Comparteix:

Convocatòria extraordinària de setembre

Què és

L'avançament de convocatòria extraordinària de finalització d'estudis a setembre facilita acabar els estudis als estudiants que compleixin els requisits normatius per acollir-s'hi, i està regulada per les normatives específiques de la titulació corresponent.

Realització dels exàmens

El període per fer els exàmens està fixat al calendari acadèmic del curs 2012-2013.

Avaluació curricular dels resultats d'aquesta convocatòria

L'avaluació curricular es fa durant el mes de juliol. No obstant, si acabada la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis a setembre, els resultats reuneixen els requisits automàtics per aprovar curricularment (d'acord el que regula la normativa d'avaluació curricular o conjunta), es podrà defensar el TFC sense haver d'esperar a l'avaluació curricular.

Qui ho pot sol·licitar

Enginyeria de Camins, Canals i Ports:

Estudiantat que tingui pendents de superar < 21 crèdits corresponents al BC3, BC4 i BC5, sense comptar el TFC, les ALE, ni les assignatures compensables (2 quadrimestrals o 1 anual < 12 crèdits). Podrà optar a una convocatòria extraordinària durant el mes de setembre de totes les assignatures matriculades per 2a vegada o més, i sempre que es trobi en situació de poder finalitzar els seus estudis durant l'any acadèmic en curs.

Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques:

Estudiantat que tinguin apte el BC1 i tinguin pendent de superar < 21 crèdits, sense comptar el TFC, les ALE, ni les compensables (2 quadrimestrals o 1 anual < 12 crèdits). Podrà optar a una convocatòria extraordinària durant el mes de setembre de totes les assignatures matriculades per 2a vegada o més, i sempre que es trobi en situació de poder finalitzar els seus estudis durant l'any acadèmic en curs.

Enginyeria Geològica:

Estudiantat que tinguin pendent de superar < 21 crèdits corresponents al BC4 i BC5, sense comptar el TFC, les ALE, ni les compensables (2 quadrimestrals o 1 anual < 12 crèdits), per acabar la titulació. Podrà optar a una convocatòria avançada de totes les assignatures matriculades durant el mes de setembre, per 2a vegada o més, i sempre que es trobi en situació de poder finalitzar els seus estudis durant l'any acadèmic en curs. Per la qual cosa, haurà d'adreçar una instància a la coordinació d'estudis en el termini establert.

Com fer la sol·licitud

L'estudiantat que compleixi els requisits haurà de presentar la sol·licitud mitjançant l'e-Secretaria en el termini establert per l'Escola.

Si l'estudiantat no reuneix les condicions automàtiques que donen accés a la convocatòria extraordinària, haurà de presentar la sol·licitud a l'atenció del Cap d'estudis per a la seva resolució (positiva o negativa), en el mateix termini establert pel comunicat.

Quan fer la sol·licitud

Del 17 al 21 de juliol.

Com es rep la resolució

Quan l'estudiantat que ho sol·licita compleix els requisits normatius per acollir-se a aquesta convocatòria extraordinària, la resolució sempre és positiva.

Si l'estudiantat no compleix els requisits normatius per acollir-se a aquesta convocatòria extraordinària, la resolució serà emesa pel Cap d'estudis. Les resolucions es comunicaran mitjançant l'e-Secretaria.

Normativa de referència

Consulteu la pàgina de normatives.