Comparteix:

Responsables del SIGQ

ProcèsResponsable
1.0.1 Definir la política i els objectius de qualitat Director/a
1.1.1 Garantia de qualitat dels programes formatius Sotsdirector/a de Planificació i Qualitat Acadèmica
 • Procés de garantia de qualitat dels programes formatius
Director/a
 • Procés de planificació dels programes formatius
Sotsdirector/a Cap d'estudis dels Graus en Enginyeria Civil i Obres Públiques
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Grau en Enginyeria Geològica
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
1.2.1 Definició de perfils i admissió d'estudiants
 • Procés de definició de perfils d'ingrés i captació d'estudiants
Sotsdirector/a de Promoció dels Estudis
 • Procés de definició d'accés, admissió i matriculació d'estudiants
Sotsdirector/a Cap d'estudis dels Graus en Enginyeria Civil i Obres Públiques
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Grau en Enginyeria Geològica
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
1.2.2 Orientació a l'estudiant i desenvolupament de l'ensenyament Sotsdirector/a de Planificació i Qualitat Acadèmica
Sotsdirector/a de Mobilitat i Qualitat Docent
 • Orientació a l'estudiant
 • Seguiment de la docència
Sotsdirector/a Cap d'estudis dels Graus en Enginyeria Civil i Obres Públiques
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Grau en Enginyeria Geològica
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
1.2.3 Gestió de la mobilitat de l'estudiant Sotsdirector/a de Planificació i Qualitat Acadèmica
Sotsdirector/a de Mobilitat i Qualitat Docent
 • Gestió de la mobilitat de l'estudiant
Sotsdirector/a de Mobilitat i Qualitat Docent
 • Gestió dels programes de mobilitat
Director/a
1.2.4 Gestió de l'orientació professional Sotsdirector/a de Promoció dels Estudis
1.2.5 Gestió de les pràctiques externes Sotsdirector/a Cap d'estudis dels Graus en Enginyeria Civil i Obres Públiques
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Grau en Enginyeria Geològica
Sotsdirector/a Cap d'estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
1.2.6 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments Director/a
1.3.1 Definició de les polítiques de PDI i PAS Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
1.3.2 Captació i selecció de PDI i PAS
 • Accés del personal docent i investigador
Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
 • Accés del personal d'administració i serveis
Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
1.3.3 Formació de PDI i PAS
 • Formació del personal docent i investigador
Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
 • Formació del personal d'administració i serveis
Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
1.3.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS
 • Avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador
Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
 • Mobilitat (trasllat i promoció) del personal d'administració i serveis
Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
1.4.1 Gestió dels recursos materials Director/a
Sotsdirector/a d'Infraestructures, Laboratoris i Serveis
1.4.2 Gestió dels serveis Director/a
Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins
1.5.1 Anàlisi dels resultats Director/a
1.6.1 Publicació d'informació sobre titulacions Director/a
Sotsdirector/a de Promoció dels Estudis