Comparteix:

Informació de protecció de dades - Gestió d'activitats d'extensió universitària

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports de Barcelona
comunicacio.camins@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F006 - Gestió d'activitats d'extensió universitària culturals, artístiques i socials (consentiment)

Legitimació

Per consentiment

Destinataris

  • A altres universitats per a la prestació de serveis bibliotecaris a través de la cooperació i per a l'organització d'esdeveniments culturals, socials i esportius; a entitats que ofereixen serveis i que han signat convenis de col·laboració amb la UPC.
  • Quan el tractament respongui a l'acceptació lliure i legítima d'una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries per gestionar el cobrament dels serveis.
  • A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixen serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i institucions que ofereixen pràctiques o ajuts a estudiants i a antics alumnes.
  • A altres administracions, per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries; a organismes responsables de l'esport universitari; a organismes públics per a la tramitació de beques i ajudes oficials: el departament de la Generalitat i el ministeri competents en temes de recerca i en temes que afectin l'educació superior universitària i l'agència competent en temes d'ajuts universitaris.
  • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
  • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Consell de Coordinació Universitària.
  • Quan el tractament respongui a l'acceptació lliure i legítima d'una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries que gestionen el cobrament de la matrícula, l'agència competent en la gestió d'ajuts universitaris i altres entitats per a la concessió de subvencions.
Internacionals

Amb el consentiment de l'interessat, a altres universitats, organismes i entitats que han subscrit convenis de col·laboració i/o recerca amb la UPC.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT.