Comparteix:

Requisits acadèmics generals d'accés

1. D’acord amb el Reial decret 822/2021, per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial de Graduada o Graduat espanyol, o disposar d’un altre títol de Màster Universitari o bé de títols del mateix nivell que el títol espanyol de Grau o Màster expedits per universitats o institucions d'educació superior d’un país de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

2. Estar en possessió d’un títol expedit per una universitat d’un país no pertanyent a l’EEES el qual no ha d'estar homologat. La UPC comprovarà prèviament que aquests estudis corresponguin a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que facultin en el país expedidor per accedir a estudis de màster. L’accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a cap més efecte que el de cursar els estudis de màster. El títol de màster obtingut sí que tindrà plena validesa oficial.

3. També poden accedir als ensenyaments de màster universitari els estudiants i les estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tenen pendent, com a màxim, el TFG,  fins a 9 ECTS (incloent-hi crèdits pendents de reconeixement o transferència) i l’assoliment de la competència transversal en una tercera llengua, si escau. En cap cas els estudiants i les estudiants que accedeixin per aquesta via no poden obtenir el títol de màster si prèviament no han obtingut el títol de grau. El centre responsable de la titulació pot definir condicions addicionals sobre els crèdits pendents de cursar, o no permetre l’accés per aquesta via.

4. Pel que fa als estudiants que tenen un títol universitari oficial obtingut de conformitat amb els plans d’estudis d’acord amb la disposició addicional primera del RD 822/2021, poden accedir a un màster universitari si compleixen els requisits següents:

  • Tenir un títol oficial d’arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada o enginyer o enginyera.
  • Tenir un títol oficial de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o enginyer tècnic o enginyera tècnica.