Comparteix:

Documentació màster amb atribucions

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol d'accés al màster o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari.

 

Pots descarregar-te la llista de control de documentació per a assegurar-te que presentes tota la documentació necessària.

Estudiantat de centres propis de la UPC
 • Currículum vitae
 • Expedient acadèmic. Per aquelles assignatures adaptades, reconegudes o convalidades, a més caldrà presentar l'expedient acadèmic dels estudis que van donar origen a l’adaptació, reconeixement o convalidació, perquè es puguin valorar.
 • Certificat acreditatiu del nivell B2.2 en llengua anglesa. Consulta en aquest enllaç els certificats vàlids a la UPC.
 • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que dóna accés, cal lliurar la documentació acreditativa.

 

Estudiantat de centres adscrits a la UPC o de qualsevol universitat de l'Estat Espanyol
 • Fotocopia DNI, NIE o Passaport
 • Currículum vitae
 • Certificat acreditatiu del nivell B2.2 en llengua anglesa. Consulta en aquest enllaç els certificats vàlids a la UPC.
 • Fotocopia del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver pagat el dret d’expedició.
 • Certificat acadèmic oficial, on consti:
  • Assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cada assignatura. Per aquelles assignatures adaptades, reconegudes o convalidades, a més caldrà presentar certificat dels estudis que van donar origen a l’adaptació, reconeixement o convalidació, perquè es puguin valorar.
  • Nombre de vegades que s’ha matriculat cada assignatura.
  • Assignatures matriculades en el curs actual (només en el cas que no s’hagi finalitzat els estudis). Si aquesta informació no consta en el certificat, es pot aportar l'imprès de la matrícula actual.
  • Nota d’accés als estudis universitaris de grau. Si aquesta informació no consta al certificat, es pot aportar la targeta de les PAU (proves d'accés a la universitat).
  • La nota mitjana global.
  Si en el certificat acadèmic oficial no consta part de la informació requerida, es poden aportar altres certificats oficials.
Estudiantat d'universitats estrangeres d'educació superior
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport
 • Currículum vitae
 • Certificat acreditatiu del nivell B2.2 en llengua anglesa. Consulta en aquest enllaç els certificats vàlids a la UPC.
 • Credencial d’homologació del títol que dóna accés al màster
 • Si el títol no està homologat, document emès per la universitat o autoritat competent que acrediti una durada mínima de 3 anys de la formació i que permet accedir a estudis de postgrau (màster).
 • Declaració d'equivalència de la nota final carrera de la titulació universitària que dóna accès al màster. Aquest document s'ha de sol·licitar a travès de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Espanyol (trámite: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros>botón "acceso al servicio online").
 • Certificat acadèmic oficial on consti:
  • Assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cada assignatura. Per aquelles assignatures adaptades, reconegudes o convalidades, a més caldrà presentar certificat dels estudis que van donar origen a l’adaptació reconeixement o convalidació perquè es puguin valora.
  • Nombre de vegades que s’ha matriculat de cada assignatura.
  • Assignatures matriculades en el curs actual (només en el cas que no s’hagi finalitzat els estudis). Si aquesta informació no consta en el certificat, es pot aportar l'imprès de la matrícula actual.
  • Nota d’accés als estudis universitaris.
  • La nota mitjana global.
  • Informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
  Si en el certificat acadèmic oficial no consta part de la informació requerida, es poden aportar altres certificats oficials.
 • Les persones procedents d’estudis aliens a la UPC, a més hauran d’aportar el pla d’estudis i els programes de les assignatures, publicades pel centre corresponent, on constin les assignatures obligatòries i optatives cursades i els crèdits de cada assignatura. Per aquelles assignatures adaptades, reconegudes o convalidades, a més caldrà presentar el pla d’estudis i els programes de les assignatures dels estudis que van donar origen a l’adaptació reconeixement o convalidació.
Important:
 • L'admissió en el màster serà condicional fins que es comprovi amb la documentació original la veracitat de les dades aportades, en el procés de matrícula.
 • Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la. Tots els documents expedits fora de l'Estat Espanyol han d'estar traduïts al català o al castellà en el moment de formalitzar la matrícula.