Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació per a la matrícula i descomptes

Documentació comuna a tots els estudiants de NOU ACCÉS


  • Si tens la nacionalitat espanyola cal que presentis l'original i la fotocòpia del DNI.
  • Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport o del NIE.
  • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
  • Si la matrícula no la realitzes personalment, caldrà que autoritzis una tercera persona amb aquest imprès i que la persona autoritzada lliuri l´imprès signat i la fotocòpia del teu DNI el dia de matrícula.

Documentació segons la via d´accés de preinscripció


Via d´accésDocumentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat (PAU) No cal aportar cap document
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que hagin sol·licitat la credencial UNED

Credencial emesa per la UNED

Titulats universitaris de qualsevol grau o de l´ordenació anterior a l´EEES No cal portar cap document

Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS), FP2 i assimilats

No cal portar cap document
Accés per a més grans de 25/40/45 anys No cal portar cap document
Accés directe per canvi d´estudis universitaris sense preinscripció universitària No cal aportar cap document

PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris

Trasllat d'expedient de la universitat d´origen


Documentació per justificar deduccions o gratuïtat de la matrícula


SituacióDocumentació
Ser membre de família nombrosa (si ets de Catalunya i autoritzes la consulta de les teves dades No cal aportar cap document
Ser membre de família nombrosa (si ets de fora de Catalunya)

Original i  fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2019

Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat
Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació
Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi
Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició

Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles