Comparteix:

FAQ

Precompromisos

Tinc dubtes sobre el meu precompromís (assignatures, estat...)

Des de la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster-Mobility centralitzem tots els dubtes que teniu sobre la vostra mobilitat. Si és necessari contactar amb Cap/s d'Estudis, ho gestionarem des de mobilitystudents_out.camins@upc.edu.

Puc fer menys crèdits fora que els que vull reconèixer a l'Escola?

No. La suma total dels crèdits cursats fora ha de ser igual o superior al nombre de crèdits que voleu reconèixer a l'Escola.

On puc trobar informació sobre els reconeixements acceptats anys anteriors?

Teniu disponible, a títol orientatiu, a l'apartat "Històric de Reconeixements acceptats", el registre històric de reconeixements acceptats dels estudiants de mobilitat en cursos anteriors.

El precompromís m'apareix com a "Pendent" al PORTAL

Per tal que el Cap d'Estudis pugui acceptar o denegar el precompromís, l'heu d'"Enviar".

No m'apareix el botó "Enviar"

Si no heu emplenat el camp obligatori del Pla d'Estudis de la Universitat de destinació d'on agafeu les assignatures a cursar fora, no us apareix el botó.

Haig de posar totes les assignatures que faré fora i totes les que vull reconèixer a l'Escola en una proposta, en bloc?

Les propostes s'han de fer individualment per a cada assignatura a reconèixer, no en bloc, ja que el/la Cap d'Estudis ha de valorar cada reconeixement individualment.
No obstant, podeu posar dues/tres assignatures a cursar fora per reconèixer una de l'Escola o a l'inrevés.

Realitzaré assignatures que no vull reconèixer per cap de l'Escola

Si heu d'incorporar alguna assignatura que cursareu fora i no té reconeixement a l'Escola, hi ha una opció al desplegable que es diu "Sense reconeixement (escreix)".

Haig de cursar assignatures a l'Escola. Com ho indico?

A l'apartat "Proposta d'assignatures a matricular a l'Escola" heu d'indicar les assignatures que voleu cursar a l'Escola. En aquest apartat no heu de posar les assignatures que voleu reconèixer (aquestes assignatures formen part de la bossa de crèdits i les heu indicat a l'apartat de "Precompromís de reconeixements").

Si faig el TFG/TFM fora, necessito un tutor/a de l'Escola?

Si fareu la defensa davant d'un tribunal a destinació, lliureu la Fitxa del TFG/TFM que teniu al web de l'Escola, i lliureu el CD, podeu reconèixer el TFG/TFM i per tant no cal tenir tutor/a a l'Escola.
El TFG/TFM ha de constar en el precompromís, així com en el Learning Agreement.
La nota del TFG/TFM fet a destinació ha de constar al Transcript of Records o a un certificat oficial de la Universitat de destinació.

El Treball que defensaré fora no té els mateixos crèdits que el TFG/TFM de l'Escola

El nombre de crèdits del treball defensat fora no té per què coincidir amb el de l'Escola, mentre el nombre total de crèdits cursats i aprovats fora sigui igual o superior als que voleu reconèixer a l'Escola.

El Treball que faré fora no el reconeixeré a l'Escola. Com ho poso al PORTAL Camins?

L'heu de posar a la columna d'assignatures universitat destinació, i a la columna ETSECCPB heu de posar "sense reconeixement (escreix)".

Si modifico el precompromís, haig de modificar el Learning Agreement (LA)?

Un cop acceptat el precompromís definitiu, haureu de modificar el LA per tal que coincideixi.
Recordeu que el LA que porteu a l'Escola ha de ser signat i segellat per la Universitat de destinació, i ha de ser l'original.
El LA s'ha d'enviar a l'Escola dintre d'un mes des de l'inici de les classes o bé un cop tingueu el precompromís definitiu.

Tinc mobilitat obligatòria. Quants crèdits he d'aprovar?

La Normativa diu que heu de reconèixer a l'Escola 18 ECTS per tal que es reconegui la mobilitat obligatòria.

Matrícula

De què em matricularé?

Inicialment en el període de matrícula us matriculareu de:

 • 20 ECTS en cas que la vostra estada sigui semestral
 • 40 ECTS en cas que la vostra estada sigui anual

Així com les assignatures a matricular a l'Escola que ens hagueu indicat al PORTAL Camins.

Quan es regularitzarà la meva matrícula?

Entre octubre i novembre, revisarem de nou tots els precompromisos (doncs sempre hi ha canvis quan arribeu a les universitats de destinació i feu modificacions) i us modifiquem la matrícula de la bossa de crèdits en funció del precompromís finalment acceptat en aquest període.

Recordeu que només es fa la modificació de matrícula de la bossa per una vegada.

En el cas que modifiqueu les assignatures a cursar a l'Escola també heu de fer una sol·licitud per modificar la matrícula a través de la e-Secretaria a l'apartat "Altres instàncies de matrícula".

ATENCIÓ: Recordeu que si demaneu la beca Erasmus+, us demanen complir el requisit de tenir matriculats a l'Escola, com mobilitat, un mínim de 20 ECTS per quadrimestre.

Reconeixement

Quins documents he d'haver lliurat a l'Escola per tal que se'm faci el reconeixement?

Per tal de fer el reconeixement comprovarem que disposem de:

 • Document de la companyia asseguradora que cobreixi la totalitat de l'estada
 • Precompromís definitiu
 • Learning Agreement definitiu (original i signat)
 • Acord financer (destinacions que són Eramus+)(original)
 • Declaració d'assegurança (estades que no són Eramus+)(original)
 • Certificat d'incorporació (original)
 • Sol·licitud de l'ajut (original)(només estudiants amb beca Erasmus+, no Erasmus.es)
 • Certificat d'estada (original)
 • Transcript of Records (original)

Han de coincidir: Transcript of RecordsLearning Agreement – Precompromís.

Reconeixeré el TFG/TFM a l'Escola. Quins documents he de portar?

El TFG/TFM es reconeix si feu la defensa davant d'un tribunal constituït per dos o més acadèmics a destinació (consulteu aquí).
Heu de lliurar:

 • La Fitxa del TFG/TFM que teniu al web de l'Escola (ha d'estar signada i segellada per la Universitat de destinació i ha de ser l'original).
 • El CD amb el TFG/TFM.
Recordeu:
 • El TFG/TFM ha de constar en el precompromís i en el Learning Agreement.
 • La nota del TFG fet a destinació ha de constar al Transcript of Records o a un certificat oficial de la Universitat de destinació.
Com puc obtenir els 3/6 ECTS per mobilitat?

En el moment que tramitem el vostre reconeixement se us activarà a la eSecretaria.
Més informació aquí.

He suspès assignatures a destinació

Si has suspès una assignatura a destinació, l'assignatura que reconeixes a l'Escola per la suspesa quedarà també suspesa.
Si l'assignatura suspesa forma part d'un bloc d'assignatures fetes a destinació, que es reconeixen per una assignatura de l'Escola, es farà la mitja ponderada.

Beca Erasmus+ / Erasmus.es / AGAUR

No tinc disponible l'Acord Financer

Només els alumnes que ens hagin lliurat el document de Dates d'Estada i la Carta d'Acceptació tenen el document disponible a l'eSecretaria

No tinc disponible el document de Sol·licitud de l'Ajut

Només els alumnes que ens hagin lliurat els originals de l'Acord Financer i el Certificat d'Incorporació tenen el document disponible a l'eSecretaria

Haig de lliurar els documents originals o es poden enviar escanejats?
SGA demana només l'Acord Financer i el Certificat d'Estada (el que us fa la Universitat de destinació al final de la vostra estada) originals.
Respecte el Certificat d'Incorporació i la Sol·licitud de la Beca, recomanem que ens féu arribar els originals, doncs tot i que aquest any s'acceptin els documents per e-mail donada la data límit de la beca, és probable que a finals d'any us haguem de demanar els originals, per tant millor entregar-ho en original d'inici.
Quina és la data límit per lliurar els documents?

A títol orientatiu, la data límit que posa el Servei de Gestió Acadèmica per al lliurament d'aquesta documentació cada any, és fins a finals d'octubre.

Vaig lliurar unes dates d'estada inicials i un cop he arribat a la Universitat de destinació han canviat.

Amb les dates d'estada inicial es generen tots els documents de mobilitat. Un cop finalitzada la vostra estada, quan lliureu el Certificate of Attendance, s'incorporen a la base de dades i es regularitza la vostra beca.
Fins el final de la vostra estada no es modifiquen aquestes dates.

No m'han concedit la beca Erasmus+/ Erasmus.es, haig de lliurar la documentació?

Sí, tots els estudiants** becats o no, han de lliurar com a mínim l'acord financer i el certificat de dates d'estada (originals).
** queden exclosos de lliurar l'acord financer els estudiants amb una destinació NO Europea.

La meva modalitat d'estada no és Erasmus+, què haig de lliurar?

Els alumnes amb modalitat diferent a E+ han de lliurar:

ATENCIÓ: Recordeu que si demaneu la beca Erasmus+, us demanen complir el requisit de tenir matriculats a l'Escola, com mobilitat, un mínim de 20 ECTS per quadrimestre.
Tinc preguntes sobre les beques, a qui m'haig d'adreçar?

La beca AGAUR es gestiona des de la Generalitat, per tant heu de fer totes les consultes a l'organisme gestor (AGAUR).
La beca Erasmus.es es gestiona des del Ministeri, per tant heu de fer les consultes a l'organisme gestor (Ministeri).
La beca Erasmus+ es gestiona des de la UPC, per tant heu de fer les consultes al Servei de Gestió Acadèmica, a la secció de Mobilitat.

Renúncia a la mobilitat

Què he de fer si renuncio a la meva plaça de mobilitat?

Has de comunicar a l'Escola la teva renúncia mitjançant una instància a la eSecretaria.
Has d'indicar els motius de la teva renúncia i has de sol·licitar la modificació de la matrícula per eliminar la bossa de crèdits i matricular les assignatures a cursar.
Has de comunicar a la Universitat de destinació la teva renúncia (en còpia a mobilitystudents_out.camins@upc.edu).

Extensió de la mobilitat

Puc allargar la meva estada?

Només en el cas que no s'hagin cobert els mesos establerts en el conveni amb la Universitat de destinació, es permetrà allargar la vostra estada.