Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement i/o convalidació de crèdits ECTS cursats en altres estudis universitaris

Què és?

El reconeixement o convalidacions de crèdits és l'acceptació per part de la UPC dels crèdits obtinguts en cursar un ensenyament oficial (cursat a la UPC o a qualsevol altra universitat). Per tant, aquests crèdits es computen a efectes d'obtenir un títol oficial. A les titulacions de grau, les assignatures cursades a l'estranger es consideren convalidades i les cursades a l'estat espanyol es consideren reconegudes.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiantat matriculat al curs actual que hagi cursat altres estudis universitaris.

Com heu de fer la sol·licitud?

L'estudiantat haurà de generar l'imprès de sol·licitud pel Portal Camins i presentar-ho al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant de l'Escola de Camins (SIAE-Camins), degudament complimentat i signat, adjuntant-hi la documentació requerida.

Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits per estudis universitaris

Accediu al Portal Camins, amb les credencials d'accés a les intranets de la UPC:

 1. Empleneu el formulari de sol·licitud de reconeixement:
  • Accediu al formulari de sol·licitud d'assignatures o grup d'assignatures, prement el botó "+ Sol·licitud d'assignatura
   Cal fer una sol·licitud per a cada assignatura dels estudis cursats de la qual es vulgui sol·licitar el reconeixement. També es pot sol·licitar el reconeixement per a un grup d'assignatures, entès com a més d'una assignatura sobre una mateixa matèria, que es vulgui reconèixer per a una o més assignatures de la mateixa matèria en els estudis de grau de l'Escola de Camins.
  • Empleneu la sol·licitud per a cada assignatura o grup d'assignatures.
   Consulteu el document d'ajuda "Com omplir el formulari".
   • Introduïu les dades de la titulació d'origen: "Titulació origen", "Universitat origen" i "País universitat origen".
   • Introduïu una assignatura del centre d'origen que voleu reconèixer:
   • Introduïu les assignatures del grau de l'Escola de Camins per les quals voleu reconèixer l'assignatura introduïda.

   Es pot reconèixer més d'una assignatura de l'escola, per assignatura dels estudis d'origen. Per poder afegir més d'una assignatura cal seleccionar el botó "+ Afegir un altre assignatura a reconèixer" i seleccionar-la tal i com s'especifica en els punts anteriors.

   Es poden sol·licitar més assignatures cursades al centre d'origen prement el botó "+ Afegir una altre assignatura cursada" i repetint els passos esmentats als dos apartats anteriors.

   Important: No barregeu assignatures de reconeixements diferents dins d'una mateixa sol·licitud d'assignatura. Consulteu l'exemple de "Com omplir el formulari" que hi ha al formulari de sol·licitud de l'aplicació de reconeixement d'assignatures del Portal Camins.
 2. Guardeu la sol·licitud
  Un cop complimentada la sol·licitud i introduïdes totes les assignatures que es volen reconèixer cal:
  • Premer el botó "Guardar la sol·licitud"
 3. Imprimiu l'imprès de sol·licitud
  • Premeu el botó "Generar PDF per portar signat al SIAE de Graus i Màsters"

Presenteu la sol·licitud al SIAE-Camins, a la planta baixa de l'Edifici C2 en horari d'atenció a l'usuari

 • Pageu les taxes corresponents al SIAE-Camins, per l'e-Secretaria o entitats bancàries col·laboradores. En el moment de presentar la sol·licitud, s'haurà d'abonar la taxa corresponent al SIAE-Camins, que generarà el rebut de pagament. El pagament es pot fer al SIAE-Camins, si es paga amb targeta de crèdit, o també és pot abonar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH, o per l'e-Secretaria.
 • Lliureu la sol·licitud original, degudament signada, amb la documentació requerida al SIAE-Camins.
Atenció: La sol·licitud de reconeixement serà tramitada sempre i quan hagi estat correctament generada a l'aplicatiu, lliurada al SIAE i pagada la taxa corresponent dins dels terminis establerts en el calendari acadèmic de l'Escola de Camins.

Documentació requerida

La documentació a presentar amb la sol·licitud és la següent:

Estudis de l'Escola de Camins:
 • Expedient acadèmic extret de l'e-Secretaria
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per estudis universitaris oficial degudament complimentada i validada en el Portal Camins i amb la signatura original de l'estudiant.
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions*.
Estudis de la UPC:
 • Expedient acadèmic extret de l'e-Secretaria.
 • Pla d'estudis (publicat pel centre corresponent).
 • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent).
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per estudis universitaris oficial degudament complimentada i validada en el Portal Camins i amb la signatura original de l'estudiant.
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions*.
Estudis a la resta d'universitats catalanes o espanyoles:
 • Certificació Acadèmica Personal (original i còpia o fotocòpia compulsada).
 • Pla d'estudis (publicat pel centre corresponent).
 • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent).
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per estudis universitaris oficial degudament complimentada i validada en el Portal Camins i amb la signatura original de l'estudiant.
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions *.
Estudis universitaris a l'estranger:
 • Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu (original i còpia o fotocòpia compulsada).
 • Pla d'estudis (publicat pel centre corresponent).
 • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent).
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per estudis universitaris oficial degudament complimentada i validada en el Portal Camins i amb la signatura original de l'estudiant.
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions*.

* En el moment de presentar la sol·licitud, s'haurà d'abonar la taxa corresponent al SIAE-Camins, que generarà el rebut de pagament.
El pagament es pot fer al SIAE-Camins, si es paga amb targeta de crèdit, o també és pot abonar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH, o per l'e-Secretaria.

Des del moment que rebem el rebut de pagament es comença a tramitar la sol·licitud.

Quan heu de fer la sol·licitud?

Consulteu els terminis de lliurament i resolució en el calendari de tràmits de grau.

Resolució

 • Informe provisional de reconeixements i convalidacions:
  En els terminis establers al calendari de tràmits, la persona interessada rebrà una comunicació amb la proposta de reconeixements o convalidacions de l'Escola de Camins, que ha de ser ratificada per l'òrgan competent de la UPC.
 • Modificació de la matrícula:
  Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiantat ha de modificar la matrícula condicional per tal que les assignatures convalidades constin a l'expedient.
  La sol·licitud de modificació és fa per l'e-Secretaria en un termini màxim d'un mes des de la comunicació de la proposta de reconeixements o convalidacions del centre.
 • Resolució definitiva:
  Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera definitiva. Si hi ha alguna modificació respecte a la matrícula provisional, s'ha de revisar i modificar d'acord amb la resolució corresponent.

Documentació de referència