Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificació de matrícula

Si un cop formalitzada la matrícula es produeixin canvis dels horaris o les dates d'examen, l'estudiantat pot modificar la matrícula sempre i quan els canvis hagin provocat una incompatibilitat per cursar les assignatures de què s'ha matriculat, o per poder ser avaluat.

En els estudis que tenen matrícula anual, en el període de modificació de matrícula del 2n quadrimestre els estudiants poden ampliar la seva matrícula, sempre i quant les assignatures sol·licitades compleixin amb els requisits acadèmics i administratius establerts en la normativa acadèmica vigent.

L'estudiantat realitza la sol·licitud de modificació de matrícula sota la seva responsabilitat i te l'obligació de conèixer i de respectar les condicions, normes i procediments administratius relacionats amb les matrícula dels estudis establertes tant en la Normativa acadèmica general dels estudis de la UPC com en la normativa específica dels estudis en els quals es matricula.

A les sol·licituds de modificació de matrícula acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el "Decret de preus públics" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.

L'acceptació de la modificació de matrícula no comporta la devolució del preus públics corresponent a l'import de les assignatures modificades. Si desmatriculeu una assignatura o feu algun canvi que comporta una disminució de crèdits, encara que s'hagi realitzat dins dels terminis de modificació de matrícula, no se us retornaran els diners sinó és per algun dels motius previstos al pressupost de la UPC. Per sol·licitar la devolució dels preus públics al Serveis de Gestió Acadèmica de la UPC, cal realitzar una sol·licitud expressa, aportant la documentació acreditativa, en el termini màxim d'un mes a partir de la data de la resolució que dóna dret a la devolució.

Qui ho pot sol·licitar

Tant sols l'estudiantat que estigui matriculat en el curs acadèmic o quadrimestre vigent i que compleixin els requeriment especificats a la normativa acadèmica del curs vigent.

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud de modificació de matrícula es realitza mitjançant l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Relacionades amb la matrícula".
 • Seleccioneu el formulari "Modificació de matrícula".
 • Per afegir assignatures:
 • Per eliminar assignatures:
 • Per canviar el grup d'una assignatura:
 • Empleneu l'apartat "Exposo" especificant el motiu pel qual sol·liciteu la modificació de matrícula.
 • Premeu el botó "Sol·licitar".
 • Lliureu la documentació acreditativa al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins) en horari d'atenció a l'usuari, especificant el codi de la sol·licitud realitzada per l'e-Secretaria.

Si en el formulari de "Modificació de matrícula" no apareix alguna de les assignatures que voleu afegir és per què no compleix amb alguna de les condicions acadèmiques per matricular-la. En aquest cas, feu la sol·licitud de modificació de matrícules de les assignatures que us permet l'aplicació i feu una nova sol·licitud en l'apartat "Altres tràmits" per demanar que, amb caràcter extraordinari, se us concedeixi una excepció per matricular l'assignatura.

Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar per l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Altres tràmits".
 • Seleccioneu el formulari "Altres tipus d'instàncies de matrícula".
 • Empleneu els apartats "Exposo" i "Sol·licito" especificant:
 • Lliureu la documentació acreditativa al SIAE-Camins en horari d'atenció a l'usuari, especificant el codi de la sol·licitud realitzada per l'e-Secretaria.

Quan fer la sol·licitud

Tant sols podeu realitzar la sol·licitud de modificació de matrícula en les dates establertes en el calendari de tràmits acadèmics dels estudis, publicat en l'apartat "Tràmits acadèmics" de la web de l'Escola de Camins.

Tota sol·licitud realitzada fora del termini establert serà denegada d'ofici, excepte en casos excepcionals que hauran d'estar degudament justificats i documentats, i, tot i això, la sol·licitud podrà ser denegada.

Resolució de la sol·licitud

Es pot consultar la resolució de la modificació de matrícula mitjançant l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC, en les dates establertes al calendari de tràmits acadèmics del curs en vigor.

 • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Llistat de tràmits".
 • En la columna "Estat del tràmit" podreu consultar la resolució a la vostra sol·licitud que podrà ser:

Consulteu a l'e-Secretaria la modificació realitzada en la vostra matrícula:

 • En el menú "Matrícula", escolliu l'opció "Impresos i pagaments".
 • Seleccioneu la darrera matrícula i premeu el botó "Visualitzar l'imprès".

El pagament de la modificació de matrícula es realitzarà en la mateixa modalitat de pagament seleccionada quan vau realitzar la matrícula ordinària.

 

 • Domiciliat en l'entitat financera que vau indicar el dia de la matrícula ordinària. Podeu consultar-la a l'e-Secretaria.
 • Pagament en efectiu a qualsevol de les oficines de les entitats financeres col·laboradores de la UPC, des de l'e-Secretaria:
 • Pagament en efectiu mitjançant targeta de crèdit o Línia Oberta des de l'e-Secretaria:

Les sol·licituds de modificació de matrícula acceptades se'ls aplica la taxa establerta en el "Decret de preus públics" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.

L'acceptació de la modificació de matrícula no comporta la devolució del preus públics corresponent a l'import de les assignatures modificades. Cal que tingueu en compte que si desmatriculeu una assignatura o feu algun canvi que comporta una disminució de crèdits, encara que s'hagi realitzat dins dels terminis de modificació de matrícula, no se us retornaran els diners si no és per algun dels motius previstos al pressupost de la UPC. Per sol·licitar la devolució dels preus públics cal realitzar una sol·licitud expressa al Serveis de Gestió Acadèmica de la UPC, aportant la documentació acreditativa, en el termini màxim d'un mes a partir de la data de la resolució de la modificació de l'imprès de matrícula.

Normativa de referència