crèdits optatius per cursar.

  • Accediu a l'e-Secretaria (cal disposar de l'usuari i contrasenya de la UPC).
  • Aneu a l'apartat Tràmits. Escolliu l'opció Altres tràmits. A continuació, seleccioneu Altres tipus d'instàncies convalidacions, adaptacions i reconeixements.
  • Haureu d'especificar el número de crèdits ECTS que voleu reconèixer amb cada certificació o títol d'idioma.
  • En el mateix termini cal lliurar la documentació acreditativa al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE Camins): originals i fotocòpies de la documentació.
  • Si el document està "penjat" i validat al Portal Camins, no caldrà que el lliureu al SIAE Camins.

Quan heu de fer la sol·licitud?

Resolució

Un cop resolta la sol·licitud mitjançant la eSecretaria, haureu d'abonar les taxes corresponents del nou document que s'haurà generat.

Per abonar-les a l'entitat bancària, es pot imprimir el full de pagament corresponent des de l'apartat d'impresos de l'e-Secretaria. També es pot fer el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit o línia oberta de CaixaBank, des del mateix apartat de l'e-Secretaria.

Els crèdits no queden reconeguts fins que s'ha abonat l'import de la seva matrícula.

Normativa de referència