Comparteix:

Documentació de l'estada

Bústia

Bústia de lliurament de documentació de mobilitat

Els alumnes de mobilitat disposeu d'una bústia al mòdul C1, planta baixa, per a lliurar presencialment la vostra documentació de mobilitat.

Es podrà lliurar de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres, dies laborables.

Per a una millor gestió, els documents s'hauran de lliurar dins d'un sobre. En el sobre indiqueu el vostre nom, curs de l'intercanvi i universitat de destinació.

Pre-estada

Documentació que s'ha de lliurar abans de marxar

 • Dates d'estada (dates inicialment previstes)
 • Precompromís al PORTAL Camins (instruccions)
  En el cas que no us aparegui l'apartat per emplenar el precompromís al PORTAL Camins haureu de lliurar el precompromís en paper (Precompromís de reconeixement d'assignatures de Grau i Màster)
 • Lliurar fotocòpia del certificat expedit per la companyia asseguradora on hi constin, com a mínim, les cobertures especificades al web del SGA durant el període de durada de l'estada.
 • Carta/E-mail d'acceptació
 • Fer el test inicial de coneixement de llengües (rebreu un email amb l'enllaç al test)
Durant l'estada

Documentació que s'ha de lliurar durant l'estada

Post-estada

Desprès de l'estada cal:

 • Lliurar el Certificat d'estada (Certificate of attendance) signat i segellat per la universitat de destinació
 • Lliurar el certificat original de notes (transcript of records) emès per la universitat on hagueu realitzat la vostra estada. Aquest certificat ha de contenir el nom de les assignatures, la nota i la càrrega lectiva (crèdits)
 • Fer el Qüestionari UE en línia (uns dies abans de finalitzar l'estada es rebrà un correu amb un enllaç personalitzat al qüestionari)
 • Fer el test final de coneixement de llengües (rebreu per email un enllaç per fer el test)
 • Si reconeixeu el TFG/TFM: CD i fitxa d'avaluació del TFG/TFM (Registration form TFG-TFM original signat per la universitat de destinació) i informes de pràctiques (en el cas del GEOP)
 • Alumnes de doble diploma, CD i fitxa d'avaluació del TFG/TFM (original signat per la universitat de destinació)
Beques

Documentació que s'ha de lliurar per demanar una beca Erasmus+/Erasmus.es/AGAUR

Documentació Erasmus+

En cas que ens hagueu lliurat la carta d'acceptació i les dates d'estada, des dels centres ja us podem generar els documents associats al programa Erasmus+.

Heu de lliurar al centre:

 • Acord/conveni financer original (estudiants que han sol.licitat la beca Erasmus)
 • Certificat d'incorporació
 • Sol·licitud de l'ajut (en cas que sol·liciteu la beca Erasmus)
 • Learning Agreement original
 • Certificat d'assegurança (la Targeta Sanitària Europea ja no és vàlida)

Podeu trobar els documents a l'apartat de "Mobilitat" de la eSecretaria, subapartat, "Estada de Mobilitat".

La beca la gestiona el Servei de Gestió Acadèmica de la UPC

Documentació Erasmus.es

Des del Servei de Gestió Acadèmica us informaran sobre la publicació de la beca. L'estudiantat ha de sol·licitar la beca.

Heu de lliurar al centre:

 • Acord/conveni financer original (tot l'estudiantat amb destinació europea)
 • Certificat d'Incorporació original
Documentació AGAUR

Des del centre us lliurarem (en les dates que us indiquem):

 • Document amb les dades de la mobilitat
 • Document amb les qualificacions que sol·licita l'AGAUR

L'estudiantat ha de sol·licitar la beca.